A fydd uwchraddiad Taproot Bitcoin yn achosi “glaw DeFi”?

Bybit

Ar Dachwedd 14, gweithredwyd y Taproot uwchraddio Bitcoin, a ragwelwyd yn fawr, ar floc 709,632 gyda'r nod o gynnau ecosystem DeFi a dApp o amgylch yr arian cyfred datganoledig, gan roi swyddogaeth fwy tebyg i Ethereum iddo.

Ond er bod Taproot wedi derbyn cefnogaeth bron yn gyffredinol gan gymuned Bitcoin - yn wahanol i uwchraddiad ymrannol SegWit 2017 - nid yw wedi arwain at unrhyw newidiadau sylweddol mewn prisiau na chyfaint masnachu.

Er bod rhai pobl yn synnu, yn disgwyl mwy o effaith, ni ddylent fod.

Er bod uwchraddiad Taproot yn troi Bitcoin tuag at y dyfodol gyda chyfres o uwchraddiadau preifatrwydd ac effeithlonrwydd, bydd y darn arian yn parhau i fod yn rym cymharol geidwadol yn crypto yn bennaf fel storfa o werth yn y tymor agos.

Ar ôl 11/14, ni newidiodd pris darn arian BTC a chyfaint masnachu lawer (Ffynhonnell: Footprint Analytics)
Ar ôl 11/14, ni newidiodd pris darn arian a chyfaint masnachu BTC lawer (Ffynhonnell: Footprint Analytics)
Mae pris darn arian ETH yn torri 30K o 2.8K ar ôl uwchraddio Llundain ar Awst 6, 2021 (Ffynhonnell: Footprint Analytics)
Mae pris darn arian ETH yn torri 30K o 2.8K ar ôl uwchraddio Llundain ar Awst 6, 2021 (Ffynhonnell: Footprint Analytics)

Beth yw Diweddariad Taproot

Mae'r gymuned Bitcoin yn diweddaru Bitcoin bob 4 blynedd gyda ffyrc meddal, lle mae nodweddion newydd yn cael eu cyflwyno'n bennaf trwy Gynigion Gwella Bitcoin (BIPs).

Yn wahanol i'r uwchraddiadau blaenorol, nid yw Taproot yn welliant un nodwedd i'r rhwydwaith Bitcoin, ond yn hytrach yn uwchraddiad mwy sy'n cynnwys tri chynnig gwella (BIP340, BIP341, a BIP342).

Cynigiodd Greg Maxwell yr uwchraddiad hwn yn 2018. Ers hynny, lluniwyd y tri BIP, a ysgrifennwyd gan Pieter Wuille, Tim Ruffing, AJ Townes, a Jonas Nick yn Taproot a'u huno i mewn i Bitcoin Core ym mis Hydref 2020.

Nod uwchraddiad Taproot yw gwella preifatrwydd trafodion ac effeithlonrwydd rhwydwaith Bitcoin.

Cynnwys y cynnig:

  • BIP340 yn ychwanegu dull aml-lofnod Schnorr sydd hefyd yn gydnaws â llofnodion digidol cromlin eliptig blaenorol.
  • BIP341 yn cynnig dull talu rhwydwaith newydd o'r enw “Pay-to-Taproot” (P2TR), sy'n defnyddio strwythur data MAST (Merkle Tree), gan ddefnyddio nodweddion llofnodion agregedig.
  • BIP342 yn gwella rhwydwaith Bitcoin trwy ychwanegu iaith sgriptio newydd o'r enw Tapescript i helpu i wirio llofnodion cyfun Schnorr a llwybrau talu Talu-i-Taproot, gan wella cynhwysiant a hyblygrwydd P2TR wrth ddarparu lle ar gyfer uwchraddio yn y dyfodol i rwydwaith Bitcoin o ran contractau craff.

Effaith ar Bitcoin

Costau is

  • Un o brif fanteision llofnodion Schnorr yw eu gallu i ddal allweddi lluosog a chynhyrchu llofnodion unigryw mewn trafodion bitcoin cymhleth. Mae hyn yn golygu y gellir “cydgrynhoi llofnodion sy'n cynnwys sawl parti i un llofnod Schnorr.
  • Fe'i galwyd fel y diweddariad technegol mwyaf arwyddocaol ers Bitcoin Segwit.
  • Bydd llofnodion Schnorr yn lleihau faint o ddata sydd ei angen ar gyfer trafodion aml-lofnod. O ganlyniad, bydd trafodion yn rhatach i'w prosesu, gan leihau cost ffioedd trafodion.

Gwell preifatrwydd

  • Gall strwythur data MAST, yn seiliedig ar ddull aml-lofnod Schnorr, gynnwys gwybodaeth drafodion gymhleth. Bydd yn caniatáu i drafodion neu drafodion aml-lofnod sy'n cynnwys sawl cyfeiriad ymddangos fel trafodiad safonol sengl.
  • Bydd trafodion aml-lofnod yn wahanol i drafodion syml, sy'n golygu bod gan y cyfeiriadau sy'n ymwneud â thrafodion aml-lofnod lefel uwch o anhysbysrwydd a phreifatrwydd.

Cymorth Contract Smart

  • Oherwydd bod uwchraddiad Taproot yn lleihau allbwn trafodion ar y rhwydwaith, mae'n agor y posibilrwydd o ddefnyddio contractau craff cymhleth.
  • Ar yr un pryd, mae Taproot yn darparu pecyn cymorth estynedig i ddatblygwyr barhau i ddatblygu ar Bitcoin.

I grynhoi: Calon uwchraddiad Taproot yw llofnod Schnorr. Mae'n dod â chymysgedd hollol newydd o berfformiad, preifatrwydd, a hyd yn oed bosibiliadau contract craff i Bitcoin.

