Meddai Jim Cramer 'Ddim yn Rhy Hwyr' I Betio Ar Y Dramâu Ailagor hyn

Bloomberg

Mae Wall Street Yn Prawf Chwyddiant Ei Bortffolios Marchnad Dyled

(Bloomberg) - Gan reolwyr arian yn BlackRock a T. Rowe Price, i ddadansoddwyr yn Goldman Sachs, i'r siopau credyd sy'n cael eu rhedeg gan Blackstone a KKR, mae realiti economaidd newydd yn annog grymoedd mwyaf pwerus Wall Street i addasu eu strategaethau buddsoddi. Mae'r cynnydd mewn chwyddiant i gyd-fynd â'r ffyniant economaidd ôl-bandemig yn bygwth gwrthdroi'r dirywiad pedair degawd yn yr UD cyfraddau llog, gan sbarduno rhuthr i amddiffyn gwerth triliynau o ddoleri o fuddsoddiadau yn y farchnad ddyled. Mae arwyddion cyntaf y newid hwn eisoes wedi dod i'r amlwg: Mae'r cwmnïau hyn ac eraill yn symud arian i fenthyciadau a nodiadau sy'n cynnig cyfraddau llog fel y bo'r angen. Yn wahanol i'r taliadau sefydlog ar y mwyafrif o fondiau confensiynol, mae'r rhai ar ddyled cyfradd gyfnewidiol yn cynyddu fel y mae cyfraddau meincnod yn ei wneud, gan helpu i gadw eu gwerth. “Rydyn ni wedi cael gostyngiad hir o 35 i 40 mlynedd o gyfradd sydd wedi bod yn gefnogaeth fawr y tu ôl i- buddsoddi incwm, cefnogaeth fawr y tu ôl i luosrifau ecwiti yn ehangu, ac felly i'r rhai ohonom sy'n byw ac yn anadlu buddsoddi, mae wedi bod yn wynt yn ein cefn ers amser maith, ”meddai Dwight Scott, pennaeth credyd byd-eang yn Blackstone, sy'n rheoli $ 145 biliwn o ddyled gorfforaethol. “Dw i ddim yn credu bod y gwynt yn ein cefn bellach, ond does gennym ni ddim y gwynt yn ein hwyneb eto. Dyma hanfod y sgwrs ar chwyddiant mewn gwirionedd. ”I fod yn glir, nid oes unrhyw un yn rhagweld y math o chwyddiant rhemp yr oedd ei debyg yn rhuthro'r UD economi bron i bum degawd yn ôl. Ac eto, mae newid cynnil y llanw eisoes ar y gweill, dywed llawer. Ddim ers 2013, yn ystod y misoedd cyn i Gadeirydd y Gronfa Ffederal Ben Bernanke sbarduno'r strancio meinhau fel y'i gelwir trwy awgrymu y gallai'r banc canolog ddechrau arafu cyflymder ysgogiad ariannol. mae bondiau byd-eang wedi bod dan gymaint o bwysau i ddechrau'r flwyddyn. Yn sgil pryder cynyddol bod pwysau prisiau ar fin ail-dyfu yng nghanol ffyniant economaidd sy'n cael ei bweru gan frechlynnau, galw defnyddwyr pent-up a rownd arall o ysgogiad y llywodraeth, mae cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys wedi cynyddu i'r entrychion. mwy na 0.4 pwynt canran. Ar ôl y cynnwrf, efallai nad oes yr un farchnad yn denu mwy o sylw na benthyciadau wedi'u trosoli. Mae llifoedd wythnosol i gronfeydd sy'n prynu'r ddyled honno eisoes wedi rhagori ar $ 1 biliwn dair gwaith eleni - gan sbarduno sôn newydd am froth - ar ôl peidio â chyrraedd y trothwy hwnnw ers 2017. Mae cynnyrch cymharol uchel y dosbarth asedau yn ei gwneud yn fuddsoddiad apelgar i gwmnïau sy'n ceisio sudd enillion. wrth i'r bwlch rhwng cyfraddau'r Trysorlys a dyled gorfforaethol gulhau. Ar yr un pryd, disgwylir i gefnogaeth ariannol a chyllidol barhaus gan wneuthurwyr polisi hybu enillion cwmnïau, gan eu helpu i docio lluosrifau dyledion sydd â balŵn yng nghanol y pandemig. Yr hyn sy'n gwneud benthyciadau wedi'u trosoli yn arbennig o ddeniadol i lawer yw eu llif talu fel y bo'r angen. Wrth i ben hir cromlin y Trysorlys barhau â'i esgyniad dramatig, mae eu diffyg hyd - neu sensitifrwydd prisiau i symudiadau mewn cyfraddau sylfaenol - yn rhoi amddiffyniad sylweddol i fuddsoddwyr, hyd yn oed mewn amgylchedd lle mae'r Ffed yn cadw ei gyfradd bolisi bron yn sero a'r pen blaen. wedi ei angori am flynyddoedd i ddod. “Nid ydych yn prynu benthyciadau wedi'u trosoli heddiw oherwydd eich bod yn disgwyl i'r gydran cyfradd symudol gynyddu,” meddai Lotfi Karoui, prif strategydd credyd yn Goldman Sachs. “Nid dyna’r traethawd ymchwil. Mae'r gydran cyfradd symudol yn mynd i aros yn wastad hyd y gellir rhagweld. Rydych chi'n ei brynu oherwydd bod y thema reflation yn rhywbeth sy'n brifo mwy ar y farchnad bondiau cynnyrch uchel o'i chymharu â'r farchnad fenthyciadau. ”Nid yw hynny'n golygu nad yw bondiau sothach yn denu eu cyfran deg o arian parod hefyd. Yn aml gall y dosbarth asedau fod yn a harbwr diogel rhag bygythiad cyfraddau cynyddol o ystyried bod cefndir macro-economaidd sy'n gwella yn tueddu i ostwng risg