Crynhoad Wythnosol Crypto: Solana Yn Barod I Fynylu Ymosodiad arall Ar ATH Ynghanol Ofn Yn y Byd Crypto

SOLANA YN CAEL YN BAROD I BARHAU EI UWCHRADDIO

Roedd yn ymddangos bod tocyn brodorol Rhwydwaith Solana (SOL / USD) eisoes wedi delio â'r pwysau gwerthu, a barhaodd am oddeutu wythnos yn dilyn ei ddigwyddiad mwyaf o'r flwyddyn o'r enw Breakpoint (yn Lisbon 7-10th o Dachwedd) cyn bod yn rhaid i’w bris wynebu her arall - y tro hwn ar ffurf cywiriad marchnad cryptocurrency eithaf dwfn, sydd wedi cychwyn ar y 15th o Dachwedd ac achosodd i deimlad buddsoddwr crypto fflipio o afiaith i ofn fel heddiw (42/100).

Mae'r pwysau gwerthu uchod, a ymddangosodd yn union ar ddiwrnod agoriadol y gynhadledd mewn gwirionedd yn enghraifft o lyfr testun o sut mae sefyllfa "prynu'r si, gwerthu'r newyddion" a, gyda llaw, gwnaethom bwynt o rhybuddio ein darllenwyr yn ein herthygl ddiweddaraf ar yr ased ei bod yn debygol o ddigwydd. Nid oedd yr anfantais tymor byr cynddrwg ag y mae yn aml gyda darnau arian neu asedau eraill mewn marchnadoedd traddodiadol gyda cholled o ddim ond 12% mewn gwerth, yn enwedig pan gymharwch y ffigur hwn â faint roedd Solana wedi tyfu yn ystod y cyfnod cyn y digwyddiad. , a oedd oddeutu cynnydd o 67% yn ystod cyfnod o 17 diwrnod.

Yn nhermau doler gwerthfawrogwyd y tocyn gan $ 105 yr uned ac roedd hynny'n cynrychioli enghraifft arall o lyfr testun, y tro hwn o bris yn cyrraedd ei darged disgwyliedig yn dilyn 'dianc' o driongl cymesur (mewn melyn) - bydd pob masnachwr marchnad yn gwybod bod cyrchfan pris mae gweithredu'n deillio o uchder ($ 110 yn yr achos hwn) y patrwm a'i daflunio o flaen y patrwm. O ganlyniad i'r ymddygiad perffaith hwnnw llwyddodd SOL i osod ei ATH @ $ 260 cyfredol ond mae wedi dirywio ers hynny ac ar hyn o bryd mae'n masnachu @ $ 216 (5 o hyd)th crypto mwyaf gyda chap marchnad ar $ 66B).

RHAI METRICS PWYSIG I'W WNEUD MEWN MIND

Cyn i ni symud ymlaen at ein TA rheolaidd gadewch i ni ganolbwyntio’n fyr ar rai niferoedd pwysig eraill a ddylai yn y tymor hir fod yn sylfaenol fwy ystyrlon na’r gweithredu prisiau cyfredol yn unig, sydd wedi cyfaddef ei fod wedi bod yn dwyn sylw mwyafrif y buddsoddwyr. Yn gyntaf oll, anaml y gwelwn gyfradd chwyddiant Solana yn cael ei thrafod ac yn ein barn ni gallai fod yn un o ychydig o anfanteision i'r ased. Felly, roedd chwyddiant cychwynnol SOL, yn ôl solana.com, ar 8% yn flynyddol, sy'n weddol uchel o'i gymharu â crypto arall, ond yn ffodus bydd yn gostwng yn raddol 15% o flwyddyn i flwyddyn i gyrraedd cyfradd sefydlog hirdymor yn y pen draw. o 1.5% y flwyddyn (tua 7% yn fras heddiw).

Ddim yn ddelfrydol, ond nid yn faner goch enfawr naill ai'n arbennig i'r rhai sydd wedi buddsoddi neu sy'n mynd iddi dros y tymor hir. O ran y duedd crypto boethaf yn 2021 hyd yn hyn - NFTs, Solana ar hyn o bryd yw'r pedwerydd blockchain mwyaf poblogaidd cyn belled â chyfaint gwerthiant tocynnau nad yw'n hwyl. Mae hynny'n argoeli'n dda ar gyfer dyfodol yr ased hwn yn enwedig pan ddeallwn fod tuedd metaverse, sy'n ddibynnol iawn ar NFTs, yn debygol o ddod yn brif gynddaredd crypto am flynyddoedd i ddod.

