Teirw Ethereum sy'n debygol o elw $ 130 miliwn ar opsiynau ETH er gwaethaf cwymp pythefnos

Nid oes gan fuddsoddwyr Ether (ETH) unrhyw reswm i gwyno ar ôl yr enillion 344% a gronnwyd yn 2021 tan Dachwedd 24. Yn dal i fod, mae dadansoddwyr yn ofni bod y prawf gwrthiant $ 4,000 ar Dachwedd 19 yn ffurfio sianel ddisgynnol sy'n anelu at $ 3,600 erbyn canol mis Rhagfyr, cywiriad o 18% o'r pris $ 4,400 cyfredol.

Er gwaethaf perfformio'n well na Bitcoin (BTC) 16% yn ystod y mis diwethaf yn unig a'r pâr ETH / BTC yn dringo i uchafbwyntiau 10 wythnos, mae'n ymddangos bod Ether yn cael trafferth gyda'i lwyddiant ei hun.

Pris Ether / USD ar Bitstamp. Ffynhonnell: TradingView

Mae defnyddwyr yn parhau i gwyno am ffioedd nwy Ethereum, ar gyfartaledd dros $ 45 dros y tair wythnos ddiwethaf. Pa mor broblemus bynnag y gall hynny fod, nid oes amheuaeth nad yw'r marchnadoedd cyllid datganoledig (DeFi) a thocynnau anadferadwy (NFT) mwyaf yn parhau i ffynnu ar Ethereum.

Mae ansicrwydd rheoliadol cynyddol yn yr Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ffactor cyfyngu pendant ar gyfer rali Ether. Ar Dachwedd 24, eglurodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, neu SEC, y byddai'r panel crypto yn y cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer Rhagfyr 2 yn canolbwyntio ar y fframwaith rheoleiddio.

Nid oedd hyd yn oed y miliwn ETH a losgwyd ers gweithredu EIP-1559 ym mis Awst yn ddigon i gadw pris Ether ar uchafbwyntiau bob amser. Wrth i'r rhwydwaith allyrru tua 5.4 miliwn o ETH y flwyddyn, mae Ether yn parhau i fod yn ased chwyddiant. Yn dal i fod, cynyddodd pris Ether 16% yn erbyn Bitcoin ers Hydref 25, gan adlewyrchu'r effaith honno'n rhannol.

Mae galwadau Bullish yn dominyddu dod i ben opsiynau ETH dydd Gwener

Er gwaethaf y cywiriad o 10% i $ 4,400 ers yr $ 4,850 bob amser yn uchel ar Dachwedd 10, mae'r opsiynau galw (prynu) Ether yn tra-arglwyddiaethu ar ddiwedd dydd Gwener.

Mae opsiynau Ether yn agregu diddordeb agored ar gyfer Tachwedd 26. Ffynhonnell: Coinglass

Yr ardal werdd sy'n cynrychioli'r opsiynau galw (prynu) $ 820 miliwn yw cyfran y llew o ddiwedd Tachwedd 26. O'i gymharu â'r offerynnau rhoi (gwerthu) $ 440 miliwn, mae gwahaniaeth o 87%.

Serch hynny, ni ddylid cymryd y gymhareb galw-i-roi 1.87 yn llythrennol, gan y bydd y cwymp ETH diweddar yn debygol o ddileu 77% o'r betiau bullish. Er enghraifft, os yw pris Ether yn parhau i fod yn is na $ 4,400 am 8:00 am UTC ar Dachwedd 26, dim ond gwerth $ 165 miliwn o'r opsiynau galw (prynu) hynny fydd ar gael ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.

Mewn geiriau eraill, pa dda sy'n dal yr hawl i brynu Ether ar $ 4,400 neu $ 4,600 os yw'n masnachu yn is na'r pris hwnnw?

Mae angen is- $ 4,200 ETH ar eirth i gydbwyso'r graddfeydd

Isod mae'r tri senario fwyaf tebygol yn seiliedig ar y gweithredu prisiau cyfredol. Mae nifer y contractau opsiwn sydd ar gael ar Dachwedd 26 ar gyfer offer teirw (galwad) ac arth (rhoi) yn amrywio yn dibynnu ar y pris ETH sy'n dod i ben. Yr anghydbwysedd sy'n ffafrio pob ochr yw'r elw damcaniaethol:

  • Islaw $ 4,100: 15,400 o alwadau yn erbyn 15,200 yn rhoi. Mae'r canlyniad yn gytbwys.
  • Rhwng $ 4,200 a $ 4,500: Mae 38,400 o alwadau yn erbyn 8,800 yn rhoi. Y canlyniad net yw $ 130 miliwn sy'n ffafrio'r offerynnau galw (prynu).
  • Uchod $ 4,500: 50,200 o alwadau yn erbyn 2,300 o roddion. Mae'r canlyniad net yn ffafrio'r offerynnau galw (tarw) o $ 215 miliwn.

Mae'r amcangyfrif crai hwn yn ystyried bod opsiynau galwadau yn cael eu defnyddio mewn betiau bullish ac yn rhoi opsiynau mewn crefftau niwtral-i-bearish yn unig. Eto i gyd, mae'r gorsymleiddio hwn yn diystyru strategaethau buddsoddi mwy cymhleth.

Er enghraifft, gallai masnachwr fod wedi gwerthu opsiwn rhoi, gan sicrhau amlygiad cadarnhaol i Ether uwchlaw pris penodol. Ond yn anffodus, nid oes ffordd hawdd o amcangyfrif yr effaith hon.

Mae gan y ddwy ochr gymhellion i symud pris

Mae angen symud 7.5% o eirth o $ 4,400 i lawr i is- $ 4,100 i gydbwyso'r graddfeydd ac osgoi colled o $ 130 miliwn. Ar y llaw arall, mae angen cynnydd o 2.3% mewn $ 4,500 ar deirw i hybu eu helw o $ 85 miliwn.

Rhaid i fasnachwyr ystyried bod maint yr ymdrech sydd ei angen ar werthwr i bwyso ar y pris yn aruthrol ac fel arfer yn aneffeithiol yn ystod marchnadoedd bullish. Ar hyn o bryd, mae cymhellion y farchnad opsiynau yn gytbwys, gan ffafrio'r ystod prisiau $ 4,200 i $ 4,500, gan roi hawl i deirw gael elw o $ 130 miliwn ddydd Gwener, Tachwedd 26.

Barn a barn yn unig yw'r safbwyntiau a'r safbwyntiau a fynegir yma awdur ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn Cointelegraph. Mae pob symudiad buddsoddi a masnachu yn cynnwys risg. Dylech gynnal eich ymchwil eich hun wrth wneud penderfyniad.