A yw Buddsoddwyr wedi Colli eu Meddyliau?

Os nad ydych wedi sylwi - ac mae'n anodd dychmygu sut y gallai unrhyw un fod wedi'i fethu - nid yw'r newyddion wedi bod yn wych i gwmnïau hedfan yn ddiweddar

Dyma sampl o benawdau diweddar yn unig:

Fe ddechreuodd dwsinau o Boeing 777s ar ôl i injan United Airlines fethu - Chwefror 22, CNBC ar-lein

Mae cwmnïau hedfan yn bwriadu gofyn i deithwyr am fanylion olrhain cyswllt - Chwefror 21, Associated Press

Nid yw cwmnïau hedfan yn gwybod o hyd pryd y bydd teithwyr yn dychwelyd - Chwefror 19, Mae'r New York Times

Her ddiweddaraf cwmnïau hedfan: Prisiau tanwydd jet yn codi - Chwefror 19, CNBC ar-lein

Mae Adferiad Teithio Hamdden yn cael ei gynnal yn ôl gan ddiffyg rheolau profi safonedig a mynediad tramor - Chwefror 18, FORBES.com

Syrthiodd traffig teithwyr cwmnïau hedfan yr Unol Daleithiau y llynedd i’r nifer isaf er 1984 - DOT - Chwefror 16, Reuters

Mae pwyllgor Tŷ’r UD yn cymeradwyo $ 14 biliwn arall ar gyfer cwmnïau hedfan sy’n cael eu taro gan bandemig - Chwefror 11, Reuters

Mae cwmnïau hedfan yn rhybuddio gweithwyr y gallen nhw gael eu gorchuddio ar ddiwedd mis Mawrth - Chwefror 4, The Washington Post

Mae cwmnïau hedfan, undebau llafur yn pwyso am drydedd rownd o gymorth ffederal gyda'r galw am deithio yn dal i fod yn isel - Chwefror 4, CNBC ar-lein

Gallai Pasbortau Brechu Ac Apiau Olrhain Covid-19 Sbarduno Mwy o Deithio, Ond Ni allai Fod Yn Ddigonol - Chwefror 2, FORBES.com

Collodd y 6 cwmni hedfan mwyaf yn yr UD Filiwn $ 35 yn 2020 - Ionawr 28, FORBES.com

Dileodd y 10 mis diwethaf 21 mlynedd o dwf teithio awyr - Ionawr 4, FORBES.com

Felly, beth ddigwyddodd ddoe i stociau cwmnïau hedfan?

Aethant “Boom!”

Cyhoeddodd dadansoddwr Deutsche Bank, Michael Linenberg, gyngor i fuddsoddwyr yn gynnar ddydd Llun gan awgrymu bod yr amser nawr yn iawn i brynu cwmnïau hedfan yr Unol Daleithiau nawr bod nifer yr achosion, yr ysbytai a marwolaethau Covid-19 newydd yn gostwng yn sydyn yn yr UD a bod cyfraddau brechu yn tueddu i fod yn braf mewn y cyfeiriad cywir. Ac mewn ymateb, neidiodd cyfranddaliadau naw o gludwyr yr Unol Daleithiau Linenberg yn benodol yn ei nodyn yn sydyn wrth fasnachu’n gynnar cyn agoriad swyddogol y farchnad, ac aros i fyny drwy’r dydd er gwaethaf i rai o’r cyfranddaliadau hynny ddisgyn yn ôl o’u huchafbwyntiau boreol.

Erbyn diwedd y farchnad, roedd US Global Jets ETF JETS i fyny 3.46% ar 25.68. Dyna'r uchaf y bu ers Chwefror 27 y llynedd.

Yn unigol, stoc American Airlines oedd yr enillydd mwyaf ar y diwrnod, gan godi bron i 9.5% i $ 20.44 cyfran, yr uchaf y mae wedi bod mewn 362 diwrnod. Roedd cyfran Delta i fyny 4.5% i $ 47.74, y pris uchaf am y stoc honno mewn 361 diwrnod. Enillodd cyfranddaliadau’r de-orllewin 3.75% i $ 54.79, yr agos uchaf mewn mwy na blwyddyn. Caeodd cyfranddaliadau Unedig ar $ 49.79, i fyny 3.5% a chyrraedd uchafbwynt Mehefin 8 y cwmni yng nghanol cyfnod byrhoedlog afiaith cyn sylweddoli nad oedd adferiad haf hir-hyped yn mynd i ddigwydd wedi'r cyfan. Neidiodd cyfranddaliadau JetBlue 6.3% ddydd Llun i gau ar $ 18.49, y pris cau uchaf mewn 362 diwrnod. Cododd cyfranddaliadau Hawaiian Airlines 7.7% i gau uchaf blwyddyn newydd o $ 1. Cafodd cwmnïau hedfan Alaska, Spirit ac Allegiant i gyd enillion undydd tebyg ond ychydig yn llai dramatig ddydd Llun.

