Deall Beth Sy'n Digwydd Wrth Gysgu Cewri Blockchain yn Deffro

O ran buddsoddi mewn crypto ac, yn gyffredinol, y gamp i wneud yn dda yw mynd i mewn yn gynnar. Mae hynny'n golygu amseru'ch bargeinion cyn i bris yr ased dynnu i ffwrdd. Yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu o'r prif asedau crypto yw eu bod yn gyfnewidiol, sy'n golygu bod y pris yn tueddu i gynyddu ac i lawr yn gyflym iawn, gan sychu rholiau banc llawer o fuddsoddwyr. Ar y llaw arall, nid yw rhai o'r asedau crypto llai adnabyddus wedi'u halinio â phobl fel Bitcoin ac Ethereum.

Mae'r asedau hyn, a elwir yn asedau cyfleustodau, yn tueddu i beidio â chydberthyn â'r ffactorau sy'n symud y cryptos mawr. Mae asedau cyfleustodau yn cynrychioli protocolau neu brosiectau sydd wedi'u hadeiladu ar y blockchain sy'n rhoi cyfleustodau go iawn i'r defnyddiwr, a dyna'r enw. Maent yn tueddu i ddatrys problemau yn y byd go iawn. Mae rhai o'r cynhyrchion hyn yn athrylithgar yn eu symlrwydd ac yn cynnwys pethau fel rheoli tanysgrifiadau, y gallu i roi benthyg eich daliadau crypto ar gyfer enillion goddefol, a hyd yn oed cynhyrchion sy'n rhoi'r modd i symud arian ar gyfer y rhai sydd heb eu bancio, y mae 8 biliwn ohonynt ar hyn o bryd. ledled y byd. Mae hynny'n dipyn o farchnad yn ôl safonau unrhyw un.

Roedd 2017 yn flwyddyn nodedig i cryptocurrencies, gyda phrosiectau newydd yn lansio, dadorchuddio DeFi, a llawer o ICOs yn ildio i'r prosiectau hyn godi arian trwy eu cymunedau. Mae'r tri phrosiect hyn a ddaeth i mewn i'r farchnad yn 2017, wedi cadw'n dawel, gan gyweirio eu technolegau a'u cynhyrchion unigryw ar gyfer y blockchain, gan hindreulio'r farchnad arth, tan yr amser iawn yn unig. Mae'n ddiogel dweud y gallai eu hamser fod yn dod yn fuan iawn. Mae'n werth gwybod amdanyn nhw.

Qtum

Qtum yn blockchain cyhoeddus sy'n trosoli technoleg graidd bitcoins, wrth gyfuno pŵer a defnyddioldeb contractau craff. Gellir gweld hyn fel haen ychwanegol, neu Haen 3 os byddwch chi, sy'n targedu aneffeithlonrwydd y gadwyn Haen 1 hen a swrth, trwy ei fodel consensws Prawf o Stake ei hun. Mae hyn yn gyflymach, yn fwy graddadwy, ac yn rhatach i gynnal trafodion arno na'r cadwyni Haen 1 hŷn. Mae'n trosoli'r modelau Haen 3 ar gyfer eu cyflymder a'u costau trafodion rhatach. Mae'n defnyddio contractau craff i ddod â swyddogaeth a soffistigedigrwydd hyd yn oed yn fwy datblygedig i'r gweithgareddau a gynhelir gan y contractau craff.

QtumMae Qtum yn mabwysiadu model hunan-lywodraethol, gan roi'r gallu i'r defnyddwyr arwain llwybr y dyfodol. Mae ganddo dros 5000 nod ar-lein gan dynnu o bŵer y rhwydwaith ddatganoledig hon. Mae'n cefnogi'r holl ieithoedd rhaglennu a ddefnyddir ar hyn o bryd ac yn gyffredin er symlrwydd.

Wanchain

Wanchain ar hyn o bryd yw'r platfform rhyngweithredu blockchain mwyaf datblygedig sy'n arbenigo yn yr arena gyllid. Mae'n cysylltu ac yn pontio'r holl gadeiriau bloc cyhoeddus a phreifat ynysig gyda'i gilydd i ganiatáu llif rhydd o'r holl asedau a data digidol ar bob cadwyn. Mae'r rhyngweithrededd hwn yn dod â hylifedd dyfnach ar draws y rhwydwaith cyfan o gadwyni a'r gallu i drosglwyddo cyfoeth yn ôl ac ymlaen o unrhyw gadwyn i unrhyw gadwyn arall.

WanchainMae'r broses yn digwydd mewn ychydig o gamau:

  1. Rydych chi'n dechrau trwy gloi'ch tocynnau ar y blockchain gwreiddiol gan ddefnyddio mecanwaith datganoledig, di-garchar.
  2. Yna rhoddir tocynnau dirprwy i chi ar y blockchain targed.
  3. Gyda'r tocynnau dirprwyol hyn, gallwch gynnal unrhyw drafodiad ar draws sawl platfform a dApps unrhyw le y tu mewn i'r rhwydwaith o gadwyni gan ddefnyddio un mewngofnodi ar draws yr ecosystem gyfan.
  4. Yn olaf, pan fydd eich trafodiad neu weithgaredd wedi'i gwblhau, byddwch chi'n llosgi'r tocynnau dirprwy ac yna gallwch ddatgloi ac adbrynu'ch tocynnau gwreiddiol.

EOS

Mae'n debyg eich bod wedi clywed am y tocyn EOS, sef y tocyn sy'n cael ei ddefnyddio ar draws y Ecosystem EOS, ond efallai ddim am y cynnyrch sydd y tu ôl iddo. Mae EOS.IO yn a platfform datganoledig lle gallwch chi adeiladu, cynnal, a rhedeg eich dApps, ar y blockchain EOS, un sy'n rhoi rhediad i Ethereum am ei arian. Mae'n gwneud symudiad diogel trafodion, dilysu, storio data a rheoli defnyddwyr yn syml i'r datblygwyr sy'n adeiladu arno. Mae'n cynnwys meddalwedd berchnogol ffynhonnell agored yn wahanol i unrhyw dechnoleg blockchain arall yn yr arena, yn yr ystyr bod y cynhyrchion y gallwch chi adeiladu arnyn nhw yn gweithio mewn ffordd debyg i apiau gwe.

EOSGwelodd y cynnyrch, a lansiwyd yn 2018, lwyddiant cychwynnol enfawr gan ei ICO ei hun, lle llwyddodd i godi $ 4.1 biliwn ar gyfer y cwmni datblygu y tu ôl i'r platfform.

Final Word

Wrth i Bitcoin a'i gyfoedion gynyddu o ran gwerth, mae'n amlwg nad oes llawer y tu ôl iddo ar wahân i offeryn hapfasnachol. Wrth i ni ddod i mewn i farchnad arth ar gyfer rhai o'r cryptocurrencies blaenllaw, mae'n dod yn fwy eglur fyth canolbwyntio ar asedau crypto sydd â defnydd o'r byd go iawn y tu ôl iddynt. Mae'r rhestr uchod yn brotocolau a brofwyd gan frwydr, sydd wedi canolbwyntio'n ddwfn ar ansawdd y dechnoleg y maent yn ei chreu i ddod yn gadeiriau bloc y dyfodol.

Ffynhonnell: https://www.cryptonewsz.com/what-will-happen-when-the-sleeping-blockchain-giants-awake/


YouTube fideo