A all Taproot wella mantais gystadleuol BTC?

Er bod Bitcoin a rhwydwaith Ethereum yn seiliedig ar y cysyniad o gyfriflyfrau dosbarthedig ac amgryptio, maent yn wahanol iawn o ran manylebau technegol.

Er enghraifft, mae Bitcoin yn gweithredu fel cyfwerth digidol aur ac yn cael ei ddefnyddio i storio gwerth. Mae Ether yn pweru cymwysiadau ac yn gwneud elw trwy gefnogi'r rhwydwaith.

Un o'r prif wahaniaethau rhwng Bitcoin ac Ether yw bod Ether yn cefnogi ac yn gweithio gyda chontractau craff ac yn darparu ffordd i ddatblygwyr greu cymwysiadau newydd.

Heddiw, mae Ether yn dominyddu fel y blockchain a ffefrir ar gyfer y cymwysiadau hyn, a elwir hefyd yn dApps, neu gymwysiadau datganoledig.

Mae nifer y protocolau DeFi ar Ether yn cynyddu bob mis (Ffynhonnell: Ôl-troed Dadansoddeg)
Mae nifer y protocolau DeFi ar Ether yn cynyddu bob mis (Ffynhonnell: Ôl-troed Dadansoddeg)

Mae'r mwyafrif o gymwysiadau cyllid datganoledig a NFT wedi'u hadeiladu ar rwydwaith Ethernet. Wrth i'r defnydd o Ether yn DeFi a NFT ddod yn fwy eang, mae Ether wedi sefydlu ei hun fel symudwr cyntaf wrth gymhwyso cryptograffeg.

Y 10 prosiect gorau sy'n llosgi ETH ar Ether, gan gynnwys DeFi & NFT (Ffynhonnell: Footprint Analytics)
Y 10 prosiect gorau sy'n llosgi ETH ar Ether, gan gynnwys DeFi & NFT (Ffynhonnell: Footprint Analytics)

Er bod gan Ethereum fwy o gyfrolau trafodion, gall galluoedd cryptocurrency Bitcoin a diogelwch rhwydwaith uwch hefyd ddenu hylifedd sy'n aros yn y rhwydwaith am y tymor hir.

Yn debyg i aur, mae Bitcoin yn sefydlog ac wedi'i gyfyngu i bathdy o 21 miliwn o ddarnau arian, ac mae ei werth fel arbedion aur digidol yn ennill mwy o gonsensws.

Mae Taproot yn gwneud rhwydwaith Bitcoin yn fwy deniadol ar gyfer adeiladu protocolau DeFi i ddenu galw cynyddol gan ddefnyddwyr. Mae llawer o ddilynwyr Bitcoin yn gweld yr uwchraddiad hwn fel duw a anfonwyd ar gyfer DeFi yn rhwydwaith Bitcoin.

Fodd bynnag, nid yw llawer o ddadansoddwyr, fel Zoni o Footprint Analytics, yn argyhoeddedig y bydd Taproot yn troi Bitcoin yn ecosystem contract craff.

Wedi'i leoli fel system arian electronig cymar-i-gymar, nid oes gan Bitcoin EVM 'peiriant rhithwir' aeddfed (amgylchedd rhedeg contract craff) i redeg contractau craff i gefnogi storio, gweithredu a gwirio contractau craff.

Felly, mae'n anodd denu mwy o brosiectau dApp neu DeFi i raglennu ac adeiladu prosiectau ar ei gadwyn. Mae cryn dipyn i'w wneud eto i Bitcoin ddod yn blatfform rhaglenadwy gydag ecosystem DeFi.

Mae'n deg dweud bod datblygiad Bitcoin yn araf.

Un rheswm am hyn yw ei fecanwaith consensws PoW, sy'n gofyn am hyd at 50% o gonsensws nodau Bitcoin ym mhob addasiad. Hyd yn oed gyda Taproot, mae'n annhebygol y bydd yn dal i fyny â datblygiad cyflym DeFi.

At hynny, dim ond hanner y nodau Bitcoin hysbys sydd wedi nodi cefnogaeth i'r uwchraddio, gyda'r gweddill yn dal i redeg hen feddalwedd. Mae hynny'n golygu nad ydyn nhw eto wedi gweithredu rheolau newydd Taproot.

Ni fydd gweithrediadau gwirioneddol Taproot, gan gynnwys Schorr, yn cychwyn tan y flwyddyn nesaf.

Daethpwyd â'r adroddiad hwn atoch gan Footprint Analytics.

Mae Footprint Analytics yn blatfform dadansoddi popeth-mewn-un i ddelweddu data blockchain a darganfod mewnwelediadau. Mae'n glanhau ac yn integreiddio data ar y gadwyn fel y gall defnyddwyr o unrhyw lefel profiad ddechrau ymchwilio i docynnau, prosiectau a phrotocolau yn gyflym. Gyda dros fil o dempledi dangosfwrdd ynghyd â rhyngwyneb llusgo a gollwng, gall unrhyw un adeiladu eu siartiau wedi'u haddasu eu hunain mewn munudau. Dadorchuddio data blockchain a buddsoddi'n gallach gydag Ôl Troed.  

Cael a ymyl ar y farchnad cryptoasset

Cyrchwch fwy o fewnwelediadau a chyd-destun crypto ym mhob erthygl fel aelod taledig o Edge CryptoSlate.

Dadansoddiad ar y gadwyn

Cipluniau prisiau

Mwy o gyd-destun

Ymunwch nawr am $ 19 / mis Archwiliwch yr holl fudd-daliadau

Bybit

Fel yr hyn a welwch? Tanysgrifiwch am ddiweddariadau.

Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/will-bitcoins-taproot-upgrade-cause-a-defi-rain/


YouTube fideo