Mae Gwae Cadwyn Gyflenwi yn Llusgo Busnesau Harddwch Du

“Pan mae gan America wyn annwyd, mae niwmonia ar America Ddu”: Pam fod y cwmnïau Du hyn yn cael eu taro’n galetach fyth gan brinder cyflenwad

Gan Gyngor Jared

Am gyfnod o bedwar mis yng nghanol 2020, bu’n rhaid i frand gofal gwallt Atlanta, Meraki Organics Inc., nodi sawl eitem fel rhai “wedi’u gwerthu allan” ar ei wefan oherwydd prinder cynhwysion a chydrannau potelu. Eleni, dywedodd y sylfaenydd Amber Makupson, mae problemau gyda gwydr a deunyddiau crai eraill yn effeithio ar argaeledd cynnyrch yn mynd i'r tymor siopa brig, heb ddiwedd ar y golwg.

“Mae Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber yn ddiwrnodau gwerthu annatod ym maes manwerthu,” meddai Makupson. “Bydd cael cynnyrch allan o stoc yn ystod tymor gwerthu brig yn effeithio’n uniongyrchol ar eich refeniw blynyddol.”

Ychwanegodd yn ddiweddarach: “Rydym yn dal i wynebu prinder oherwydd y pandemig; Rwy’n ansicr pryd y bydd pethau’n ôl i normal. ”

Mae Makupson ymhlith perchnogion busnesau Du yn y sector harddwch, un o'r segmentau manwerthu ar-lein sy'n tyfu gyflymaf, a ddywedodd fod materion cadwyn gyflenwi misoedd o hyd a ysgogwyd gan y pandemig yn parhau i bwyso a mesur gweithrediadau ac elw. 

Mae rhai o effeithiau'r gadwyn gyflenwi wedi bod yn wynebu cwsmeriaid, meddai perchnogion y busnes, fel cynhyrchion nad ydynt ar gael neu brisiau uwch. Ond mae eraill wedi bod yn fewnol, fel gorfod dyrannu mwy o lif arian i stocrestr cig eidion neu orfod cwtogi ar wariant marchnata ac ymchwil a datblygu.

Mae'r materion hynny'n cael eu gwaethygu gan rai o'r heriau hirsefydlog sy'n wynebu llawer o fusnesau Du, gan gynnwys diffyg mynediad at gyfalaf, mentoriaid ac adnoddau eraill a all eu helpu i lywio amseroedd anodd, medden nhw. 

“Mae'n mynd yn ôl i'r hen adage: Pan mae gan America wyn annwyd, mae niwmonia ar America Ddu.” meddai Justin Moore, sylfaenydd y cwmni gofal croen o Houston, Holly Hall Supply Co. “Yr holl wahaniaethau hynny y mae busnesau Du eisoes yn delio â nhw o ran mynediad at gyfalaf ... mae hynny'n amlwg yn mynd i fod yn broblem pan fydd natur eich llif arian yn newid ac nid i'r cyfeiriad cywir. ”

Dywedodd Moore cyn y pandemig, y byddai'n archebu rhestr eiddo newydd gan ei wneuthurwr dair i bum wythnos ymlaen llaw. Heddiw, y ffigur hwnnw yw wyth i 10 wythnos, meddai, ac mae wedi cymryd “mwy o ddyled nag y byddwn i wedi bod yn well ganddo” i gynyddu pentyrrau.

Mae Dviniti Skin Care LLC, gwneuthurwr cynhyrchion gofal croen naturiol yn Philadelphia, Pa., Hefyd wedi bod yn archebu mwy o stocrestr sawl wythnos ynghynt nag arfer er mwyn osgoi rhedeg allan, meddai'r sylfaenydd Marquita Robinson-Garcia. 

Mae gwariant uwch ar stocrestr ymlaen llaw, ynghyd â chost gynyddol deunyddiau crai a ddefnyddir ar gyfer cydrannau fel labeli cynnyrch, wedi arwain at ostyngiad o 25% yn y llif arian misol eleni o’i gymharu â’r llynedd, meddai. Roedd Dviniti wedi bod yn amsugno costau gweithredu cynyddol yn bennaf trwy gydol y pandemig, meddai Robinson-Garcia, ond bydd yn debygol o godi prisiau i gwsmeriaid ar ôl y flwyddyn newydd. 

Dywedodd Robinson-Garcia ei bod wedi bod yn y diwydiant harddwch am fwy na degawd a'i bod yn fendigedig i fod mewn sefyllfa lle gall helpu i fentora sylfaenwyr lliw eraill. Dywedodd mai un o'r brwydrau mwyaf y mae hi wedi gweld rhai sylfaenwyr Du yn ystod darnau garw yw ceisio ei reoli heb gymorth.

“Rwy’n credu weithiau pan fyddwn yn wynebu heriau yn ein cymuned, mae gennym dueddiad i beidio â bod eisiau estyn allan,” meddai. “A chredaf mai dim ond rhai pethau cymdeithasol, neu ddiwylliannol efallai, yw’r rhain sydd… yn eu rhwystro yn ffordd y busnes. Rwy'n credu bod gennym ni lawer mwy i'w oresgyn na'r gadwyn gyflenwi. "

Mater arall sy'n gysylltiedig â'r gadwyn gyflenwi yw cost cludo a chludo, sydd wedi tyfu'n rhannol oherwydd prinder llafur yn y diwydiant logisteg.

Dywedodd Akosua Nyarko, sylfaenydd y cwmni persawr o Ganada Lavender Clouds & Poetry, cyn y pandemig y byddai'n costio llai na $ 14 CAD i anfon potel persawr 15-mililitr o Edmonton, Alberta i Efrog Newydd. Y gost heddiw yw $ 19 CAD.

“Rwyf wedi bod yn amsugno cost [uwch] cludo,” meddai Nyarko, gan nodi nad yw hi eisiau i ffioedd cludo uchel effeithio ar werthiannau. “A dim ond rhywbeth rydw i wedi gorfod ei wneud er mwyn parhau i dyfu fy musnes.”

Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/jaredcouncil/2021/11/24/supply-chain-woes-drag-on-black-beauty-businesses/


YouTube fideo