Dadansoddiad prisiau 2/22: BTC, ETH, BNB, DOT, ADA, XRP, LTC, LINK, BCH, XLM

Gwelodd Bitcoin ac altcoins bownsio cryf oddi ar eu isafbwyntiau intraday, sy'n arwydd bod masnachwyr yn dal i ystyried dipiau fel cyfleoedd prynu.

Mae pob uptrend yn dystion pyliau cyfnodol o archebu elw gan fod masnachwyr tymor byr yn tueddu i ymlacio swyddi naill ai ar newyddion niweidiol neu ar lefelau gwrthiant technegol critigol. Digwyddodd hyn gyda Bitcoin (BTC) heddiw wrth i'r pris ostwng o dan $ 48,000 ar hyn o bryd a masnachwyr yn sgramblo i gau neu ychwanegu swyddi cyn cael eu diddymu.

Fe allai trydariad Elon Musk ar Chwefror 20 a ddywedodd fod prisiau Bitcoin “yn ymddangos yn uchel” a gallai rhybudd Ysgrifennydd Trysorlys yr Unol Daleithiau, Janet Yellen heddiw ar Bitcoin fod yn “hynod aneffeithlon” fod wedi lleddfu teimlad tymor byr.

Perfformiad marchnad cryptocurrency dyddiol. Ffynhonnell: Coin360

Ffactor posibl arall a allai fod wedi gwaethygu'r cwymp fyddai dad-ddirwyn swyddi hir a gafodd eu trosoledd yn ormodol. Diddymwyd tua $ 1.64 biliwn o swyddi dyfodol Bitcoin yn ystod y cyfnod tynnu'n ôl heddiw.

Fodd bynnag, nid yw data deilliadau ar gyfer dyfodol Bitcoin yn dangos unrhyw ddatblygiad negyddol, fel yr amlygwyd gan ddadansoddwr Marchnadoedd Cointelegraph Marcel Pechman.

Gadewch i ni ddadansoddi siartiau'r 10 cryptocurrencies uchaf i weld y lefelau critigol ar yr wyneb i waered a'r lefelau cymorth allweddol ar yr anfantais.

BTC / USD

Torrodd Bitcoin uwchlaw llinell gwrthiant y sianel esgynnol ar Chwefror 19, ond ni allai godi momentwm. Dangosodd hyn fod y cynnydd cyfredol yn blino allan. Fe wnaeth masnachwyr archebu elw yn ymosodol heddiw, a dynnodd y pris i lawr i'r cyfartaledd symudol esbonyddol 20 diwrnod ($ 48,081).

Siart dyddiol BTC / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Fodd bynnag, mae'r lefelau is yn parhau i ddenu prynwyr fel y gwelir o'r gynffon hir ar y canhwyllbren dyddiol. Os yw'r pris yn cynnal uwchlaw canolbwynt y sianel, bydd y teirw unwaith eto'n ceisio gwthio'r pâr uwchben y sianel.

Os ydyn nhw'n llwyddo i wneud hynny, gallai'r pâr BTC / USD ailddechrau'r uptrend. Y targed nesaf ar yr wyneb i waered yw $ 60,974.43 ac yna $ 66,000. Mae'r cyfartaleddau symudol sy'n codi i fyny a'r mynegai cryfder cymharol (RSI) yn y diriogaeth gadarnhaol yn awgrymu mai teirw sy'n rheoli.

Yn wahanol i'r rhagdybiaeth hon, os yw'r pris yn cynnal islaw canolbwynt y sianel, bydd yr eirth eto'n ceisio torri'r gefnogaeth EMA 20 diwrnod. Os ydyn nhw'n llwyddo i wneud hynny, fe allai'r pâr ostwng i'r cyfartaledd symud syml 50 diwrnod ($ 39,885).

ETH / USD

Gwrthododd Ether (ETH) o linell gwrthiant y sianel esgynnol ar Chwefror 20, gan nodi bod masnachwyr wedi archebu elw ar ôl i'r pris gyrraedd y lefel seicolegol bwysig ar $ 2,000.

Siart dyddiol ETH / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Parhaodd y gwerthu heddiw a gostyngodd y pâr ETH / USD i linell gymorth y sianel esgynnol. Fodd bynnag, yr arwydd cadarnhaol yw bod y teirw wedi prynu'r dip fel y gwelir o'r gynffon hir ar ganhwyllbren y dydd.

Os gall y prynwyr wthio a chynnal y pris uwchlaw'r LCA 20 diwrnod ($ 1,753), gall y momentwm cadarnhaol aros yn gyfan.

I'r gwrthwyneb, os yw'r pris yn cynnal yn is na'r LCA 20 diwrnod, bydd yr eirth yn ceisio suddo'r pâr o dan y sianel a'r SMA 50 diwrnod ($ 1,465). Os llwyddant, gallai'r cywiriad ddyfnhau i $ 1,200 ac yna i $ 1,000.