Wrth gwrs, mae'r cyfosodiad hwn o brisiau stoc mawr yn cynyddu yn erbyn môr mor enfawr o benawdau negyddol, yn arwain at ddau gwestiwn eithaf mawr ond amlwg

Un, ydy cnau Linenberg? A dau, beth yw'r hec y mae buddsoddwyr yn ei wthio i fyny stociau cwmnïau hedfan?

Mewn ateb i'r cwestiwn cyntaf, na, nid yw Linenberg, dadansoddwr cwmni hedfan cyn-filwr sy'n uchel ei barch ar y Stryd ac mewn cylchoedd cwmnïau hedfan, yn gnau. Mae'n gwneud ei waith yn y ffordd hen-ffasiwn yn unig.

Yn ei nodyn, roedd Linenberg yn ei hanfod yn “galw gwaelod” i waeau marchnad y segment cyfan trwy ddweud “rydym o’r farn y gallai pob un o’n cwmnïau hedfan (a ddilynir) weld deunydd wyneb i waered o’r lefelau cyfredol (pris cyfranddaliadau).” Nid ef yw'r dadansoddwr Wall Street cyntaf i droi yn bositif ar gwmnïau hedfan, ond yn sicr ef yw'r dadansoddwr enw mwyaf, a'r un o'r tŷ Wall Street mwyaf i wneud hyd yn hyn. Ac, os ydych chi'n credu bod stociau cwmnïau hedfan yn dal i fod yr un fath â “stociau masnachu” ag y buont erioed - yn hytrach na'r cyfranddaliadau “prynu a dal” neu “werth” mwy confensiynol a dreuliodd arweinwyr y diwydiant hanner olaf y 2010au yn ceisio ein hargyhoeddi eu bod o'r diwedd wedi tyfu i fod - mae Linenberg yn gwneud ei waith fel yr arferai gael ei wneud cyn 2008 a dyfodiad y Dirwasgiad Mawr. Wedi hynny, chwaraeodd dadansoddwyr bethau’n ofalus iawn tra aeth llawer o’r diwydiant trwy drothwy methdaliad a chydgrynhoad. Ac unwaith i'r diwydiant ddechrau dod i'r amlwg o'r cyfnod hwnnw, dechreuodd dadansoddwyr werthuso cludwyr bron, sorta, kinda fel cwmnïau go iawn; wyddoch chi, lle mae cryfder y fantolen, ansawdd asedau, a chynllunio tymor hir yn cael mwy o sylw na llwyth dyled a'r arian parod sydd ar gael oherwydd nad yw'r naill na'r llall o'r ddau gategori olaf yn peri pryder.

Nawr, mae'n amlwg nad yw cwmnïau hedfan - ac na fu erioed - yn gwmnïau “aeddfed” y dylid gwerthuso eu stociau felly. Felly mae Linenberg yn chwarae rôl tout trac rasio, gan ragweld bod y naw ceffyl hyn yn cael eu cymell i ennill neu gystadlu o ddifrif yn eu rasys nesaf y tymor hwn. Efallai y bydd touts / dadansoddwyr eraill yn cytuno - yn fwyaf sicr, nid yw rhai yn gwneud hynny. Ond roedd gwneud rhagfynegiadau o'r fath, sydd mor digwydd digwydd i gynyddu gweithgaredd masnachu yn y stociau cyffwrdd, bob amser yn waith dadansoddwr cwmni hedfan, tan o leiaf rhyw ddwsin o flynyddoedd yn ôl.

I fod yn sicr, ceisiodd swyddogion gweithredol cludwyr argyhoeddi Wall Street nad oedd cwmnïau hedfan bellach yn ddim ond stociau masnachu lle gallai gamblwyr marchnad, amseryddion marchnad a buddsoddwyr â goddefgarwch uchel o risg neidio i mewn ac allan sawl gwaith y flwyddyn gan obeithio troi sawl elw cyflym erbyn prynu'n isel a gwerthu'n uchel mewn dim ond mater o fisoedd.