Ac un metrig olaf y dylem siarad amdano yn y darn hwn (mwy o fetrigau yn fuan) yw Dosbarthu Cyfoeth gan ein bod yn aml yn clywed beirniadaeth bod y tocyn yn rhy ganolog felly dyma rai rhifau (Cyfanswm Cyflenwad Cylchredeg @ 304M):
- mae 10 o gyfeiriadau SOL cyfoethocaf top55 yn dal bron i 10.7M SOL (XNUMX% o'r holl gyflenwad)
- cyfeiriadau yn safle 11eg-50th dal 79M SOL (15.5% o'r holl gyflenwad)
- cyfeiriadau yn safle 51st-100th hefyd yn dal 79M SOL (15.5% hefyd sydd ychydig yn rhyfedd btw)
- mae gweddill y tocynnau naill ai'n cael eu dal gan gyfeiriadau sydd wedi'u rhestru yn 101st ac islaw neu ddim mewn cylchrediad eto

Felly, mae'r TOP100 yn mynd i'r afael â 41.6% o'r holl gyflenwad a 70% syfrdanol o'r cyflenwad sy'n cylchredeg. Nawr mae hon ynddo'i hun yn faner goch ddifrifol y mae'n rhaid ei hystyried oherwydd perygl posib i forfilod Solana ddympio'u daliadau ar gyfnewidfeydd. Rhaid i'r rhan fwyaf o'r morfilod hyn fod yn sefydliadau ac yn gyfalafwyr menter, ac er ein bod ni i gyd wrth ein bodd â'r dechnoleg ddiweddaraf y mae'r blockchain yn ei chynnig, nid ydym yma i dynnu'r gwlân dros lygaid ein darllenwyr ond i ddisgrifio'r ffeithiau. Mewn gwirionedd mae'r ased wedi'i ganoli'n drwm iawn a dyna'r ffordd y mae, felly mae angen i unrhyw fuddsoddwr craff ei ystyried.

DADANSODDIAD TECHNEGOL

Gan symud ymlaen i'r rhan olaf - y TA ac rydym yn sylwi ar unwaith yn y siart mai'r marc $ 216 yw'r lefel fwyaf arwyddocaol ar hyn o bryd ar ôl cael ei osod ym mis Medi fel yr ATH cyfredol ar yr adeg honno. Mae'r lefel brisiau honno wedi cael ei bownsio i ffwrdd sawl gwaith dros y mis diwethaf a hefyd wedi gweithredu fel cefnogaeth ddibynadwy SOL yn y pedwar diwrnod diwethaf pan oedd gweddill y cryptomarket yn gwaedu ar y cyfan. Mae'r pris yn cydgrynhoi ond mae'r darn arian wedi bod mewn cynnydd tymor hir clir, ymhell uwchlaw'r MAs 100 a 200 diwrnod gyda'r MA 50 diwrnod yn barod i gefnogi'r gweithredu prisiau fel y gwnaeth eisoes ddwywaith y mis hwn yn unig: ar y 18th a'r 19eg.

Sefydlodd SOL yr ATH presennol o $ 260 y diwrnod cyn y gynhadledd felly roedd hynny'n uchafbwynt uwch yn y pen draw, er ei fod wedi bod yn gosod rhai uchafbwyntiau is eithaf clir ers hynny, felly bydd torri allan o'r dirywiad bach tymor byr hwnnw yn hanfodol er mwyn cadw'r momentwm amser hirach yn mynd. Efallai y bydd ychydig o wrthwynebiad ar $ 240 ac ychydig yn uwch ond unwaith y bydd Solana yn torri hynny ac ar yr amod nad yw'r cryptomarket yn dal i ddisgyn ymhellach, yn ein barn ni dim ond mater o amser ddylai'r ATH newydd fod. Senario achos gwaethaf - byddwn yn ailedrych ar yr ardal $ 186 ar gyfer rhywfaint o siopa posibl yr Wythnos Ddu.

Wythnos yn ôl fe darodd RSI ar y siart ddyddiol y darlleniad isaf ers mis Gorffennaf ac mae wedi bownsio oddi arno’n braf felly efallai y byddwn o’r diwedd yn gweld Solana yn ailafael yn ei rali drawiadol i’r wyneb i waered yn fuan.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.

Ffynhonnell: https://cryptodaily.co.uk/2021/11/solana-getting-ready-to-mount-another-attack


YouTube fideo