A allai Llwyfan Ethereum L2 zkSync Ddefnyddio Next Crypto Airdrop

Mae twymyn Airdrop wedi cymryd y gofod crypto gan storm yn ddiweddar a gallai'r rhoddion tocyn mawr disgwyliedig nesaf ddod gan ddarparwr datrysiadau haen 2 zkSync.

Ar Dachwedd 24 zkSync bostio rhybudd i ddefnyddwyr am sgamiau a chyfrifon ffug yn mynd o gwmpas. Mae llawer ohonynt yn tynnu sylw addawol ac yn denu defnyddwyr i drosglwyddo tocynnau i gyfeiriadau twyllodrus.

Yn ychwanegol at y rhybudd sgam, soniodd y tîm nad oeddent eto wedi lansio eu tocyn eu hunain, sy'n awgrymu ei fod ar y gweill.

“Nid oes gan zkSync docyn eto ... Peidiwch â rhuthro. Nid oes unrhyw beth byth yn mynd i ddigwydd yn sydyn, heb wythnosau lawer o rybudd. ”

Mae zkSync o Matter Labs yn cyflymu trafodion Haen 1 Ethereum trwy ddefnyddio rholiau gwybodaeth sero i'w swpio fel trafodiad sengl i'w brosesu oddi ar y gadwyn wreiddiau.

Pam zkSync?

Mae yna sawl rheswm pam mae'r platfform Haen 2 yn debygol o fod yn un o'r nesaf i gynnig sylw. Mae galw mawr am L2 ar hyn o bryd gyda ffioedd nwy Ethereum oddi ar y siart eto.

Ar hyn o bryd mae cyfanswm y gwerth sydd wedi'i gloi ar draws yr holl rwydweithiau L2 yn uwch nag erioed o $ 6.5 biliwn, yn ôl L2beat. Mae'r TVL ar zkSync wedi cynyddu 32% dros y 7 diwrnod diwethaf i ychydig llai na $ 40 miliwn. Mae cyfran fawr o hyn yn debygol o fod yn disgwyl sylw.  

Siart - l2beat.com

Yng nghanol mis Hydref, lansiodd zkSync testnet o'i zk-rollup cydnaws EVM (Peiriant Rhithwir Ethereum). Mae hyn yn golygu y bydd modd prosesu contractau craff ar Haen 2. Hefyd lansiodd UniSync, porthladd Uniswap v2 ar y platfform zkEVM, sydd angen hylifedd i'w brofi.

Ar Dachwedd 8, cyhoeddodd Matter Labs rownd ariannu Cyfres B $ 50 miliwn a arweiniwyd gan Andreessen Horowitz. Hyd yn hyn, mae ymdrechion wedi mynd i ddatblygu'r platfform, ond ei nod yw datganoli ac ar gyfer hynny bydd angen arwydd llywodraethu y gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer atal a dilysu rhwydwaith.

Cymhwyster Airdrop

Mae'r rhan fwyaf o lwyfannau sydd â thocynnau sylw fel arfer yn ei wneud yn ôl-weithredol, gan wobrwyo'r rhai sydd wedi cymryd rhan ar y platfform. Roedd hyn yn wir gyda'r sylw ENS enfawr a roddodd docynnau gwerth miloedd o ddoleri i'r rhai a oedd wedi cofrestru enw parth Ethereum o'r blaen.

Byddai cludo rhywfaint o L1 ETH drosodd i zkSync yn ffordd dda o ddechrau, a gellir gwneud hynny yn syml trwy ei waled a MetaMask. Dylai ffioedd nwy gostio oddeutu $ 40 am y trosglwyddiad ar y lefelau cyfredol.

Ffordd arall o sicrhau cymhwysedd posibl ar gyfer unrhyw sylw pe bai'n digwydd yw profi UniSync. Gellir gwneud hyn trwy fynd i'r ap, cysylltu MetaMask, cymeradwyo'r trafodion, a newid i testnet Rinkeby.

Nid yw'n costio dim gan fod profwyr yn cael tocynnau faucet yn gyfnewid am drydar plwg cyflym ar gyfer UniSync. Mae trosglwyddiadau nodweddiadol yn cael eu cyflawni mewn hanner eiliad heb bron ddim cost, felly gallai'r platfform hwn fod yn chwyldroadol os yw'n ennill digon o dyniant wrth gael ei lansio i mainnet.

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!

Ymwadiad


Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.

Ffynhonnell: https://beincrypto.com/could-ethereum-l2-platform-zksync-deploy-next-big-crypto-airdrop/


YouTube fideo