Darganfyddiad Arolwg EY 1 o bob 4 Cronfa Gwrychoedd i Gynyddu Amlygiad Crypto y flwyddyn nesaf - Newyddion Bitcoin

Canfu EY, un o'r pedwar cwmni ymgynghori ac archwilio mawr yn y byd, fod un o bob pedair cronfa wrych yn disgwyl cynyddu eu hamlygiad crypto ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae Arolwg Cronfa Amgen Byd-eang EY 2021 yn disgrifio bod rheolwyr cronfeydd amgen yn araf yn cymryd lle sefydlog ym mhortffolios buddsoddwyr, gydag asedau digidol yn bresennol, er mewn ffordd fach.

Arolwg EY yn Darganfod Cronfeydd Gwrychoedd Llwglyd o Amlygiad Crypto

Mae Arolwg Cronfa Amgen Byd-eang 2021, arolwg a luniwyd gan EY, un o'r pedwar cwmni mawr, yn dangos perfformiad a phoblogrwydd rheolwyr cronfeydd amgen ymhlith buddsoddwyr yn ystod y flwyddyn. Mae'r arolwg wedi canfod bod cronfeydd gwrych yn un o'r llwyfannau mwyaf agored i gynnwys asedau crypto yn eu strwythurau. Yn ôl yr arolwg, mae un o bob pedair cronfa wrych yn astudio i gynyddu eu hamlygiad i cryptocurrencies yn y flwyddyn nesaf.

Oherwydd y pandemig coronafirws, bu’n rhaid i fuddsoddwyr fynd trwy flwyddyn ddiddorol gyda llawer o heriau, ac roedd llywio trwy hyn yn rhoi cyfle mawr i reolwyr cronfeydd amgen. Fodd bynnag, nid yw cryptocurrency yn boblogaidd gyda chyfran llew o'r rheolwyr cronfa hyn ar hyn o bryd, gyda dim ond un o bob deg yn nodi eu bod wedi dod i gysylltiad â'r asedau hyn, gan ddangos bod lle i dyfu. Beth bynnag, cafodd y cronfeydd hyn berfformiad trawiadol. Dywedodd 51 y cant o'r buddsoddwyr a arolygwyd eu bod wedi cynyddu gwerth a ddarperir gan y buddsoddiadau amgen hyn, ar ôl cwrdd neu ragori ar eu disgwyliadau.


Asedau Digidol fel Buddsoddiadau Amgen

Mae cynnydd mewn asedau digidol (cryptocurrencies) fel dosbarth asedau pwysig, wedi gwneud i gwmnïau a rheolwyr cronfeydd droi eu syllu ar y rhain fel cynhyrchion cymharol broffidiol ym marchnadoedd cythryblus heddiw. Er nad yw gwir gyfranogiad y rhain â cryptocurrencies wedi bod mor fawr ag gydag asedau eraill heb eu rheoleiddio, maent yn dechrau cerfio cilfach yn yr ardal.

Cyflawnwyd y twf hwn yn wyneb sefyllfa gyfredol ansefydlog o ran buddsoddiadau traddodiadol, gyda buddsoddwyr yn ceisio meddiannu marchnadoedd newydd â strategaethau newydd. Gwnaeth yr arolwg y canfyddiadau hyn yn seiliedig ar sgyrsiau yn cynnwys 210 o reolwyr a 54 o fuddsoddwyr ac mae'n cynnig cipolwg ar ddyfodol buddsoddiadau amgen, a sut y gallai cryptocurrency fod yn rhan fawr ohono.

Ynglŷn â phwysigrwydd y penderfyniadau a wnaed yn y flwyddyn groesffordd hon, nododd Natalie Deak Jaros, Cyd-arweinydd Cronfa Gwrychoedd Byd-eang EY:

Mae'r ymchwil hon yn tynnu sylw at wytnwch ein diwydiant a'r trawsnewidiadau allweddol y mae rheolwyr a buddsoddwyr yn partneru i effeithio arnynt. Roedd 2021 yn flwyddyn pan fuddsoddodd y diwydiant i adeiladu momentwm sylweddol o amgylch amrywiol fentrau a fydd yn talu ar ei ganfed am flynyddoedd i ddod.

Beth ydych chi'n ei feddwl am yr un o bob pedair cronfa wrych sy'n astudio i gynyddu eu hamlygiad i cryptocurrencies y flwyddyn nesaf? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Nid yw Bitcoin.com yn darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.

Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/ey-survey-finds-1-in-4-hedge-funds-to-increase-crypto-exposure-next-year/


YouTube fideo