Dadansoddiad Pris Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Shiba Inu - Tachwedd 24 Roundup

Mae Bitcoin a'r ddwy ddarn arian uchaf arall yn gweld codiad ar ôl gweld cochni, gan arwain at ychwanegu yng nghyfanswm cap y diwydiant crypto yn y farchnad.

Dadansoddiad TL; DR

  • Mae cap marchnad fyd-eang Crypto yn dyst i gynnydd o 1.25%, gan gyrraedd 2.60T, diolch i godiad Bitcoin.
  • O'r diwedd, mae Bitcoin yn dychwelyd i'r gystadleuaeth, wedi'i gynyddu i 1.59%.
  • Mae Ethereum a Binance Coin yn parhau i dyfu gyda 1.27% a 2.43%, yn y drefn honno.
  • Mae Solana a Shiba Inu yn dangos cochni, mae darnau arian eraill yn parhau i feddiannu eu lle.

Mae'r anwadalrwydd a'r newidiadau yn rhan reolaidd o'r farchnad crypto. Mae'n amlwg o'r cynnydd a'r cwymp diweddar a welwyd yn yr arian blaenllaw y mae eu prisiau'n amrywio'n fawr. Enghraifft yw bitcoin a welodd y newid yn nhuedd y farchnad gan arwain at ei ddibrisiant. Parhaodd hyn am gyfnod byr, ond nawr, yn ffodus, mae wedi adfywio. Mae'r gwelliant diweddar wedi codi ei brisiau i'r ystod $ 57,820.

Fel Bitcoin, mae'r ddwy arian canlynol, Ethereum, a Binance hefyd wedi dangos optimistiaeth i'w buddsoddwyr. Mae'r rhai a oedd wedi tyfu'n sinigaidd oherwydd newidiadau yn y farchnad yn gorfoleddus unwaith eto gan fod y farchnad yn gweld uchafbwyntiau newydd. Ond eto, y farchnad crypto ydyw; does neb yn gwybod beth fydd y newid nesaf. Bydd y difyrrwch yn parhau, a bydd llawer o bobl yn gweld gwerthfawrogiad o'u gwerth buddsoddi.

Mae Bitcoin yn atgyfodi, yn gwerthfawrogi 1.59%

Mae Bitcoin (BTC) yn parhau â'i dominiad digymell o'r farchnad crypto. Er iddo aros yn goch yn ystod y dyddiau diwethaf, parhaodd i fod y prif cryptocurrency. Mae'r cynnydd cyfredol yn ei bris wedi bodloni'r buddsoddwyr wrth iddo dyfu hyd at 1.59% ar adeg ysgrifennu.

Roedd pris Bitcoin a gofnodwyd yn yr ystod $ 57,825, sy'n llawer gwell na'r ychydig ddyddiau diwethaf. Mae wedi adfywio'r gobeithion, os yw'n parhau i dyfu gyda'r cyflymder hwn, yna ni fydd neidio heibio'r rhwystr $ 60K yn anodd. Os bydd yn digwydd, bydd BTC yn gweld lefelau newydd o godi.  

Er iddo fynd trwy ddibrisiant o 4.57% yn y 7 diwrnod diwethaf, mae wedi dangos arwyddion addawol. Amcangyfrifir mai cap cyfredol y farchnad yw $ 1,091,529,913,349. Cyfaint y Bitcoin a gofnodwyd yn ystod y 24 awr ddiwethaf oedd $ 34,463,951,377, sy'n cyfateb i 596,194 BTC. Ei gyflenwad cylchynol a gofnodwyd ar adeg ysgrifennu oedd 18,882,437 BTC.

Dadansoddiad Pris Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Shiba Inu - Tachwedd 24 Roundup 1
Ffynhonnell: TradingView

Mae Ethereum yn cadw ei fomentwm, yn tyfu 1.27%

Roedd Ethereum (ETH) wedi dangos arwyddion addawol wrth iddo ddechrau tyfu cyn atgyfodiad bitcoin. Dangosodd arwyddion coch yn ystod y saith niwrnod diwethaf a llithrodd o dan $ 4.2K, ond yna fe adfywiodd, gan ychwanegu at ei werth. Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae wedi ennill llawer o'i gymharu ag arian cyfred eraill. Mae wedi gweld twf o 1.27%, wedi'i gyfieithu i'w bris sy'n gwerthfawrogi ystod $ 4,334.

Os edrychwn ar ei dwf am y saith niwrnod diwethaf, mae wedi ychwanegu 0.46% at ei werth. Amcangyfrifir mai cap marchnad cyfredol Ethereum yw $ 512,420,884,393. Ei gyfaint a gofnodwyd ar adeg ysgrifennu oedd $ 19,328,904,625, sy'n cyfateb i 4,469,041 ETH.

Cyflenwad cylchredeg Ethereum oedd 118,476,952 ETH. Mae wedi dangos siart gwyrdd yn ystod y saith niwrnod diwethaf. Os bydd yn parhau i dyfu, bydd yn arwain at fwy o fuddsoddiadau a gwell ymddiriedaeth buddsoddwyr.

Dadansoddiad Pris Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Shiba Inu - Tachwedd 24 Roundup 2
Ffynhonnell: TradingView

Mae Binance Coin yn parhau i dyfu, yn ychwanegu 2.43%

Coin Binance Dioddefodd (BNB), fel yr enwau blaenllaw, rwystrau yn ddiweddar, ond mae wedi bod yn un o'r enillwyr gorau ymhlith y tri mawr. Yn ystod y 24 awr ddiwethaf, mae wedi ychwanegu 2.43% at ei werth. Arweiniodd hyn at gynnydd yn ei bris, sef yr ystod $ 601. Os yw ei berfformiad yn cael ei gymharu â darnau arian eraill am y saith niwrnod diwethaf, mae wedi perfformio orau.

