Pam Rydyn ni'n Betio ar y Blockchain, Cyfweliad â Paruyr Shahbazyan Azuro

Gwelodd betio ar-lein, sydd bob amser wedi bod yn boblogaidd ers ei sefydlu, ffrwydrad dramatig yn dilyn dechrau'r pandemig. Trodd pobl a oedd yn ysu am adloniant, pan gaewyd digwyddiadau hamdden a chwaraeon awyr agored, at ffurfiau adloniant ar-lein. Roedd betio ar-lein yn un o fuddiolwyr y duedd newydd hon gyda'r sector wedi tyfu o ** $ 465.76 biliwn yn 2020, i $ 516.03 biliwn yn 2021, a disgwylir i'r farchnad ddringo i $ 674.7 biliwn yn 2025.

Fodd bynnag, gofynnwch i unrhyw gamer neu bettor ar-lein profiadol a byddant yn debygol o ddweud wrthych fod betio ar-lein yn dod â llu o broblemau a rhwystredigaethau ar eu cyfer. Mae'r rhain yn cynnwys diffyg tryloywder ac amrywiadau ods betio sefydlog, oedi wrth setlo betiau a hyd yn oed ennill bettors yn gyfyngedig oherwydd eu llwyddiant y maent wedi'i fwynhau. Am y rhesymau hyn yn unig, mae'n gwneud llawer o synnwyr i fudo betio i'r blockchain.

Mae'r blockchain, gan ddefnyddio contractau craff ac weithiau oraclau, yn awtomeiddio'r broses betio gyfan a'r llif arian, yn y ffordd honno mae'r twndis yn gwbl na ellir ei drin ac yn dryloyw.

Mae hyn yn golygu bod defnyddwyr yn cael eu talu allan yn awtomatig, mae'n golygu na allant gael eu cyfrifon yn gyfyngedig dim ond am ennill gormod, ac mae hefyd yn golygu nad yw eu data personol a bancio yn agored i hacwyr. Mae'r blockchain yn gwirio trosglwyddiadau a gweithgareddau yn awtomatig ac mae'n cadw'r data hwn ar filoedd o nodau ledled y byd, gan roi cyfle cyfyngedig i hacwyr ddwyn eu data o weinydd un cwmni.

Gan fod defnyddwyr yn adneuo gyda’u cyfeiriad waled ac nid eu cerdyn credyd, mae hyn yn cadw’r broses gyfan o betio’n ddienw, ac mae hefyd yn golygu nad oes angen i’r defnyddiwr neidio trwy gylchoedd y diwydrwydd dyladwy wrth fynd ar fwrdd y llong. Mae KYC ar gyfer casino ar-lein yn broses sy'n defnyddio llawer o weithwyr ac egni, mae hefyd yn gweld talp mawr o gofrestreion yn gadael cyn iddynt hyd yn oed gwblhau'r broses oherwydd ei gymhlethdodau. Ewch â'r KYC i ffwrdd, storio data cerdyn credyd defnyddiwr a data personol, a pheidiwch â rhoi unrhyw siawns i'r casino drin ods neu oedi tynnu arian yn ôl, ac mae gennych gyfuniad buddugol.

Gwnaethom siarad â Paruyr Shahbazyan, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Azuro, protocol betio wedi'i seilio ar blockchain sy'n mynd i'r afael â holl broblemau betio canolog. Mae'n disgrifio buddion y blockchain yn y rhinwedd hon orau.

