Asesu Arloesi Disgleiriaf Blockchain ar gyfer 2022 a Thu Hwnt

Mae 2021 wedi bod yn flwyddyn faner ar gyfer blockchain. Tra bod llawer o'r agenda newyddion fyd-eang yn troi o amgylch cloeon, brechlynnau a sgil-gynhyrchion eraill y pandemig, cododd cyfanswm gwerth marchnad cryptocurrencies yn uwch na $ 2 triliwn, cwympodd yn ôl - yna ailgychwyn y garreg filltir.

Mewn man arall, ffynnodd cymwysiadau datganoledig (dApps) ar Ethereum a rhwydweithiau cystadleuol lluosog; daeth tocynnau di-hwyl (NFTs) â lleng o ddefnyddwyr newydd i'r diwydiant; gosododd bitcoin uchafbwynt ffres bob amser ar ôl ymddangosiad ETF bitcoin cyntaf y byd; Aeth hapchwarae ar sail blockchain i hedfan, a rhestrwyd cyfnewidfa asedau digidol fwyaf y byd ar Nasdaq.

Achosodd digwyddiadau yn y byd blockchain fath o ddiffyg anadl eleni, ac nid oes unrhyw reswm i ragweld arafu unrhyw bryd yn fuan. I'r gwrthwyneb, mae'n ymddangos fel dyddiau cynnar iawn ar gyfer NFTs, GameFi, CBDCs, a thechnolegau blockchain yn fwy cyffredinol. Mae banciau mawr yn mynd i'r ddalfa crypto tra bod cewri cyfryngau cymdeithasol yn trawsnewid i gwmnïau metaverse. Mae llwyfannau haen-2 ac aml-gadwyn DeFi yn dyst i fewnlifiadau uchaf erioed tra bod atebion cadw preifatrwydd a adeiladwyd ar DLT yn amlhau.

Yn fyr, mae digon o reswm dros optimistiaeth wrth i ni edrych tuag at 2022 a thu hwnt.

Ai Dyfodol Benthyca Credyd yw Blockchain?

Dim ond gyda chynnydd mewn cyllid datganoledig yn 2020 y daeth cynhyrchion ariannol a adeiladwyd ar reiliau blockchain i'r amlwg mewn gwirionedd. Cymerodd y sector DeFi - sy'n ceisio ail-greu'r system ariannol draddodiadol heb gyfryngwyr - ganolbwynt a gorffen y flwyddyn ar ôl tyfu 2,000% ers mis Ionawr .

Ac nid yw'r twf rhyfeddol hwn wedi dod i ben. Ar adeg ysgrifennu, mae cyfanswm y gwerth sydd wedi'i gloi (TVL) ym mhotocolau DeFi yn $ 257 biliwn - i fyny 10x ers dechrau 2021. Er bod llawer o brotocolau DeFi wedi'u hanelu at ddyfalu (masnachwyr degen yn fflipio darnau arian cap isel), un ardal addawol yw benthyca credyd, lle gall y rhai sydd heb fancio a than-fancio gael mynediad at gredyd i gyd ar y blockchain.

Mae Creditcoin yn un prosiect o'r fath. Yn blockchain hanes credyd pwrpasol, mae'r platfform yn hwyluso benthyca rhwng cymheiriaid heb fod angen i ddefnyddwyr brofi gor-gyfochrog - rhywbeth sy'n gyffredin â phrotocolau DeFi. Diolch i'w seilwaith benthyca credyd datganoledig, mae'r rhwydwaith yn rhoi mwy o fynediad i gyfalaf i ddarparwyr fintech a microfinance, gan sicrhau setliad ar unwaith i fenthycwyr. Yn y cyfamser, gellir defnyddio contractau craff a adeiladwyd ar ben Creditcoin i gynorthwyo gorfodi contractau o fewn yr ecosystem.

Yn naturiol, mae'r rhai sydd wedi cael eu gwahardd neu eu tan-werthu gan sefydliadau ariannol traddodiadol yn ddemograffig targed ar gyfer Creditcoin, sy'n ceisio gwella'r economi credyd byd-eang trwy wneud iddo weithio i bawb. Mae ei brif ddarparwr technoleg, Gluwa, eisoes wedi helpu i hwyluso miliynau o drafodion yn seiliedig ar blockchain yn Affrica trwy ei waith gyda menter gredyd arall, Aella, sydd hefyd yn rhan o ecosystem Creditcoin. Y mis diwethaf, dewiswyd Gluwa yn enillydd cystadleuaeth Inclusive Fintech 50 (IF50), i gydnabod ei waith i 'fancio'r di-fanc' mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg.

Mae gweledigaeth Creditcoin o farchnad fenthyca rhyng-blockchain yn sicr yn uchelgeisiol. Ond os gall wasanaethu anghenion y miliynau na allant gyrchu system gredyd ddibynadwy, bydd yn un o achosion defnydd gwych blockchain.

