ORDI Price a Bitcoin Ordinals Gwerthiannau NFT Skyrocketing

Mae'r cynnydd sylweddol ym mhris tocyn ORDI a'r cynnydd cyfatebol yng ngwerthiannau NFT Bitcoin Ordinals yn adlewyrchu dynameg marchnad sy'n newid yn gyflym. 

Ar hyn o bryd, mae pris y tocyn ORDI yn agosáu at ei uchaf erioed, gan gyffwrdd â $28.37, cynnydd trawiadol o 845% o'i bwynt isaf eleni.

ORDI: Rali Argraffiadol Token a Gwerthiannau NFT Bitcoin Ordinals

Mae'r ecosystem arian cyfred digidol ar hyn o bryd ar ganol trawsnewid sylweddol, gyda thocyn ORDI yn dod i'r amlwg fel chwaraewr sy'n codi'n gyflym.

Mae ymchwydd o 845% dros y flwyddyn, cyfaint masnachu o fwy na $20 miliwn, a chynnydd yng ngwerthiannau NFT Bitcoin Ordinals yn amlinellu tirwedd ddeinamig, gan dynnu sylw buddsoddwyr at y cryptocurrency cynyddol hwn.

Mae'r nifer rhyfeddol o Bitcoin Ordinals, sydd wedi rhagori ar $20 miliwn, yn amlygu galw cynyddol am yr arian cyfred digidol hwn. 

Yng nghyd-destun NFTs, mae Bitcoin Ordinals yn dod i'r amlwg fel chwaraewyr perthnasol, gyda chyfaint hyd yn oed yn fwy na Ethereum, gan gyrraedd dros $ 11 miliwn yn y 24 awr ddiwethaf.

Wrth ddadansoddi'r dirwedd ymhellach, cyrhaeddodd cyfanswm y diddordeb agored yn y dyfodol ar gyfer tocynnau ORDI y lefel uchaf erioed o $124 miliwn yn y 24 awr ddiwethaf. 

Daw'r diddordeb agored hwn yn bennaf o lwyfannau masnachu fel OKX, Binance, a Bybit. Mae'r cynnydd mewn diddordeb agored yn y dyfodol yn ddangosydd arwyddocaol o alw cynyddol yn y sector arian cyfred digidol.

Mae'r amgylchedd marchnad cryptocurrency ehangach hefyd yn cyfrannu at rali ORDI. 

Mae Bitcoin, a gyrhaeddodd uchafbwynt o $37,500 yn ddiweddar, yn elwa ar yr archwaeth risg barhaus yn y farchnad. 

Yn ogystal, mae chwyddiant gostyngol yn yr Unol Daleithiau, gyda chyfraddau ar 3.2% a 4.0% ar gyfer chwyddiant craidd, yn effeithio ar ddisgwyliadau buddsoddwyr o benderfyniadau cyfradd llog y Gronfa Ffederal.

Mae cynnydd Bitcoin hefyd yn cael ei ysgogi gan obeithion y bydd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yn cymeradwyo ETF fan a'r lle, gan gyfrannu at y cynnydd cyffredinol o cryptocurrencies. Mae cyfanswm cyfalafu marchnad arian cyfred digidol yn agosáu at $1.5 triliwn, gan danlinellu maint y duedd bullish.

Data technegol ORDI, tocyn protocol Ordinals ar gyfer NFTs ar Bitcoin

Wrth ddadansoddi data technegol tocyn ORDI, gwelwn symudiad i'r ochr yn ystod y misoedd blaenorol, a nodweddir gan gyfnod cronni Model Wyckoff. Ar hyn o bryd, mae wedi trosglwyddo i'r cyfnod marcio, gyda'r pris yn uwch na'r cyfartaleddau symudol 50 diwrnod a 25 diwrnod. 

Fodd bynnag, mae'r Mynegai Cryfder Cymharol (RSI) yn agosáu at y lefel a orbrynwyd, tra bod ymwrthedd ar $29.50, uchafbwynt mis Mai, yn her sylweddol.

