Stoc Bloc yn Cael Toriad Targed Pris. Ond Mae Rhesymau i Fod Yn Fachlyd.

Ar hyn o bryd mae'r farchnad yn frith o weddillion stociau twf a oedd unwaith yn hedfan yn uchel. Bu llawer o bethau difrifol yn tynnu'n ôl dros y flwyddyn ddiwethaf. Rhwystro (SQ) yn un enw o'r fath sydd wedi dioddef yn nwylo cylchdroi, tra hefyd yn cael ei rwystro gan rai comps anodd iawn oherwydd y llwyddiant uchel a welodd y cwmni yn anterth y pandemig.

Ers yr ailagor, fodd bynnag, mae wedi bod yn stori wahanol, a nawr mae Daniel Perlin o RBC yn meddwl ei bod hi'n bryd gwneud rhai addasiadau i'w fodel SQ.

“Rydym yn ymgorffori sylwebaeth ddiweddaraf y rheolwyr o amgylch twf elw crynswth Tachwedd Cash App yn dod i mewn o dan 90% ar bentwr 2 flynedd ac yn lleihau ymhellach elw crynswth Ch1/22 Cash App i adlewyrchu comp mwy heriol,” dywedodd y dadansoddwr 5 seren.

O'r herwydd, gostyngodd Perlin y refeniw unigol wedi'i addasu ar gyfer FY21, FY22, a FY23 o $5.2 biliwn, $6.2 biliwn, a $7.3 biliwn i $5.1 biliwn, $5.9 biliwn, a $6.9 biliwn.

Yn ogystal, yn dilyn newidiadau i ddisgwyliadau elw crynswth dros yr un cyfnodau, mae cyfatebol newydd cyfatebol. amcangyfrifon EBITDA; mae'r rhain yn gostwng o $1.0 biliwn, $1.3 biliwn, a $1.7 biliwn, yn y drefn honno, i $986 miliwn, $1.3 biliwn, a $1.7 biliwn.

Ar ben hynny, er mwyn “adlewyrchu ei ystod grŵp cyfoedion yn well,” mae yna hefyd doriad ystyrlon i'r targed pris, sy'n disgyn o $295 i $203. Eto i gyd, mae potensial yma am enillion blwyddyn o ~40%. Mae sgôr Perlin yn parhau i fod yn Well (hy, Prynu). (I wylio hanes Perlin, cliciwch yma)

Ynghanol yr holl ddiwygiadau ar i lawr, mae Perlin yn atgoffa buddsoddwyr nad yw ei draethawd ymchwil cadarnhaol wedi newid. Mae'r dadansoddwr o'r farn y bydd caffaeliad prynu nawr y llynedd, talu'r arweinydd hwyrach Afterpay - y disgwylir iddo gau yn gynnar eleni - yn ychwanegiad rhagorol sy'n “cysylltu dwy ecosystem SQ yn fwy ystyrlon â'i gilydd.” Ymhlith buddion strategol allweddol y trafodiad hwn mae sylfaen fasnachwyr byd-eang 100,000+ Afterpay a fydd nid yn unig yn gwella caffaeliad masnachwyr ond a fydd yn “cyflymu twf SQ gyda gwerthwyr mwy ac yn ehangu i ddaearyddiaethau newydd.” Bydd y fargen hefyd yn galluogi cwsmeriaid Afterpay i reoli eu had-daliadau y tu mewn i'r Cash App, a thrwy hynny ehangu arlwy cynnyrch cymar-i-gymar SQ.

Felly, dyna farn RBC, beth sydd gan weddill y Stryd mewn golwg ar gyfer stoc SQ? Mae'r 21 adolygiad dadansoddwr ar ddadansoddiad record i 15 Prynu yn erbyn 6 Daliad, gan arwain at sgôr consensws Prynu Cymedrol. Mae'r targed cyfartalog yn un mwy calonogol na'r un Perlin; ar $273.45, mae'r ffigwr yn awgrymu y bydd cyfranddaliadau'n dringo ~88% yn y flwyddyn i ddod. (Gweler rhagolwg stoc SQ ar TipRanks)

I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu ar brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i'w Prynu TipRanks, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.

Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.

Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/block-stock-gets-price-target-021201714.html


YouTube fideo