Y Ras Arfau Preifatrwydd

Nid yw cymwysterau preifatrwydd cryptocurrencies yn unffurf: er bod bitcoin yn ffugenw, mae monero yn ddienw i raddau helaeth. Fodd bynnag, technolegau blockchain do bod â'r potensial i lefelu preifatrwydd ac atal gollyngiadau data.

Eleni, croesawodd Nym Technologies, cychwyn preifatrwydd yn y Swistir, $ 6 miliwn o fuddsoddiad i greu “rhwydwaith troshaen anhysbys anhysbys penagored sy’n gweithio i guddio patrymau yn anadferadwy mewn traffig Rhyngrwyd.” Trwy ddefnyddio cyfuniad o nodau cymysgedd a chryptosystem gredadwy anhysbys, mae Nym yn arwain traffig ar y we mewn ffordd sy'n ei gwneud yn anghyffyrddadwy hyd yn oed i wrthwynebwyr byd-eang pwerus fel yr NSA. (Mae Tor, yn ôl Nym, wedi'i gynllunio i amddiffyn rhag gwrthwynebwyr gwan yn unig.)

Mae blockchain a gynhelir gan ddilyswyr yn datganoli gweithrediadau ar gyfer rhwydwaith cyfan Nym - gan gynnwys aelodaeth a chyfluniad y mixnet, cyhoeddi tystlythyrau, a dosbarthu gwobrau crypto. Yn ddiddorol, mae cwmni fforensig blockchain Chainalysis, sy'n aml yn gweithio gyda llywodraethau ac asiantaethau treth i ddad-enwi defnyddwyr crypto, yn cael ei wirio mewn enw ym mhapur gwyn Nym sy'n rhybuddio yn erbyn cwmnïau preifat “gan fonitro nid yn unig y data sydd ar gael ar blockchains ond hefyd metadata'r cyfoedion i - traffig traffig blockchain i ddarganfod cyfeiriadau rhwydwaith ... a dod i gasgliadau am drafodion preifat hyd yn oed mewn systemau sydd â diogelwch ar y gadwyn fel Zcash a Monero. "

Fel petai'n llosgi ei gymwysterau pro-breifatrwydd, mae Nym yn gweithio gyda'r chwythwr chwiban Chelsea Manning, sy'n fwyaf adnabyddus am ollwng dogfennau dosbarthedig y llywodraeth i Wikileaks yn 2010.

Wrth gwrs, nid Nym yw'r unig gychwynnwr trosoledd blockchain i wella preifatrwydd; o haen preifatrwydd rhyngweithredol Rhwydwaith Manta i Lwyfan Secret Secret platfform contract diogel, mae ras arfau ddilys ar y gweill.

O DeFi i ExFi

Prosiect arall a ffeiliwyd orau o dan One to Watch yw Flare, Rhwydwaith Cytundeb Bysantaidd Ffederal (FBA) Turing-cyflawn cyntaf y byd. Wedi'i gynllunio i “ddod â gwerth tocynnau cyflawn nad ydynt yn Turing ynghyd â phŵer trawsnewidiol contractau craff,” lansiodd y platfform sy'n gydnaws ag EVM ei chwaer rwydwaith Songbird yn ddiweddar, a fydd yn gweithredu fel sylfaen ar gyfer arloesiadau a dApps newydd cyn iddynt ddechrau. mainnet y Flare.

Ers mynd yn fyw ym mis Medi, mae Songbird wedi integreiddio Pyllau Shielded Panther yn ei EVM i alluogi preifatrwydd ar y gadwyn i ddefnyddwyr, ac mae wedi gweld dros 218,000 o waledi yn cael eu creu. At hynny, mae defnyddwyr wedi gwneud tua 2.8 miliwn o drafodion.

Mae Flare yn gwneud rhywbeth hollol wahanol i brosiectau eraill yn y gofod hwn; ei USP yw ei fod yn gwneud cadwyni 'fud' fel XRP, LTC, BTC & DOGE yn 'smart' trwy eu galluogi â gallu contract craff. Does ryfedd i’r platfform lwyddo i godi $ 11.3 miliwn mewn rownd dan arweiniad Kenetic Capital yn gynharach eleni.

Wrth siarad am DeFi, lansiodd y blockchain Elrond trwybwn uchel ei gyfnewidfa ddatganoledig ei hun yn ddiweddar, Maiar. Mae DEX cyntaf erioed Elrond, Maiar wedi'i gyfarparu i drin DeFi ar raddfa, gan gefnogi cyfnewidiadau tocyn diogel, pyllau hylifedd a ffermydd cynnyrch. Yn ôl Prif Swyddog Gweithredol Elrond, Beniamin Mincu, mae gallu’r gyfnewidfa i “alluogi trosglwyddiadau gwerth byd-eang, rhad, awtomataidd, bron yn syth ar draws llawer o arian cyfred yn agor pennod newydd i ecosystem Elrond.”