Yn y persbectif tymor byr, mae tueddiad bullish y tocyn ORDI yn edrych yn addawol, gyda sylw'n canolbwyntio ar y lefel seicolegol ar $30. Fodd bynnag, bydd hyd y rali hon yn dibynnu ar berfformiad arian cyfred digidol eraill yn amgylchedd y farchnad ehangach.

Wrth edrych ymlaen, mae'r rhagolygon tymor byr ar gyfer y tocyn ORDI yn ymddangos yn bullish, gyda'r pwynt cyfeirio allweddol nesaf wedi'i leoli ar y lefel seicolegol o $30. 

Gallai'r lefel hon gynrychioli trothwy sylweddol o ran ymwrthedd, ond pe bai'n cael ei dorri, gallai baratoi'r ffordd ar gyfer enillion pellach.

Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod yn ofalus, gan ystyried lefel orbrynu'r Mynegai Cryfder Cymharol (RSI). Gallai'r sefyllfa hon awgrymu cyfnod cywiro neu gydgrynhoi posibl yn y tymor byr. 

Dylai buddsoddwyr fonitro'r dangosyddion technegol hyn yn agos i asesu cadernid y duedd bresennol.

Mae ecosystem NFT Bitcoin Ordinals yn cynyddu ei gyfaint

O ran ecosystem NFT Bitcoin Ordinals, mae'r cynnydd mewn cyfaint i dros $ 20 miliwn yn ystod y 24 awr ddiwethaf yn awgrymu diddordeb cynyddol gan ddefnyddwyr. 

Mae unigrywiaeth Ordinals Bitcoin fel NFTs, gan ddefnyddio ffyrdd unigryw o storio data yn yr ecosystem Bitcoin, yn eu gwneud yn opsiwn diddorol i selogion arian cyfred digidol a chasglwyr digidol.

Mae arallgyfeirio diddordeb agored yn y dyfodol, gyda daliadau sylweddol gan lwyfannau masnachu fel OKX, Binance, a Bybit, yn tanlinellu mabwysiadu eang ORDI mewn marchnadoedd ariannol datganoledig.

Mae'r ffenomen hon yn adlewyrchu hyder cynyddol yn y cynaliadwyedd a diddordeb hirdymor yn yr arian cyfred digidol hwn.

Mae'r amgylchedd marchnad cryptocurrency ehangach, gyda rali ddiweddar Bitcoin a'r disgwyliad y bydd SEC yn cymeradwyo ETF fan a'r lle, yn parhau i ddarparu momentwm i'r sector. 

Mae cyfanswm cyfalafu marchnad o bron i $1.5 triliwn yn tanlinellu cryfder y sector, gyda arian cyfred digidol fel ORDI yn chwarae rhan gynyddol amlwg yn y dirwedd ddeinamig hon.

Casgliadau 

I gloi, mae'r ymchwydd presennol yn y tocyn ORDI a'r cynnydd yng ngwerthiannau NFT Bitcoin Ordinals yn amlwg yn dangos diddordeb brwd a mabwysiadu cyflym yn yr amgylchedd cryptocurrency. 

Mae mwy o ddiddordeb agored yn y dyfodol, perfformiad uwch o'i gymharu ag Ethereum yn y sector NFT, a chyfaint masnachu sylweddol i gyd yn ddangosyddion o hyder cynyddol buddsoddwyr. 

Fodd bynnag, mae'n hanfodol cynnal agwedd ofalus, gan ystyried lefel y gorbryniant a amlygwyd gan y Mynegai Cryfder Cymharol (RSI). Yr her tymor byr yw goresgyn gwrthwynebiad ar $29.50 a chyfuno'r lefel seicolegol ar $30. 

Rhaid i fuddsoddwyr aros yn effro i ddeinameg y farchnad a datblygiadau rheoleiddiol wrth i'r sector arian cyfred digidol barhau i fod yn destun newid cyflym. 

Serch hynny, mae cadernid presennol ORDI yn awgrymu y gallai gynnal rôl flaenllaw yn yr ecosystem arian cyfred digidol, gan gyfrannu at ei arallgyfeirio a'i fabwysiadu cynyddol.

Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2023/11/19/ordi-bitcoin-ordinals-nft-skyrocketing/