Rwsia yn Paratoi i Greu Cyfnewidfa Crypto a Reolir gan y Llywodraeth - Cyfnewid Newyddion Bitcoin

Mae deddfwyr yn Rwsia yn drafftio deddfwriaeth a fyddai’n caniatáu sefydlu “cyfnewid arian cyfred digidol cenedlaethol,” dadorchuddiodd cyfryngau lleol. Mae darnau arian bellach yn cylchredeg y tu allan i oruchwyliaeth y llywodraeth ac mae gwladwriaeth Rwseg yn colli refeniw cyllidebol yn y biliynau o rubles, nododd un o'r cyfranogwyr yn yr ymdrechion hyn.

Mae deddfwyr eisiau i Rwsia gael ei chyfnewid arian cyfred digidol ei hun

Mae aelodau'r Dwma Gwladol, tŷ isaf senedd Rwsia, yn gweithio ar fframwaith cyfreithiol a fydd yn galluogi'r awdurdodau ym Moscow i sefydlu cyfnewidfa crypto Rwseg. Mae dirprwyon wedi trafod y fenter gyda chynrychiolwyr y diwydiant ganol mis Tachwedd, adroddodd y busnes dyddiol blaenllaw Rwsiaidd Vedomosti, gan nodi dwy ffynhonnell wybodus.

Mae'r deddfwyr yn bwriadu paratoi drafft gan ystyried barn cyfranogwyr y farchnad ac yna ei gyflwyno i'r llywodraeth a Banc Canolog Rwsia, datgelodd y cyhoeddiad. Nid oedd cynrychiolwyr yr awdurdod ariannol a'r Weinyddiaeth Gyllid yn bresennol yn y cyfarfod, nododd y ffynonellau.

Y cynllun yw cyflwyno'r diwygiadau angenrheidiol i gyfraith y wlad “Ar Asedau Ariannol Digidol,” a ddaeth i rym ym mis Ionawr 2021. Mae'n dal i fod y prif ddarn o ddeddfwriaeth sy'n rheoleiddio gofod crypto'r wlad, er mai dim ond yn rhannol.

Newidiadau eraill arfaethedig wythnos diwethaf yn anelu at gyfreithloni mwyngloddio, tra'n gwahardd y cylchrediad, cyfnewid, a hysbysebu heb ei dargedu o cryptocurrencies yn Rwsia, gyda'r eithriad arbennig “cyfundrefnau cyfreithiol arbrofol” caniatáu eu defnyddio mewn taliadau ar gyfer mewnforion.

Cadarnhawyd y newyddion bod gwaith eisoes ar y gweill i greu'r sail gyfreithiol ar gyfer cyfnewidfa crypto Rwsiaidd i Vedomosti gan Sergey Altukhov, aelod o'r Pwyllgor Polisi Economaidd seneddol o'r blaid Rwsia Unedig sy'n rheoli. Wrth wneud sylw ar y mater, mynnodd y deddfwr:

Nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr dweud nad yw arian cyfred digidol yn bodoli, ond y broblem yw eu bod yn cylchredeg i raddau helaeth y tu allan i reoleiddio'r llywodraeth.

Yn ôl Altukhov, mae'r cyfan yn dibynnu ar biliynau o rubles mewn refeniw cyllidebol a gollwyd o drethi y gallai Ffederasiwn Rwseg eu casglu. Pwysleisiodd ei bod yn angenrheidiol i greu'r amodau ar gyfer cyfreithloni arian cyfred digidol ac addasu "rheolau'r gêm" fel nad ydynt yn gwrth-ddweud swyddi'r pŵer gweithredol a'r banc canolog.

Dywedodd un o'r ffynonellau hefyd nad yw'r cyfnewid yn y dyfodol yn cael ei ystyried yn blatfform a fydd yn hwyluso lledaeniad arian cyfred digidol neu eu defnydd fel dull talu yn Rwsia, ond yn hytrach fel man lle bydd Rwsiaid yn gallu datgan a throsi eu digidol. daliadau i fiat. Yn ei farn ef, dylid sefydlu o leiaf un wefan o'r fath o dan awdurdodaeth Rwseg i atal cyfyngiadau tramor posibl a risgiau diogelwch sy'n deillio o storio data dramor.

Tagiau yn y stori hon
diwygiadau, Crypto, cyfnewid crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, dirprwyon, DFAs, Asedau Digidol, asedau ariannol digidol, drafft, cyfnewid, Gyfraith, deddfwyr, Deddfwriaeth, senedd, cynnig, Rheoliadau, cyfyngiadau, Rwsia, Rwsia, Sancsiynau, Y Wladwriaeth Dwma

Ydych chi'n meddwl y bydd Rwsia yn gallu sefydlu ei chyfnewidfa arian cyfred digidol ei hun? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.

Lubomir Tassev

Newyddiadurwr o Ddwyrain Ewrop tech-savvy yw Lubomir Tassev sy'n hoff o ddyfyniad Hitchens: “Bod yn awdur yw'r hyn ydw i, yn hytrach na'r hyn rydw i'n ei wneud." Ar wahân i crypto, blockchain a fintech, mae gwleidyddiaeth ryngwladol ac economeg yn ddwy ffynhonnell ysbrydoliaeth arall.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.

Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/russia-prepares-to-create-government-controlled-crypto-exchange/