Yn wahanol i DEXs presennol ar gadwyni eraill, mae Maiar yn gweithredu fel ap taliadau a waled symudol, gan ddarparu modd cyfleus i ddefnyddwyr ryngweithio â'r blockchain 100,000 tps. Yn ddiddorol, mae tocynnau Maiar's Exchange LP yn fasnachol, sy'n golygu y gall defnyddwyr gyflenwi hylifedd, yna gwerthu eu safle neu hyd yn oed gymryd benthyciad yn ei erbyn, gan ddefnyddio eu tocynnau LP fel cyfochrog.

Mae Elrond wedi bod yn brysur yn symud mewn meysydd eraill hefyd; yn ddiweddar cwblhaodd y platfform gaffaeliad cwmni trwyddedig e-arian Rwmania Capital Financial Services SA Yn brif aelod o Visa a Mastercard, mae'r cwmni'n darparu gwasanaethau prosesu taliadau i dros 300 o fasnachwyr, gan gynnwys cwmni hedfan awyr mwyaf y wlad, Blue Air. Tra bod Elrond yn dal i aros am gymeradwyaeth gan Fanc Cenedlaethol Romania, gallai'r trosfeddiannu fod yn newid gêm i'r cwmni.

Uchafswm y Ddalfa Ddiogelwch

Os yw'r diwydiant asedau digidol am barhau â'i daflwybr ar i fyny, rhaid i sefydliadau fod yn hyderus bod eu cronfeydd, fel petai, dan glo. Mae dalfa yn fusnes enfawr ym maes crypto, gyda'r chwaraewyr allweddol - Coinbase a Gemini - pob un yn sicrhau gwerth degau o biliynau o ddoleri ar gyfer cleientiaid sefydliadol mawr. Yn wir, mae Gemini yn honni ei fod wedi mwy na threblu ei crypto-asedau dan ddalfa eleni.

Gyda'r galw gan gronfeydd gwrychoedd a swyddfeydd teulu yn tyfu, mae'r cwmni diogelwch rhyngwladol Prosegur wedi canghennu i'r ddalfa crypto. Ac yn amlwg ni chafodd y porthiant ei fraslunio ar gefn llyfr gemau; Disgrifir Crypto Bunker fel “mecanwaith amddiffyn manwl aml-haen,” un sy'n ymgorffori dros 100 o fesurau amddiffyn corfforol a digidol mewn chwe haen ddiogelwch gydblethedig o ddau amgylchedd anghyraeddadwy: storio oer a gofod oer.

Mewn cyfweliad diweddar, ymhelaethodd Prif Swyddog Gweithredol Prosegur Crypto, Raimundo Castilla, ar ateb y cwmni, gan ei ddweud “Yn rhoi’r hyder o wybod bod cronfeydd yn nwylo arbenigwr y mae ei ymdrech gyson yn canolbwyntio ar sicrhau’r amddiffyniad mwyaf o asedau, gan ganiatáu i weithredwyr crypto ganolbwyntio ar eu busnes craidd… heb orfod delio ag agwedd mor gymhleth a beirniadol.”

Ymhlith ei haenau amddiffynnol niferus, mae Bunose Prosegur yn cynnwys claddgell oer â thap awyr sy'n caniatáu i gleientiaid gyflawni trafodion blockchain all-lein; mae yna hefyd gamerâu cylched caeedig, mynediad biometreg, waliau tân wedi'u cynllunio'n arbennig, a systemau cryptograffig soffistigedig ar waith i amddiffyn rhag seiber-ymosodiadau.

Er ei fod yn newydd i crypto, mae Prosegur wedi arbenigo mewn diogelwch ers blynyddoedd lawer. Mewn gwirionedd, ar hyn o bryd mae'r cwmni'n sicrhau dros $ 400 biliwn mewn asedau ar gyfer cleientiaid fel sefydliadau ariannol mawr a banciau.

Sgwrs y Dref

Mewn gwirionedd, mae'n anodd rhagweld pa ddatblygiadau arloesol fydd yn siarad y dref yn crypto dros y 12 mis nesaf. Wedi'r cyfan, mae'n ddiwydiant sy'n symud ar gyflymder ystof; un sy'n gwneud ffyliaid clairvoyants hunan-broffesedig yn amlach nag unrhyw un arall. Serch hynny, rydym yn bancio ar y prosiectau uchod i wneud eu marc.

Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/assessing-blockchains-brightest-innovations-for-2022-and-beyond/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=assessing-blockchains-brightest-innovations-for-2022-and-beyond


YouTube fideo