 “Bydd defnyddio blockchain fel seilwaith sylfaenol ar gyfer betio yn ychwanegu mwy o werth a thegwch i'r diwydiant betio. Yn gyntaf oll, mae blockchain yn dod â thryloywder llawn lle mae'r holl drafodion a phartïon yn weladwy. Fel y dywedwyd o'r blaen, mae hynny'n wych i'r chwaraewyr, ond nid yn unig! Mae hefyd yn datrys problemau eraill yn y diwydiant betio traddodiadol fel er enghraifft “eillio cyswllt”. Mae gweithredwyr betio canolog yn aml yn rhoi'r gorau i dalu comisiynau i'w partneriaid (a elwir yn gysylltiadau) sy'n cyfeirio betwyr newydd at y bwci. Gelwir y ffenomen yn “eillio cyswllt” ac mae'n digwydd yn y bôn oherwydd bod gan gysylltiadau 0 welededd o'r hyn sy'n digwydd ar ochr y bwci ac os yw'r chwaraewyr maen nhw wedi cyfeirio atynt yn bwci yn weithredol ai peidio, ac ati. ”

“Mae Blockchain yn datrys y mater hwn. Cynrychiolir y bettor gan gyfeiriad crypto. A gallwch chi weld yn hawdd a yw cyfeiriad penodol yn rhyngweithio â chontractau craff Azuro ai peidio. Hefyd mae'r comisiwn cyswllt wedi'i osod yn y contract craff ac ni ellir ei newid. Mae hyn yn golygu y bydd y cyswllt yn cael comisiwn oes gwarantedig ar gyfer yr holl weithgaredd bettors y mae'n ei ddarparu. Dim mwy o “eillio cyswllt”! ”

“Yn ogystal, mae blockchain yn caniatáu i betio ddigwydd heb i chwaraewyr orfod rhoi eu harian i 3ydd parti a all wneud gyda’r arian fel y mynnant. Mae hyn yn bosibl oherwydd, ar y blockchain, mae betio yn digwydd gyda chronfeydd y bettors a roddir mewn contractau craff (sy'n talu enillion yn awtomatig ac yn syth). I'r gwrthwyneb - ar hyn o bryd (a heb blockchain) mae arian chwaraewyr yn cael ei adneuo gyda'r bwci ac mae'r bwci yn penderfynu pryd ac os i dalu allan ... Sy'n aml yn arwain at oedi neu oedi wrth dalu allan. "

Q: A allwch chi roi rhywfaint o fewnwelediad i sut mae Azuro yn helpu bettors a safleoedd hapchwarae?

A: Gall defnyddwyr betio gydag Azuro mewn ffordd ddi-ymddiried. Ni all unrhyw un ddylanwadu ar sut y bydd contractau craff Azuro yn datrys. Hefyd rydym yn democrateiddio busnes betio yn ei gyfanrwydd. Mae'n hysbys bod y diwydiant betio yn ddwys iawn o ran cyfalaf a gwybodaeth gyda rhwystrau uchel i fynediad. Gydag Azuro, rydym yn rhannu rôl gweithredwr betio i sawl rôl lai, gan sicrhau ei fod ar gael i unrhyw un sydd am elwa o hylifedd a darparu data, datblygu a gweithredu pen blaen, a llywodraethu datganoledig. Mae hyn yn golygu bod mwy o werth yn cael ei rannu gyda mwy o gyfranogwyr yn yr ecosystem. Hefyd, mae gennym ymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol o'r cychwyn cyntaf sy'n unigryw i'n prosiect.

Q: Un o brif fuddiannau prosiectau blockchain fel Azuro yw y gallant ddatrys problemau mewn gwirionedd. Pa broblemau y mae Azuro yn ceisio eu datrys?

A: Yn gyntaf oll, protocol betio datganoledig byd-eang yw Azuro, sy'n defnyddio contractau craff i ddod â thryloywder llawn i'r broses betio wrth ddarparu profiad betio clasurol gyda marchnadoedd a hylifedd digonol.

Y nod craidd yw rhoi dewis arall dibynadwy i betwyr yn lle betio, sy'n cyfateb i'r profiad y gallant ei gael gyda bwci traddodiadol. Wrth i ni wneud hynny, rydyn ni'n dileu'r problemau gydag ymddiriedaeth a thryloywder rhwng chwaraewyr a gweithredwyr sy'n gyffredin heddiw.

