Mae Prif Swyddog Gweithredol Bitkub yn annog Gwlad Thai i gymeradwyo crypto i hybu ei CMC

Mae Prif Swyddog Gweithredol Bitkub, Jirayut Srupsrisopa, wedi cyhoeddi y gallai’r gyfnewidfa gynnwys lluosi ei Gynnyrch Domestig Gros (GDP) chwe gwaith os yw’n cofleidio’r sector crypto. Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol y dylai awdurdodau yng Ngwlad Thai ddechrau canolbwyntio ar asedau digidol.

Ar hyn o bryd, Gwlad Thai yw un o'r economïau crypto mwyaf. Mae cyfalafu marchnad asedau digidol bellach bum gwaith yn fwy na CMC y wlad, ac mae wedi ennill enillion mawr i lawer o unigolion a fyddai’n rhoi hwb i’r economi.

Mae Crypto wedi gwneud llawer o fuddsoddwyr yn gyfoethog yng Ngwlad Thai

Mae twf y sector crypto wedi creu llawer o bobl gyfoethog. Cyfeiriodd adroddiad diweddar gan The Bangkok Post at Brif Swyddog Gweithredol Bitkub, a nododd y dylai Awdurdod Twristiaeth Gwlad Thai (TAT) geisio denu buddsoddwyr cryptocurrency cyfoethog.

Gwlad Thai yw un o'r cyrchfannau twristiaeth gorau yn fyd-eang. Roedd y sector twristiaeth yn cyfrif am oddeutu 20% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad cyn y pandemig. Nododd Srupsrisopa y gallai deiliaid crypto cyfoethog a oedd am ymgartrefu yng Ngwlad Thai oherwydd ei hinsawdd drofannol a chostau byw isel drawsnewid ei heconomi.

Mae sector twristiaeth Gwlad Thai yn dangos arwyddion o adferiad ar ôl iddo gael ei ailagor yn gynharach y mis hwn oherwydd mwy o ymdrechion brechu. Nododd Srupsrisopa hefyd fod gan fusnesau preifat yr offer da i gynnig gwasanaethau asedau digidol i dwristiaid.

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol hefyd y gallai'r sector crypto gynyddu CMC Gwlad Thai hefyd. “Gallai ein CMC cenedlaethol dyfu chwe gwaith os gallwn gryfhau’r farchnad hon,” nododd Srupsrisopa.

Awdurdod Twristiaeth Gwlad Thai i gynnig tocyn cyfleustodau

Dywedodd llywodraethwr y TAT, Yuthasak Supasorn, fod yr awdurdodau yn edrych i mewn i greu ecosystem dwristiaeth yn seiliedig ar dechnoleg blockchain. Dywedodd ymhellach y byddai'r sector hwn yn grymuso unigolion cyfoethog i sianelu eu cyfoeth i'r sector twristiaeth heb drydydd partïon.

Fodd bynnag, nododd fod y sector yn dal i fod yn beryglus oherwydd diffyg rheoliadau clir a chadarn. “Oherwydd statws y TAT fel menter y wladwriaeth, mae angen i ni drafod llawer o faterion rheoleiddio gyda phartïon cysylltiedig cyn ei weithredu. Ac mae yna hefyd fesurau ataliol eraill yn erbyn seiberdroseddau ac amddiffyniadau cwsmeriaid y mae angen i ni eu paratoi. ”

Mae TAT hefyd yn edrych i greu tocyn cyfleustodau o'r enw darn arian TAT. Bydd yr ased yn helpu chwaraewyr yn y gofod crypto i gynyddu hylifedd. Dywedodd hefyd fod cryptocurrencies yn ddosbarth asedau sy’n “newid y byd.”

Mae eich cyfalaf mewn perygl.

Darllenwch fwy:

Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/bitkubs-ceo-urges-thailand-to-endorse-crypto-to-boost-its-gdp


YouTube fideo