Ei ennill wythnosol, a gofnodwyd ar adeg ysgrifennu, oedd 2.55% sy'n llawer gwell os yw'n wahanol i bitcoin ac Ethereum. Amcangyfrifwyd mai cap ei farchnad oedd $ 100,123,786,017. Er mai'r gyfrol a gofnodwyd am y 24 awr ddiwethaf oedd $ 2,421,699,682, sy'n cyfateb i 4,034,429 BNB.

Amcangyfrifwyd bod y cyflenwad cylchredeg a gofnodwyd ar gyfer y darn arian Binance yn 166,801,148 BNB. Mae gwyrddni cyffredinol y darn arian hwn yn ystod y saith niwrnod diwethaf yn dangos gwell ymddiriedaeth cwsmeriaid yn yr arian cyfred hwn a'r cynnydd dilynol yn ei werth.  

Os bydd darn arian Binance yn parhau i dyfu ar y cyflymder hwn, gallai fod yn heriol i ddarnau arian eraill yn y dyfodol.

Dadansoddiad Pris Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Shiba Inu - Tachwedd 24 Roundup 3
Ffynhonnell: TradingView

Solana bearish, yn dangos cochni o 3.93%

Mae Solana (SOL) yn y pumed safle ar y rhestr restru. Mae wedi parhau i fod yn goch am y saith niwrnod diwethaf, pan arhosodd yn bearish, sy'n cyfateb i ganran o 4.75%. Parhaodd y dibrisiant hwn ac ni ddangosodd y 24 awr ddiwethaf unrhyw wahaniaeth. Mae ei ddibrisiant tua 3.93%, gan amcangyfrif ei bris i'r ystod $ 209.

Cofnodwyd mai cap marchnad SOL oedd $ 63,493,876,111 pan oedd yr erthygl hon yn cael ei hysgrifennu. Ei gyfaint am y 24 awr ddiwethaf oedd $ 2,656,721,249 sy'n cyfateb i swm o 12,716,399 SOL. Ei gyflenwad cylchynol oedd 303,913,514 SOL.

Mae SOL wedi dangos cochni cyffredinol yn ystod y saith niwrnod diwethaf.

Dadansoddiad Pris Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Shiba Inu - Tachwedd 24 Roundup 4
Ffynhonnell: TradingView

Mae Shiba Inu yn parhau i dipio, yn colli 3.44%

Gwelwyd Shiba Inu (SHIB) fel cystadleuydd ar gyfer y safle olaf yn y 10 uchaf yn ystod y dyddiau diwethaf, ond mae wedi dibrisio ers hynny. Roedd y cochni diweddar tua 3.44%, a arweiniodd at ei bris yn prisio $ 0.00003977. Gwelodd ddibrisiant o 18.21% yn ystod y saith niwrnod diwethaf, sy'n gymharol fwy nag arian cyfred uchaf arall.

Ei gap marchnad a gofnodwyd ar adeg ysgrifennu oedd $ 22,003,124,796. Cyfrol Shiba Inu a gofnodwyd am 24 awr oedd $ 3,797,053,153 sy'n hafal i 94,749,934,639,458 SHIB. Y cyflenwad cylchredeg ar gyfer Shiba Inu oedd 549,055,952,729,359 SHIB.

Collwyr a enillwyr gorau

Arhosodd Surge Inu (SURGE) yn brif enillydd, a ddaeth i gyfanswm o 587101.88% yn y 24 awr ddiwethaf. Dilynwyd yr ymchwydd gan Ethereum Meta, a enillodd 3063.90% yn y 24 awr ddiwethaf.

Dibrisiwyd BANK DAO di-fanc a chofnodwyd ei werth cochni yn 97.85% pan oedd yr erthygl hon yn cael ei hysgrifennu. Fe'i dilynwyd gan Inferno Pay IFO, yr oedd ei gochni'n 96.74%.  

Thoughts Terfynol

Unwaith eto, gwelwyd taflwybr ym mharth cryptocurrencies a oedd yn effeithio ar werthoedd rhai arian cyfred. Weithiau mae'n arwain at ildio ymddiriedaeth buddsoddwyr, ond pan ddaw'n bullish, maent yn rhyddhad. Bydd y newidiadau hyn yn parhau yn y farchnad crypto oherwydd ei fod yn rhan o'r broses dwf.

Mae'r ymddiriedaeth cwsmeriaid sy'n gwella yn y farchnad hon yn amlwg o dwf cyfanswm cap y farchnad, a oedd yn gyfanswm o $ 2.60T, gan ddangos twf o 1.25% yn y 24 awr ddiwethaf.  

Gyda llaw, Mewn cam wedi'i dipio i sbarduno ton o fuddsoddiad crypto sefydliadol yn Awstralia, Rest Super yw'r gronfa blwydd-dal gyntaf yn Awstralia i ddangos gwir ddiddordeb mewn datgelu portffolios aelodau i'r dosbarth asedau. Mae rheolwyr cyfnewid yn honni mai buddsoddiad sefydliadol lefel uchel yn unig yw'r cam nesaf naturiol wrth brif ffrydio crypto yn Awstralia.

Yn eich barn chi, beth fydd ôl-effeithiau'r gefnogaeth sefydliadol a gyhoeddwyd ar gyfer buddsoddiadau crypto yn Awstralia? Dywedwch wrthym yn eich sylwadau isod.

Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-ethereum-binance-solana-shiba-inu-price-analysis-november-24-roundup/


YouTube fideo