Mae Azuro yn defnyddio technoleg blockchain sy'n caniatáu ar gyfer datganoli a democrateiddio'r busnes betio.

Mae Azuro yn rhannu rôl bwci yn sawl rôl lai sydd ar gael yn agored i unrhyw un elwa o ddarpariaeth hylifedd, rheolaeth pen blaen, darparu data a llywodraethu datganoledig.

Mae hyn yn golygu bod mwy o werth yn cael ei rannu gyda mwy o gyfranogwyr yn yr ecosystem. Hefyd, mae gennym ymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol o'r cychwyn cyntaf sy'n unigryw i'n prosiect.

C: Mae'n ymddangos ichi ddod i'r diwydiant hwn gyda rhwystredigaethau personol a real iawn o'ch profiad eich hun. A allwch chi ddweud wrthym am y rheini?

A: Mae hynny'n iawn. Roeddwn i'n chwaraewr cyflafareddu chwaraeon proffesiynol am bron i 10 mlynedd yn ôl yn y dydd. Yn hynny o beth, - gallaf eich sicrhau bod diffyg tegwch a thryloywder yn y diwydiant betio! Y rheswm yw'r system sydd wedi'i hadeiladu ar gymhellion negyddol sy'n rhoi bwci a chwaraewyr yn erbyn ei gilydd. Nid yw chwaraewyr a gweithredwyr betio yn ymddiried yn ei gilydd, mae chwaraewyr craff yn cael eu blocio, ac ati. Cefais fy ngwahardd gan lawer o bwci ac ni allwn gael fy enillion allan gan lawer ohonynt hefyd. Mae'r problemau hyn wedi creu cilfach ar gyfer fy musnes fy hun - Bookmaker Ratings, a ddechreuais tua 10 mlynedd yn ôl, bron fel gweithred o ddial oherwydd fy mhrofiadau fel chwaraewr…

Q: Fe wnaethoch chi sefydlu gwefan nodedig go iawn, Bookmaker Ratings, sy'n gweithredu fel cyfryngwr rhwng chwaraewyr a safleoedd betio. Sut mae hynny'n gweithio?

 A: Dechreuais Bookmaker Ratings, sef y cyfryngau ar-lein mwyaf am betio chwaraeon yn Nwyrain Ewrop. Canolbwyntiodd y busnes ar beth syml: y diffyg ymddiriedaeth rhwng chwaraewyr a bwci. Felly, roeddem yn wrthrychol yn ein sgôr a gwnaethom bopeth a allem i helpu chwaraewyr yn bennaf trwy weithredu fel cyfryngwr a datrys anghydfodau rhwng y ddwy ochr. Trwy hyn, llwyddwyd i ddychwelyd mwy na $ 12 miliwn i chwaraewyr dros y blynyddoedd, a sicrhaodd ein bod yn ennill ymddiriedaeth pobl. Roedd hyn i gyd yn bosibl oherwydd cawsom ein gyrru gan ddealltwriaeth ddofn o broblemau'r chwaraewyr.

Q: Ble ydych chi'n gweld dyfodol y blockchain ar gyfer gamification yn mynd?

 A: Gallwn weld sut y cafodd diwydiannau traddodiadol eraill fel cyllid, storio data, cynhyrchu cynnwys ac ati eu hyrwyddo a'u gwella trwy ddatganoli blockchain. Yn achos betio, efallai y bydd angen peth amser ar y farchnad betio draddodiadol sydd gennym ar hyn o bryd (gan gynnwys y biliynau o bettors) i addasu a mudo i blockchain.