BNB / USD

Mae Binance Coin (BNB) wedi bod yn dyst i symudiadau cyfnewidiol yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf. Ar ôl y rali sydyn ar Chwefror 19, archebodd masnachwyr elw yn ymosodol ar Chwefror 20. Ceisiodd y teirw ailafael yn y cynnydd ar Chwefror 21, ond mae'r lefelau uwch eto wedi denu archebu elw.

Siart dyddiol BNB / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Ar hyn o bryd mae'r teirw yn ceisio amddiffyn y parth rhwng lefel 50% Fibonacci ar $ 233.3485 a'r lefel sgôr o 61.8% ar $ 206.1262. Os byddant yn llwyddo, gall y pâr BNB / USD barhau â'r gweithredu cyfnewidiol wedi'i rwymo gan ystod am ychydig ddyddiau eraill.

I'r gwrthwyneb, os bydd yr eirth yn suddo'r pris o dan $ 206.1262, gallai'r dirywiad ymestyn i'r LCA 20 diwrnod ($ 168). Mae hwn yn gefnogaeth bwysig i gadw llygad arno oherwydd bydd toriad oddi tano yn awgrymu newid tueddiad a chwymp tebygol i $ 118.

DOT / USD

Torrodd Polkadot (DOT) uwchben y sianel esgynnol ar Chwefror 19 a chododd i uchafbwynt amser-llawn newydd ar $ 42.2848 ar Chwefror 20. Fodd bynnag, dangosodd y wic hir ar ganhwyllbren y dydd archebu elw ar lefelau uwch.

Siart dyddiol DOT / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Ar ôl ffurfio patrwm canhwyllbren y tu mewn ar Chwefror 21, cwympodd y pâr DOT / USD yn ôl i'r sianel heddiw. Fodd bynnag, prynodd y teirw y dipiau ac maent wedi gwthio'r pris yn ôl uwchben y sianel.

Bydd y prynwyr nawr yn ceisio gwthio'r pris uwchlaw $ 42.2848 ac ailddechrau'r uptrend. Ar y llaw arall, bydd yr eirth yn ceisio suddo'r pâr yn ôl i'r sianel. Os byddant yn llwyddo, gall y pâr ollwng i'r LCA 20 diwrnod ($ 28.89).

ADA / USD

Cododd Cardano (ADA) uwchlaw'r gwrthiant uwchben $ 0.9817712 ar Chwefror 20 a chyrhaeddodd $ 1.1980811. Fodd bynnag, roedd y wic hir ar y canhwyllbren dyddiol yn dangos archebu elw ar lefelau uwch.

Siart dyddiol ADA / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Dwyshaodd y gwerthu heddiw a thynnodd hynny'r pâr ADA / USD i lawr i'r LCA 20 diwrnod ($ 0.834). Fodd bynnag, mae'r gynffon hir ar ganhwyllbren heddiw yn dangos prynu ymosodol ar lefelau is.

Os yw'r pris yn cynnal uwchlaw $ 1, bydd y teirw'n ceisio ailddechrau'r symud ymlaen. Gallai toriad o $ 1.1980811 agor y drysau ar gyfer rali i $ 1.25 ac yna $ 1.50.

I'r gwrthwyneb, os yw'r pris yn llithro o dan $ 0.9817712, gall y pâr ostwng eto i'r LCA 20 diwrnod. Mae hwn yn gefnogaeth bwysig i wylio amdani oherwydd os yw'n cracio, gall y cywiriad ddyfnhau i $ 0.6879684.

XRP / USD

Mae XRP yn parhau i fasnachu y tu mewn i'r ystod $ 0.50 i $ 0.65. Fe wnaeth yr altcoin fynd yn groes i'r duedd heddiw a ralio tra bod y mwyafrif o cryptocurrencies mawr eraill yn dyst i werthu miniog.

Siart ddyddiol XRP / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Roedd y pris wedi cynyddu i $ 0.65155 heddiw ond ni allai'r teirw gynnal y lefelau uwch. Mae hyn yn dangos nad yw'r eirth wedi taflu'r tywel eto.

Fodd bynnag, mae'r LCA 20 diwrnod sy'n codi i fyny ($ 0.50) a'r RSI yn y diriogaeth gadarnhaol yn awgrymu bod llwybr yr ymwrthedd lleiaf i'r wyneb i waered. Os gall y teirw yrru a chynnal y pris uwchlaw $ 0.65, gall y rali ymestyn i $ 0.78608.

Bydd y farn gadarnhaol hon yn annilys os yw'r pris yn troi i lawr o'r lefelau cyfredol ac yn torri islaw'r gefnogaeth $ 0.50. Os bydd hynny'n digwydd, gall y pâr XRP / USD ostwng i $ 0.3855.

LTC / USD

Ni allai'r teirw gynnal Litecoin (LTC) uwchlaw'r gwrthiant uwchben $ 240 rhwng Chwefror 17 a Chwefror 21. Gallai'r methiant hwn i ailafael yn yr uptrend fod wedi denu archeb elw gan fasnachwyr tymor byr, a arweiniodd at gwymp sydyn heddiw.