credyd, gan ganiatáu i ymlediadau dynhau. Mae cyhoeddi newydd ar gyflymder uwch nag erioed i ddechrau'r flwyddyn, ac mae'r helfa ddi-baid am asedau peryglus yn gwthio cynnyrch ar y ddyled. o dan 4% am y tro cyntaf erioed yn gynharach y mis hwn. Wrth ragolygon twf cadarn, dywedodd Michael Kushma, prif swyddog buddsoddi ar gyfer incwm sefydlog byd-eang yn Morgan Stanley Investment Management, ei fod yn gyffyrddus yn mynd ymhellach i lawr mewn ansawdd credyd i fondiau sydd â sgôr B a CCC i'w cynhyrchu. yn dychwelyd. Mae'r cwmni hefyd wedi bod yn ychwanegu amlygiad benthyciad wedi'i ysgogi “pan mae'n gwneud synnwyr,” meddai, gan nodi na all rhai cleientiaid ddal y ddyled yn eu portffolios.Still, dywed rhai nad yw'r cynnyrch isaf erioed, hyd yn oed yn y rhannau mwyaf peryglus o'r mae marchnad bondiau graddfa hapfasnachol, ynghyd â'r ffaith bod aeddfedrwydd cyfartalog wedi cynyddu'n sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, wedi cynyddu'r risg bosibl ac wedi lleihau apêl y dosbarth asedau fel lloches o'i gymharu â benthyciadau. “Rydym wedi cynyddu ein dyraniad i fenthyciadau banc. , yn rhannol trwy werthu cynnyrch uchel, ”Sebastien Page, pennaeth aml-ased byd-eang yn T. Rowe Price, meddai trwy e-bost. “Rhowch ef fel hyn: os gallwn gael cynnyrch tebyg ar gynnyrch uchel a benthyciadau, ar sail wedi'i addasu i risg, mae'r dosbarth asedau a ddylai ymddwyn orau mewn cyfraddau cynyddol - benthyciadau - yn edrych yn fwy deniadol.” Floater FeverNot gall pob rheolwr asedau ddeialu yn syml. cynyddu eu risg credyd, wrth gwrs. ​​I lawer, un dewis arall yw'r farchnad nodiadau cyfradd gyfnewidiol, cornel gysglyd fel rheol o gredyd gradd uchel gyda sylfaen prynwr eithaf cul. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae'r galw wedi cynyddu wrth i fuddsoddwyr geisio osgoi negyddol cyfanswm enillion mewn dyled cyfradd sefydlog. Mae'n rhoi hwb i gyhoeddiad newydd, gan gynnwys y fargen anariannol gyntaf erioed wedi'i chlymu â'r gyfradd Ariannu Dros Nos Sicr, y meincnod a fwriadwyd i ddisodli Libor fel y gyfradd gyfeirio ar gyfer cannoedd o biliynau o ddoleri o ddyled cyfradd gyfnewidiol. “Y risg fawr chwyddiant yn y farchnad mewn gwirionedd, p'un a yw'n dros dro neu a yw'n rhywbeth sydd wedi'i wreiddio'n ddyfnach, "meddai Arvind Narayanan, pennaeth credyd gradd buddsoddiad yn Vanguard. “Mae yna lawer iawn o ysgogiad yn y farchnad, yn ariannol ac yn ariannol, sy'n ffafrio twf economaidd.” Mae eraill yn troi at ddosbarthiadau asedau mwy esoterig, gan gynnwys rhwymedigaethau benthyciadau cyfochrog a chredyd preifat, wrth iddynt geisio cynnyrch uwch a chyfradd fwy symudol. Mae amlygiad.Blackstone wedi cynyddu buddsoddi mewn benthyciadau wedi'u trosoli a benthyca uniongyrchol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae wedi cyflymu'r newid yn ystod y mis diwethaf, yn ôl Scott. Mae hefyd wedi dod yn un o'r rheolwyr CLO mwyaf yn y byd. Mae Rheoli Asedau Gorllewinol wedi bod yn cynyddu dyraniadau i fenthyciadau wedi'u trosoli a CLOs, ac mae'n parhau i gredu bod y dosbarthiadau asedau yn gyfle deniadol, yn ôl y rheolwr portffolio Ryan Kohan.Ultrely, any gallai cyfareddu yn yr adferiad roi disgwyliadau ar gyfer chwyddiant yn gyflym ac achosi i'r cyfraddau gilio. Mae teirw bond hefyd yn dadlau bod y siawns o bwysau prisiau nad oeddent yn bresennol cyn i'r pandemig ddod i'r amlwg yn sydyn yn ei ganlyniad yn fain, ar y gorau, o ystyried y strwythur parhaus sifftiau yn yr economi. “Bydd chwyddiant yn fwy dros dro nag a gynhelir,” meddai Dominic Nolan, uwch reolwr gyfarwyddwr yn Pacific Asset Management. “Rhaid i ni weld pa mor serth y mae'r gromlin yn ei gael ac a yw'r pwysau chwyddiant canfyddedig yn dod yn chwyddiant mewn gwirionedd.” Eto mae llawer yn dweud bod goddefgarwch ymddangosiadol y Ffed am or-gysgodi o ran chwyddiant yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod yn gwneud yr amser hwn yn wahanol. “Mae cyfraddau cynyddol gallai fod yn rhagarweiniad i chwyddiant wrth i ni ystyried yr amgylchedd macro-economaidd presennol, ”meddai John Reed, pennaeth masnachu byd-eang yn KKR, sy’n rheoli tua $ 79 biliwn o asedau credyd, trwy e-bost.

Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-not-too-064313009.html