Wrth i hyn ddigwydd serch hynny - bydd pŵer llawn datganoli yn tarfu’n llwyr ar y diwydiant betio ac yn darparu betio tryloyw ac effeithlon i bawb. I ddechrau, bydd y gyfran fwyaf o ddefnyddwyr yn gymysgedd o betwyr traddodiadol sy'n fwy technoleg-selog ac sydd wedi ceisio neu sy'n agored i roi cynnig ar gymwysiadau blockchain a defnyddwyr brodorol crypto sy'n mwynhau ffyrdd newydd o elwa o betio blockchain fel ffermio, darpariaeth hylifedd a staking, fel y bydd yn bosibl pan fydd mainnet Azuro Protocol yn fyw.

Q: Pa themâu eraill y dylem fod yn talu sylw iddynt wrth fynd i mewn i 2022?

A: Hoffwn sôn am NFTs a'r ffordd y gallent effeithio ar betio hefyd. Yn fy marn i, mae technoleg NFT yn caniatáu ar gyfer gwir arloesedd a fydd yn cyfoethogi'r profiad betio yn ddramatig, mewn ffordd gadarnhaol. Rydym yn creu'r cyfle ar gyfer marchnadoedd eilaidd (betio arian allan neu brynu gyda gostyngiad, marchnadoedd ar gyfer betiau cofiadwy fel collectibles) a llawer o gamification deniadol sy'n troi'r profiad betio arferol yn rhywbeth mwy deniadol a chyffrous.

Felly, mae pob bet ar Azuro yn NFT ac mae ganddo ddwy swyddogaeth. Hyd at y foment o setlo'r bet, mae'n NFT ariannol. Gellir ei fasnachu ar ein marchnad. Gadewch i ni ddweud eich bod wedi gosod bet ac am ba bynnag reswm rydych chi'n penderfynu nad ydych chi am iddo chwarae allan (rydych chi am gyfnewid arian cyn i'r digwyddiad gael ei chwarae). Gallwch ei werthu ar ein marchnad. Ac mae'r prynwr yn cael eich bet gyda thipyn o ostyngiad, ac felly'n cael mantais o ran y pris yn erbyn tebygolrwydd y canlyniad.

Ar ôl i'r bet gael ei setlo mae'n stopio cael gwerth fel NFT ariannol, ond gall fod â gwerth o hyd! Gan mai'r fformatau diddorol mwyaf poblogaidd ar gyfer bettors yw naill ai rhai enillion gwallgof neu rai colledion annifyr iawn. Mae'r ddau fath o stori yn cael eu rhannu a'u trafod yn weithredol mewn cymunedau betio. Ac mae ein NFTs yn brawf 100% o'r straeon hynny. Cyfeiriaf yn aml at foment “llaw duw” Maradona i ddisgrifio gwerth hanesyddol bet NFT. Dychmygwch fod rhywun wedi colli neu ennill swm mawr oherwydd y nod gwallgof hwnnw. Rwy'n credu y byddai NFT o'r fath wedi bod â gwerth enfawr fel casgladwy.

Ar wahân i hynny, gellir gwobrwyo defnyddwyr gyda NFTs am amrywiaeth o gyflawniadau wrth osod betiau ar Azuro (ee y llinell fuddugol hiraf, colledion lletchwith, yr ods uchaf a enillwyd, ac ati - mae'r posibiliadau bron yn anfeidrol).

Gair olaf

Unhackable, unimpeachable, dim ymyrraeth trydydd parti, felly atal ymyrraeth, mae'n ymddangos yn glir bod y blockchain yn cynnig gweddnewidiad llwyr o sut mae betio ar-lein yn cael ei gynnal, ac mae'n ymddangos y byddai'r bettors yn cytuno. Mae betio ar-blockchain wedi cynyddu 121% o ran waledi gweithredol unigryw yn cyrraedd mwy na 754,000 o ddefnyddwyr unigryw yn Ch3 yn unig, sy'n cynrychioli bron i 50% o weithgaredd y sector cyfan, a chyda'r math hwn o dwf misol, nid yw'n dangos unrhyw arwyddion o arafu.

 

Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/news/company/why-we-are-betting-on-the-blockchain-interview-with-azuros-paruyr-shahbazyan/


YouTube fideo