Yn fwyaf enwog, dadleuodd Prif Swyddog Gweithredol American Airlines, Doug Parker, ym mis Hydref 2017, dair blynedd a hanner yn ôl, yn gyhoeddus, “Nid wyf yn credu y byddwn ni byth yn colli arian eto. Mae gennym ni ddiwydiant a fydd yn broffidiol ar adegau da a drwg. ”

Roedd yn ddatganiad ffôl bryd hynny - fel y nodwyd yma ac mewn llawer o gyhoeddiadau eraill - oni bai bod rhywun yn credu’n naïf fod cwmnïau hedfan mewn gwirionedd yn gwmnïau aeddfed nad oeddent bellach yn destun siglenni gwyllt yn yr economi, geo-wleidyddiaeth, aflonyddwch llafur, neu, fel rydym wedi dysgu yn ystod y 12 mis diwethaf, pandemigau byd-eang. Ac yn awr profwyd ei fod yn ddatganiad ffôl. Cyfunodd y rownd olaf o gydgrynhoad cwmnïau hedfan ar ddiwedd y 2000au a dechrau'r 2010au, economïau cryf iawn yr UD a byd-eang yn hanner olaf y 2010au, a'r galw cynyddol am deithio awyr yn Asia a rhanbarthau eraill sy'n datblygu'n gyflym i yrru cwmnïau hedfan i gofnodi elw. a sefydlogrwydd economaidd ymddangosiadol. Arweiniodd hynny at honiadau fel Parker, a gamgymerodd gylch estynedig eithriadol am newid cadarnhaol parhaol.

Ysywaeth, mae cwmnïau hedfan wedi dangos inni unwaith eto eu bod yn aros, wel, cwmnïau hedfan; paru gwallt yn barhaol i droelli i anhrefn gan unrhyw un o ddwsinau o aflonyddwch byd-eang neu ranbarthol o siglenni mawr ym mhris olew, i ymateb cyfraddau llog yn newid polisïau economaidd, i ymlediad micro-organebau marwol ledled y byd.

Felly mae Linenberg, a chwpl o rai eraill, yn gwneud galwad y bydd y cwmnïau hedfan yn ôl pob tebyg yn gweld dyddiau gwell yn syth ymlaen yng ngoleuni'r hyn y mae'n ei ystyried yn arwyddion cadarnhaol y bydd y galw am deithio yn codi yn y misoedd i ddod.

Nid yw hynny'r un peth â rhagweld y bydd y cwmnïau hedfan yn rhuo yn ôl yr haf hwn i'r ffordd yr oeddent yn 2019 ac yn enillwyr tymor hir, sefydlog.

Mewn gwirionedd, yn gyffredinol, maent yn parhau i weithredu ar oddeutu 50% i 55% yn unig ar y raddfa yr oeddent yn gweithredu arni yn 2019, ac mae eu refeniw yn parhau i fod tua 40% i 45% yn unig o'r hyn yr oeddent bryd hynny, ac eto maent dim ond tua 25% i 30% o'u costau y gallant eu colli. Dyna pam y collodd chwe chludwr mwyaf yr UD gyda'i gilydd bron i $ 35 biliwn y llynedd. Nid oes neb yn gweld y niferoedd aruthrol o hyll hynny yn cael eu troi o gwmpas yn llwyr eleni. Yn wir, mae llawer yn dal i gredu y byddai'r Unol Daleithiau a'r diwydiannau cwmnïau hedfan byd-eang yn adfer yr holl ffordd yn ôl i'w lefelau gweithredol yn 2019 tan 2024 neu 2025. Pwy a ŵyr a fyddant byth yn dychwelyd i'w perfformiad elw brig yng nghanol 2010au?

Ond yr hyn y mae cyfres Linenberg o naw o gyfranddaliadau cludwyr yr Unol Daleithiau yn ei ddweud wrthym yw y dylai'r rhai sy'n edrych i fuddsoddi mewn cwmnïau hedfan weld y cwmnïau hynny a stociau “masnachu” cyflym; neu, yn y bôn, stociau tymor byr y gall y rhai sydd â stumog ar gyfer risg o'r fath gamblo arnynt. Ydy e'n iawn? Ydy e'n anghywir? Pwy a ŵyr?

Dyna pam mae rhai yn ei alw'n gamblo.

Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/danielreed/2021/02/23/have-investors-lost-their-mindsafter-a-long-run-of-bad-news-airline-stocks-soared- ar Dydd Llun/