Mae Chwyddiant Chwyddo yn Gorfodi Buddsoddwyr Mawr i Ail-raddnodi Eu Strategaethau

(Bloomberg) - Mae'r ymchwydd yn chwyddiant yr UD yn anfon rhai o'r enwau mwyaf ar Wall Street i'r modd ailfeddwl, gan eu gorfodi i ail-raddio strategaethau a oedd yn dibynnu ar fondiau fel amsugnwr sioc yn erbyn dirywiad ecwiti.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg

Mae Pacific Investment Management Co., y cawr buddsoddwr bond a ddiswyddodd chwyddiant fel “pen ffug” yn gynharach eleni, bellach yn disgwyl i bwysau prisiau ddioddef. Mae BlackRock Inc. a DoubleLine Capital LP wedi cyflwyno eu rhagolygon ar gyfer y cynnydd nesaf yng nghyfradd y Gronfa Ffederal i'r flwyddyn nesaf o 2023.

Dangosodd data y mis hwn bod mynegai prisiau defnyddwyr yr Unol Daleithiau wedi cynyddu 6.2% yn fwy na’r disgwyl o fis Hydref 2020, y cyflymder cyflymaf mewn 30 mlynedd. Cadarnhaodd yr adroddiad chwyddiant fel un o risgiau mwyaf sylfaenol 2021 a phryder caled bod cyfnod o bum mlynedd o dwf cyson a chyfraddau llog isel drosodd o'r diwedd.

“Y stori fer yw bod Goldilocks yn dod i ben,” meddai Alberto Gallo, pennaeth credyd Algebris UK Limited yn Llundain.

Gofynnodd Bloomberg i'r prif reolwyr arian am eu barn ar sut i addasu i gyfnod o chwyddiant atgyfodol. Mae eu sylwadau wedi'u golygu er eglurder.

Nicola Mai, dadansoddwr credyd sofran, Pimco

“Mae chwyddiant wedi troi allan i fod yn uwch ac yn fwy parhaus nag yr oeddem ni a’r mwyafrif o gyfranogwyr a dadansoddwyr eraill y farchnad yn ei ddisgwyl ar ddechrau’r flwyddyn. Eto i gyd, rydym yn parhau i ddisgwyl arafiad sylweddol yn y chwarteri nesaf. Mae hyn mewn ymateb i leddfu tagfeydd cynhyrchu. Rydym hefyd yn gweld lle i gyfranogiad llafur gynyddu, wrth i fuddion y llywodraeth gael eu diddymu'n raddol.

Wrth gydnabod bod ansicrwydd chwyddiant wedi cynyddu, rydym yn parhau i weld y risg o droell pris cyflog fel y'i cynhwysir. Mae disgwyliadau chwyddiant tymor hir yn parhau i fod wedi'u hangori'n dda gan y hygrededd y mae banciau canolog wedi'i ennill dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Ar ôl hwb ystyrlon yn ystod yr argyfwng, dylai polisi cyllidol mewn marchnadoedd datblygedig droi tuag at gydgrynhoad o’r flwyddyn nesaf, a ddylai gyfyngu ar faint o ysgogiad galw a arweinir gan y llywodraeth. ”

Elga Bartsch, pennaeth ymchwil macro, BlackRock

“Mae llawer o’r cynnydd diweddar mewn chwyddiant yn cael ei yrru gan siociau cyflenwi anghyffredin iawn ynghlwm wrth ailgychwyn gweithgaredd economaidd ôl-bandemig. Dylai'r anghydbwysedd hwn ddatrys yn raddol dros y flwyddyn nesaf. Ond bydd chwyddiant yn setlo ar gyfraddau uwch na lefelau cyn-Covid ac yn uwch na tharged 2% y Ffed. Rydym yn gweld newid strwythurol oherwydd bod polisi ariannol y Ffed yn ymateb llai i chwyddiant cynyddol nag yn y gorffennol o dan ei fframwaith polisi newydd.

“Rydym yn disgwyl i’r Ffed ddechrau codi cyfraddau y flwyddyn nesaf ond bydd y cylch tynhau cyffredinol yn fwy tawel nag yn y gorffennol ac yn fwy bas nag y mae prisiau’r farchnad yn ei nodi. Mae'n well gennym ecwiti marchnad ddatblygedig nag incwm sefydlog. Mae newid tuag at drefn chwyddiant uwch dros y tymor canolig yn ein cadw ni'n bondiau llywodraeth enwol sydd o dan bwysau ar orwelion tactegol a strategol, tra ein bod ni'n fondiau sy'n gysylltiedig â chwyddiant dros bwysau. "

Greg Whiteley, pennaeth masnachu Trysorlys, DoubleLine

“Rydyn ni wir yn poeni am chwyddiant. Mae rhagolygon chwyddiant ar Bloomberg yn cynyddu ond bydd cwymp y flwyddyn nesaf. Os yw hynny'n profi, bydd y Ffed yn dawel eu meddwl y gallant barhau â'u safiad polisi. Ond nid yw'n sicr y gwelwn y gostyngiad hwnnw y flwyddyn nesaf. Rydym ychydig yn fyr. Mae gan gyfraddau le i symud yn uwch na lle maen nhw ar hyn o bryd. Mae'n anodd imi ddweud bod TIPS yn edrych fel pryniant gwych ar y pwynt hwn oherwydd eu bod yn ymddangos yn eithaf rhesymol am ddisgwyliadau rhesymol ar gyfer chwyddiant. "

Alberto Gallo, partner a rheolwr portffolio, Algebris UK Limited

“Y stori fer yw bod Elen Benfelen yn dod i ben. Mae hwn yn amser gwych i haenu swyddi byr. Mae credyd cyffredinol yn parhau i fod bron wedi'i brisio am berffeithrwydd, gan dybio y bydd banciau canolog bob amser yno i gefnogi'r farchnad. Ond mae'r dybiaeth hon wedi'i chanoli ar y syniad y bydd chwyddiant yn ddarfodol.

