Dadansoddiad Pris Solana: SOL/USD yn sefydlog ar $148

Dadansoddiad TL; DR

  • Mae dadansoddiad prisiau Solana yn bullish heddiw.
  • Mae'r gwrthiant cryfaf yn bresennol ar $ 198.
  • Mae'r gefnogaeth gryfaf yn bresennol ar $ 133.

Mae dadansoddiad pris Solana wedi'i fewnbynnu i farchnad bullish ond mae'n dangos y potensial o wrthdroi. Mae'r farchnad wedi bod yn anwadal yn ddiweddar ac ni all benderfynu ar duedd benodol; am y tro, mae'r duedd yn bullish, ond mae'n annhebygol y bydd y teirw yn cynnal hyn. Yn dilyn dirywiad ddoe, gostyngodd pris SOL yn sylweddol ar ôl cyrraedd $157, a gostyngodd i $145. Heddiw mae'r pris wedi adennill ei fomentwm bullish ac wedi codi i $148 wrth adennill rhywfaint o'i werth coll. Ar hyn o bryd mae SOL yn masnachu ar $148.

Dadansoddiad 4 awr SOL/USD: Datblygiadau diweddar

Mae dadansoddiad pris Solana wedi datgelu bod y farchnad yn dilyn tuedd bearish gydag anweddolrwydd crebachu, gan wneud pris y cryptocurrency yn llai agored i newid anweddol. Mae terfyn uchaf band Bollinger yn bresennol ar $ 156, sy'n gweithredu fel y gwrthiant cryfaf i SOL. Mae terfyn isaf band Bollinger ar gael ar $ 133, sy'n gweithredu fel y gefnogaeth gryfaf i SOL.

Mae'n ymddangos bod pris SOL / USD yn croesi'r gromlin Symud Cyfartaledd, gan wneud y farchnad yn bearish. Os na fydd y gefnogaeth yn amrywio, mae'r pris newydd fynd i mewn i'r parth bearish ond mae'n debygol y bydd yn newid y symudiad yn fuan. Mae marchnad Solana wedi bod yn profi marchnad bearish am yr ychydig oriau diwethaf, ond mae'n ymddangos bod y pris yn dilyn uptrend, a allai achosi i'r pris groesi dros y gromlin Symud Cyfartaledd, gan newid tueddiad y farchnad.

Dadansoddiad Pris Solana: SOL/USD yn sefydlog ar $148 1
Siart pris 4 awr SOL/USD: Golygfa masnachu

Y sgôr Mynegai Cryfder Cymharol (RSI) yw 54, sy'n gwneud y cryptocurrency yn gymharol sefydlog, heb fod yn disgyn ar y naill begwn na'r llall. Mae'n ymddangos bod y sgôr RSI yn dilyn ychydig o oledd sy'n pwyntio at weithgarwch prynu cryf o'i gymharu â gweithgaredd gwerthu.

Dadansoddiad Pris Solana am 1-diwrnod: Mae SOL / USD yn cau anweddolrwydd

Am un diwrnod, mae dadansoddiad pris Solana wedi datgelu marchnad newydd bullish gyda'r potensial i'w chynnal. Mae'n ymddangos bod anweddolrwydd y farchnad yn dilyn tuedd ar i lawr, sy'n golygu bod pris Solana yn llai agored i newid cyfnewidiol. Mae terfyn uchaf band Bollinger yn bresennol ar $ 198, sy'n gweithredu fel y gwrthwynebiad cryfaf i SOL. Mae terfyn isaf band Bollinger yn bodoli ar $ 124, sy'n gweithredu fel y gefnogaeth gryfaf i SOL.

Mae'n ymddangos bod pris SOL / USD yn croesi cromlin y Cyfartaledd Symudol, gan ddynodi symudiad bullish. Mae'r farchnad wedi bod yn dilyn tuedd bearish dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Mae'r farchnad wedi penderfynu newid y duedd. Gyda'r anwadalwch cau, mae'r teirw wedi gwneud symudiad beiddgar; os ydynt yn cynnal y momentwm hwn yn ddigon hir, byddant yn dal y farchnad ac yn codi pris Solana yn sylweddol.

Dadansoddiad Pris Solana: SOL/USD yn sefydlog ar $148 2
Ffynhonnell siart prisiau SOL / USD 1 diwrnod: Golwg fasnachu

Y sgôr Mynegai Cryfder Cymharol (RSI) yw 41, sy'n dynodi sefydlogrwydd y cryptocurrency, ac mae'r RSI yn disgyn yn y parth niwtral isaf. Mae'n ymddangos bod yr RSI yn dilyn symudiad ar oledd sy'n dangos bod y gweithgaredd prynu yn drech na'r gweithgaredd gwerthu. Mae'r cynnydd yn y sgôr RSI hefyd yn dynodi cynydd mewn gwerth a symudiad tuag at sefydlogrwydd.

Casgliad Dadansoddiad Pris Solana:

Mae dadansoddiad prisiau Solana yn dod i'r casgliad bod y cryptocurrency yn dilyn tuedd bullish creigiog. Er bod yr anweddolrwydd yn dirywio, mae'n ymddangos ei fod yn eithaf enfawr ar amser y wasg, sy'n dangos llawer o le ar gyfer gweithgaredd bullish pellach. Mae'r anweddolrwydd yn lleihau wrth i'r duedd symud o blaid y teirw. Mae'r eirth yn ymdrechu'n galed, ond dim ond amser a ddengys beth sydd gan y farchnad crypto ar ein cyfer.

Ymwadiad. Nid yw'r wybodaeth a ddarperir yn gyngor masnachu. Nid oes gan Cryptopolitan.com unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fuddsoddiadau a wneir yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir ar y dudalen hon. Rydym yn argymell yn gryf ymchwil annibynnol a / neu ymgynghori â gweithiwr proffesiynol cymwys cyn gwneud unrhyw benderfyniadau buddsoddi.

Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/solana-price-analysis-2022-01-14/


YouTube fideo