Air France To Trial Blockchain ICC Covid-19 App

Wrth i lywodraethau geisio ailagor eu heconomïau, mae'r syniad o basbort iechyd byd-eang sy'n defnyddio technoleg blockchain, yn rhywbeth a allai ddarparu ateb i bryderon preifatrwydd sy'n ymwneud â phasbortau iechyd. Air France yw un o'r cwmnïau awyr cyntaf i ddechrau treial pedair wythnos gan ddefnyddio'r ICC AOKpass sy'n seiliedig ar gadwyn bloc nad yw'n ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ddatgelu gwybodaeth feddygol bersonol.

Gyda gwaharddiadau teithio Covid-19 yn eu lle gan lawer o genhedloedd, bydd Air France yn cychwyn treial pedair wythnos ICC AOKpass a fydd yn dechrau ar 11eg Mawrth yn wirfoddol. Bydd yr ap hwn yn galluogi pobl i storio eu prawf Covid-19 negyddol ar eu ffôn, gan ddefnyddio technoleg blockchain diogel i ddilysu a dilysu'r tocynnau iechyd. 

Un o'r pryderon mwyaf yn y drafodaeth ar basbortau 'iechyd' neu 'frechlyn', yw'r materion preifatrwydd a moesegol ehangach y gall pasbortau iechyd eu broachio. Mae ofnau ynghylch marchnad ddu bosibl hefyd yn destun pryder. Gyda'r potensial i gael brechiadau ffug, mae John Verdi o Fforwm Dyfodol Preifatrwydd yn nodi:

 "Bydd yn rhaid i unrhyw basbort fod wedi'i gynllunio'n ofalus i sicrhau nad oes ganddo fwy o ddata nag sy'n angenrheidiol i weinyddu'r rhaglen. "

Ysgrifennydd Cyffredinol yr ICC John WH Denton AO yn flaenorol Dywedodd ar y materion hyn o breifatrwydd, gan nodi bod AOKPass ICC yn mynd i’r afael â’r materion preifatrwydd a thwyll hyn gyda thechnoleg blockchain yr ap, sy’n gwneud twyll yn amhosibl, ac nad yw’n datgelu gwybodaeth bersonol i unrhyw un, boed y rheolaeth ffiniau honno, swyddogion y llywodraeth, neu drydydd partïon. 

“Mae ICC AOKpass yn ddatrysiad graddadwy o ffynhonnell y gellir ymddiried ynddo, gan weithio nid yn unig i ddiogelu iechyd y defnyddiwr ond hefyd i breifatrwydd y defnyddiwr. Mae ein tocyn iechyd hawdd ei ddefnyddio yn ychwanegu at y gymysgedd o offer sydd ar gael i hyrwyddo ailagor ffiniau ac economïau yn ddiogel fel rhan o ddull cyfannol o ddod â'r pandemig i ben. ” 

Wrth i ymatebion y llywodraeth i'r firws Covid-19 addasu ac esblygu, gall datblygiadau meddygol olygu bod mwy o alw am basbort brechlyn na chanlyniad prawf negyddol. Un o fuddion AOKpass yr ICC yw y gall addasu i ddisodli profion sgrinio â chanlyniadau brechlyn yn y dyfodol.

Mae Emirates, Singapore Airlines, a British Airways, yn llond llaw o gwmnïau hedfan sy'n treialu pasbortau iechyd sy'n seiliedig ar blockchain, fel ffordd i baratoi ar gyfer teithio cwmnïau hedfan unwaith nad yw bellach wedi'i gyfyngu ac i sicrhau eu bod yn gallu llywio cymhlethdodau teithio byd-eang. unwaith y bydd y diwydiant hwn yn agor. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall. 

Ffynhonnell: https://cryptodaily.co.uk/2021/02/Air-France-To-Trial-Blockchain-ICC-Covid-19-App