Mae JPMorgan yn Rhestru Ethereum Fel Gwell Buddsoddiad Na Bitcoin

Mae Ethereum wedi profi ei hun i fod yn rym y dylid ei gyfrif ac mae'r banc mawr JPMorgan yn cytuno. O ran perfformiad, mae Ethereum wedi perfformio'n well na Bitcoin cystadleuol, er mai'r olaf yw'r cryptocurrency mwyaf gwerthfawr yn y gofod o hyd. Fodd bynnag, os yw hanes yn unrhyw arwydd i fynd heibio, yna efallai na fydd Bitcoin ar y blaen am lawer hirach.

Yn ddiweddar, rhyddhaodd dadansoddwyr yn JPMorgan adroddiad ar cryptocurrencies a'u potensial. Er bod y nodyn yn cydnabod gallu Bitcoin, mae hefyd yn rhoi Ethereum ar y blaen i'r cryptocurrency blaenllaw yn y blynyddoedd i ddod. Seiliodd yr adroddiad ei ddadl ar ddefnyddioldeb y ddau ased. Er bod Bitcoin yn dda i'w bolisi ariannol, mae Ethereum wedi profi i fod hyd yn oed yn well.

Darllen Cysylltiedig | Pam fod y Crypto Billionaire hwn wedi Gadael Ethereum

Buddsoddi Yn Ethereum

Amlinellodd y nodyn JPMorgan sut y gallai Etheruem brofi i fod y bet gorau o'i gymharu â Bitcoin yn y anghywir hir. Efallai mai Bitcoin yw'r cryptocurrency mwyaf gwerthfawr o hyd, ond gyda chyfraddau llog dringo, gallai Ethereum ddod i ben yn well o lawer.

“Mae’r cynnydd mewn cynnyrch bondiau a normaleiddio polisi ariannol yn y pen draw yn rhoi pwysau ar i lawr ar bitcoin fel math o aur digidol, yr un ffordd y mae cynnyrch gwirioneddol uwch wedi bod yn rhoi pwysau ar i lawr ar aur traddodiadol,” meddai’r dadansoddwyr.

Siart prisiau Ethereum gan TradingView.com

Mae ETH yn gwella uwch na $ 4,300 | Ffynhonnell: ETHUSD ar TradingView.com

Mae hyn oherwydd wrth i gyfraddau llog a chwyddiant godi, bydd mwy o fuddsoddwyr yn heidio tuag at brotocolau cyllid datganoledig (DeFi), sy'n cynnig cyfraddau llog mwy deniadol na chyllid traddodiadol. O ystyried bod mwyafrif y protocolau DeFi hyn wedi'u hadeiladu ar y blockchain Ethereum, ni fydd ond yn gyrru mwy o fabwysiadu yn yr ased digidol, gan ddarparu mwy o le iddo dyfu na Bitcoin.

Yn y nodyn, mae JPMorgan hefyd yn tynnu sylw at y gyfran egin NFT, hapchwarae, a darnau arian sefydlog o'r farchnad. Mae hyn yn ei gwneud yn bet “mwy diogel” na Bitcoin o ran buddsoddi mewn cryptocurrencies, sy'n enwog am eu cyfnewidioldeb. Wrth i gyfraddau llog godi, dylai ei ddefnyddioldeb sylfaenol allu ei helpu i gynnal ei werth, mae'r nodyn yn darllen.

“Gydag Ethereum yn cael ei werth o’i gymwysiadau, yn amrywio o DeFi i hapchwarae i NFTs a sefydlogcoins, mae’n ymddangos yn llai tueddol na bitcoin i gynnyrch real uwch.”

Perfformiad gwell ar gyfer y dyfodol

Hefyd, cyflwynodd dadansoddwyr mewn banc sy'n arwain y byd JPMorgan resymau eraill y gallai Ethereum fod yn opsiwn buddsoddi gwell na Bitcoin yn y pen draw. Un o'r rhain oedd y ffaith bod yr altcoin wedi perfformio'n well na Bitcoin yn gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae'r niferoedd ar gyfer 2021 yn unig yn dangos ffin eang pan gymharir y ddau ased digidol ochr yn ochr o ran perfformiad.

Darllen Cysylltiedig | Mae Defnyddiwr Reddit yn Galw Allan KuCoin Dros ≈ $ 50,000 Stuck On Exchange

Mae Ethereum wedi tyfu mwy na 500% yn y flwyddyn o'i gymharu â 96% yn Bitcoin. Os yw'r ased yn cynnal y gyfradd hon, yna gallai ragori ar gap marchnad Bitcoin yn y pum mlynedd nesaf wrth ddychwelyd enillion uwch i'w fuddsoddwyr.

Mewn pum mlynedd, mae Ethereum wedi tyfu i tua hanner cyfanswm cap marchnad Bitcoin. Yn eistedd ar dros hanner triliwn o ddoleri, rhagorodd yr ased digidol ar gewri fel Visa, MasterCard, a JPMorgan i hawlio'r 15fed fan a'r lle fel yr ased mwyaf gwerthfawr yn y byd.

Delwedd dan sylw o Coingape, siart o TradingView.com

Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/news/ethereum/jpmorgan-lists-ethereum-as-a-better-investment-than-bitcoin/


YouTube fideo