PleidleisioDAO: Mae'r System Bleidleisio Ddatganoledig Gyntaf yn Agor Pleidleisio i Berson y Flwyddyn Blockchain 2021

Hongkong, Hongkong, 14eg Ionawr, 2022, Chainwire

Mae digwyddiad pleidleisio cyntaf person blockchain y flwyddyn 2021, dan arweiniad VotingDAO, yn mynd yn fyw a'i nod yw cydnabod yr effaith a'r cyfraniadau craidd yn y gofod blockchain. 

PleidleisioDAO yn ceisio newid y patrwm trwy gyflwyno cysyniad newydd a allai newid y gêm: “Pleidlais i'r Bathdy,” neu system bleidleisio gwbl ddatganoledig ar blockchain. Mae VotingDAO ar hyn o bryd yn rhoi’r cysyniad “pleidlais-i-mint” ar brawf gyda lansiad digwyddiad person y flwyddyn blockchain cyntaf. selogion Blockchain, arweinwyr myfyrwyr, datblygwyr, athrawon, epaod diflasu, ac eraill o Hong Kong, yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, a Taiwan yw cyfranwyr craidd y DAO. 

Byddai contract call ar gyfer tryloywder a dibynadwyedd yn llywodraethu'r system bleidleisio. Byddai defnyddwyr yn bwrw pleidleisiau ar gadwyn gan ddefnyddio eu waled Metamask ar dudalen prosiect VotingDAO. Bydd y cysyniad arloesol hwn yn cael ei roi ar brawf yn ddiweddarach y mis hwn pan fydd VotingDAO yn cynnal ei ddigwyddiad pleidleisio agoriadol ar gyfer person blockchain y flwyddyn 2021. 

Y digwyddiad pleidleisio hwn yw ymgais gyntaf VotingDAO i ddod ag achosion defnydd ymarferol i'r system bleidleisio ddatganoledig; mae gan bob pleidlais yr un pwysau. Bydd pleidleiswyr sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn derbyn NFT fel prawf o bleidlais ac arwydd o werthfawrogiad Pleidleisio DAO am gefnogaeth y bobl. Mae digwyddiad “person blockchain y flwyddyn” yn arbrawf cymdeithasol sydd wedi'i gynllunio i ymchwilio i gymwysiadau byd go iawn technoleg blockchain a NFTs y tu hwnt i gasgliadau celf. 

At hynny, enwebodd rhanddeiliaid allweddol fel dylanwadwr DAO @0xJim, MD o Consensys, Yat Siu o Animoca Brands, Jason Choi o Spartan Group, ac eraill yr enwebeion. Yn ogystal, mae Vitalik Buterin, Sam Bankman-Fried, Elon Musk, Changpeng Zhao, sylfaenwyr OpenSea, ConstitutionDAO, ac eraill (54 i gyd) ymhlith yr enwebeion. 

Lansiodd VotingDAO y system bleidleisio hon ar y cyd â digwyddiad person y flwyddyn blockchain oherwydd bod y tîm yn teimlo ei fod ond yn addas i'w ddefnyddio i ddathlu cyflawniadau a buddugoliaethau'r byd blockchain trwy etholiad cyhoeddus Person y Flwyddyn Blockchain. Mae BPOY2021 yn wahanol i ddigwyddiadau presennol Person y Flwyddyn gan nad yw’n cael ei guradu/penderfynu gan grŵp bach o bobl. Dylai unrhyw un sydd â waled arian cyfred digidol bleidleisio yn yr etholiad hwn a allai fod yn hanesyddol, a bydd yn gallu gwneud hynny. 

Ynghylch PleidleisioDAO 

Mae VotingDAO yn sefydliad ymreolaethol datganoledig sy'n ceisio ailddyfeisio prosesau pleidleisio trwy ymgorffori technoleg blockchain a NFTs i greu mecanwaith pleidleisio cwbl ddatganoledig sy'n torri tir newydd a elwir yn “pleidlais i mintys.” Mae pleidleisio DAO yn ceisio creu system bleidleisio gwbl agored a thryloyw lle gall y cyhoedd gael mynediad at bob pleidlais at ddibenion atebolrwydd. Mae VotingDAO yn credu bod yr ymdrech ddi-elw hon yn ddull ymarferol a phragmatig a all ddod â ni yn nes at y cysyniad o etholiad gwirioneddol ddemocrataidd nag erioed o'r blaen.

Am ragor o wybodaeth, ewch i:
Trydar: @votingdao
Instagram: @votingdao 
Gweinydd discord: https://discord.gg/votingdao 
Canolig: https://medium.com/votingdao

Cysylltiadau
Ymwadiad. Mae hwn yn ddatganiad i'r wasg taledig. Dylai darllenwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy eu hunain cyn cymryd unrhyw gamau sy'n gysylltiedig â'r cwmni a hyrwyddir neu unrhyw un o'i gysylltiadau neu wasanaethau. Nid yw Cryptopolitan.com yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn y datganiad i'r wasg.

Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/votingdao-the-first-decentralized-voting-system-opens-up-voting-for-blockchain-person-of-the-year-2021/


YouTube fideo