“Er bod risg credyd yn sbardun mawr i enillion ar gyfer bondiau sothach, bydd cyfraddau cynyddol yn eu brifo gan fod hyn yn gwthio costau ailgyllido. Gyda chynnydd mewn prisiau llafur a nwyddau, dyna ddyrnod ddwbl. Mae gennym nifer o swyddi byr mewn credydau sy'n dod i'r amlwg yn y farchnad a'r DU. Mae cynnyrch uchel yr UD yn agored i niwed oherwydd efallai y bydd yn rhaid i'r Ffed gyflymu ei gyflymder tynhau. Fodd bynnag, mae galw defnyddwyr yn parhau i fod yn gryf. ”

Victoria Fernandez, prif strategydd marchnad, Crossmark Global Investments

“Mae cyflogau a rhenti yn ddau faes y credwn y byddant yn ludiog mewn chwyddiant ac yn parhau i’w wthio’n uwch. Rydym yn dal i fod mewn prinder llafur. Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n gweld rhenti'n symud yn uwch yn dilyn y cynnydd mewn tai.

“Yn ein portffolios incwm sefydlog, rydyn ni wedi bod yn fyr o gymharu â'n meincnod. Os yw disgwyliadau chwyddiant yn parhau i dyfu dylem weld pen hirach y gromlin yn symud yn uwch. Ar yr ochr ecwiti, rydym wedi tocio rhai o'r enwau twf technoleg mawr ac rydym wedi cael ac wedi ceisio adeiladu portffolio mwy cydbwysedd gyda rhai enwau mwy cylchol / gwerth. "

Stephen Jen, prif swyddog gweithredol, Eurizon SLJ Capital

“Mae aur wedi stopio symud yn uwch, er gwaethaf chwyddiant. Gall hyn awgrymu bod aur yn dweud wrthym nad yw chwyddiant yn real nac yn gynaliadwy. Mae asedau eraill, yn enwedig fel arian crypto, yn dal i fod yn fywiog. Mae hynny'n awgrymu bod rhai buddsoddwyr yn eu trin, yn lle aur, fel gwrychoedd yn erbyn disiscretions banciau canolog. Gall eiddo hefyd fod yn wrychoedd da, o ystyried yr amgylchedd cyfradd isel a'r gobaith y bydd buddsoddwyr yn symud eu datguddiadau o stociau a bondiau.

“Mae'r ymchwydd chwyddiant hwn yn ddarfodol ei natur ond nid yw'n rhy dros dro o ran hyd. Nid yw'r achosion yn amhenodol. I'r graddau y mae chwyddiant yn ddarfodol ei natur, mae'r hyn y mae'r banciau canolog yn ei wneud - heb dynhau'n ymosodol i'r cam hwn o'r adferiad - yn gywir. Ond os bydd y broses yn dod yn hunangyflawnol wrth i gyflogau gael eu mynegeio de facto i chwyddiant cyffredinol, yna bydd y banciau canolog wedi gwneud gwall polisi trwy oddef y pigyn hwn. Ar y pwynt hwn, mae gen i ddarlleniad mwy diniwed ar chwyddiant yn y tymor hir. ”

John Bilton, pennaeth strategaeth aml-ased fyd-eang, JP Morgan Asset Management

“Rydyn ni’n disgwyl i rai o’r materion cadwyn gyflenwi diweddar leddfu dros yr ychydig chwarteri nesaf. Ar wahân, wrth i gyfranogiad y llafurlu godi, rydym yn disgwyl rhywfaint o derfyn ar bwysau cyflog. Yn sicr mae yna rai risgiau; mae chwyddiant mewn lloches a rhai categorïau gwasanaethau eraill yn debygol o fod yn fwy parhaus.

“Ein disgwyliad achos sylfaenol yw bod chwyddiant yn gostwng ychydig yn gyflymach yn 2022 nag y mae’r farchnad yn ei ddisgwyl ar hyn o bryd, gan ganiatáu i’r Ffed aros yn y ddalfa er mwyn cyflawni ei nod cyflogaeth uchaf. Y stori fawr yn fyd-eang yw bod polisi ariannol wedi mynd y tu hwnt i'w bwynt o ysgogiad mwyaf. Mae codiadau ardrethi yn agosáu mewn sawl man ond mae'n debyg y byddant yn parhau i fod yn lletyol am gryn amser i ddod. Rydym yn parhau i fod o blaid risg, gan fod yn well gennym ni fod yn ecwiti dros bwysau yn hytrach na bondiau o dan bwysau. ”

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek

© 2021 Bloomberg LP

Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/surging-inflation-forcing-big-investors-101416817.html


YouTube fideo