Siart dyddiol LTC / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Torrodd y pâr LTC / USD yn is na'r EMA 20 diwrnod ($ 198) a'r gefnogaeth $ 185.5821 heddiw, ond mae'r gynffon hir ar ganhwyllbren y dydd yn dangos i'r teirw brynu'r dip hwn. Mae'r LCA 20 diwrnod gwastad a'r RSI ychydig yn uwch na'r pwynt canol, yn awgrymu cydbwysedd rhwng y cyflenwad a'r galw.

Os yw'r pris yn cynnal uwchlaw'r LCA 20 diwrnod, bydd y teirw unwaith eto'n ceisio ailddechrau'r cynnydd. I'r gwrthwyneb, os yw'r pris eto'n llithro islaw'r LCA 20 diwrnod, gall y pâr ostwng i'r SMA 50 diwrnod ($ 165). Gallai seibiant o dan y gefnogaeth hon dynnu'r pâr i lawr i $ 120.

LINK / USD

Trodd Chainlink (LINK) i lawr o linell wrthiant y sianel esgynnol ar Chwefror 20 a ffurfio patrwm canhwyllbren Doji ar Chwefror 21. Datryswyd ansicrwydd canhwyllbren Doji i'r anfantais heddiw.

Siart dyddiol LINK / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Plymiodd y pâr LINK / USD islaw'r LCA 20 diwrnod ($ 30) a llinell gymorth y sianel heddiw. Fodd bynnag, mae'r gynffon hir ar y canhwyllbren yn dangos pryniant ymosodol gan y teirw ar lefelau is.

Os gall y teirw gynnal y pris y tu mewn i'r sianel, bydd yn awgrymu bod yr uptrend yn parhau i fod yn gyfan. I'r gwrthwyneb, os yw'r pris eto'n torri o dan y sianel, bydd yn nodi newid tuedd posibl.

Y gefnogaeth feirniadol nesaf ar yr anfantais yw'r SMA 50 diwrnod ($ 23.82) ac os yw'r gefnogaeth hon hefyd yn cracio, gall y dirywiad ymestyn i $ 20.1111.

BCH / USD

Penderfynodd y weithred rwymol amrediad yn Bitcoin Cash (BCH) i'r anfantais heddiw pan ostyngodd y pris yn is na'r gefnogaeth $ 670. Dangosodd y dadansoddiad hwn fod yr ecwilibriwm wedi gogwyddo o blaid yr eirth.

Siart ddyddiol BCH / USD. Ffynhonnell: TradingView

Torrodd y pâr BCH / USD yn is na'r EMA 20 diwrnod ($ 610) a chwympodd i isafswm intraday ar $ 533.33 heddiw. Fodd bynnag, prynodd y teirw'r dip yn is na'r gefnogaeth $ 539 yn ymosodol, gan arwain at adlam sydyn.

Os yw'r pris yn cynnal uwchlaw'r LCA 20 diwrnod, bydd y teirw unwaith eto'n ceisio gwthio'r pris yn ôl i'r ystod $ 670 i $ 745.39. Os byddant yn llwyddo, bydd yn awgrymu y gallai'r cywiriad cyfredol ddod i ben.

I'r gwrthwyneb, os yw'r pris yn cynnal yn is na'r LCA 20 diwrnod, gall y pâr ostwng eto i $ 539 ac yna i'r SMA 50 diwrnod ($ 510).

XLM / USD

Methodd Stellar Lumens (XLM) ag ailafael yn ei welliant yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, a ddangosodd ddiffyg galw ar lefelau uwch. Gallai hyn fod wedi denu archeb elw gan fasnachwyr tymor byr a allai fod wedi gadael eu swyddi heddiw.

Siart ddyddiol XLM / USDT. Ffynhonnell: TradingView

Torrodd y pâr XLM / USD yn is na'r EMA 20 diwrnod ($ 0.44) a'r gefnogaeth $ 0.409 heddiw, ond prynodd y teirw ar lefelau is. Mae'r LCA 20 diwrnod moethus a'r RSI o dan 58 yn awgrymu y gallai'r momentwm bullish fod yn gwanhau.

Os bydd y teirw yn methu â chynnal y pris uwchlaw'r LCA 20 diwrnod, bydd yr eirth eto'n ceisio suddo'r pris o dan $ 0.409. Os ydyn nhw'n llwyddo i wneud hynny, gallai'r pâr lithro i'r gefnogaeth $ 0.35.

Ar y llaw arall, os yw'r pris yn cynnal uwchlaw'r LCA 20 diwrnod, bydd y teirw unwaith eto'n ceisio ailafael yn y cynnydd. Bydd toriad uwch na $ 0.535 yn awgrymu mantais i'r teirw a gallai arwain at ailbrofi o $ 0.600681.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a'r safbwyntiau a fynegir yma ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn Cointelegraph. Mae pob symudiad buddsoddi a masnachu yn cynnwys risg. Dylech gynnal eich ymchwil eich hun wrth wneud penderfyniad.

Darperir data marchnad gan HitBTC cyfnewid.

Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/price-analysis-2-22-btc-eth-bnb-dot-ada-xrp-ltc-link-bch-xlm