Doler Seland Newydd yn codi 0.8% yn erbyn y Greenback ddydd Llun

 • Mae Doler Seland Newydd yn codi ar optimistiaeth gynyddol ynghylch ei phartner masnachu mwyaf, Tsieina.
 • Mae'r Kiwi yn ennill tyniant ar ôl i'r PBOC benderfynu cadw cyfraddau'n ddigyfnewid a phwmpio mwy o hylifedd i'r economi.
 • Mae NZD / USD yn parhau i adlamu, gan ailddechrau'r cynnydd tymor byr o'r wythnos ddiwethaf.

Mae Doler Seland Newydd (NZD) yn masnachu'n uwch yn erbyn Doler yr UD (USD) ddydd Llun. Mae optimistiaeth ynghylch y rhagolygon ar gyfer Tsieina, prif bartner masnachu Seland Newydd, yn cefnogi'r NZD - ac mae'r USD yn dioddef mwy o golledion. Dywedodd swyddogion llywodraeth China ddydd Llun eu bod wedi bwriadu cefnogi’r sector eiddo tiriog simsan.

Mae'r pâr NZD / USD wedi codi 50 pips yn sesiwn dydd Llun am 21:00 GMT, gan newid dwylo ar 0.6036 - i fyny 0.81%.

Symudwyr marchnad crynhoad dyddiol: Doler Seland Newydd yn cael ei hybu gan well teimlad o gwmpas Tsieina 

 • Mae Doler Seland Newydd yn codi, gan elwa o fwy o optimistiaeth dros y rhagolygon ar gyfer Tsieina, ei phartner masnachu mwyaf. 
 • Ddydd Llun, ailadroddodd swyddogion Tsieineaidd eu haddewid i gyflwyno mwy o gefnogaeth polisi ar gyfer sector eiddo tiriog dan warchae y wlad. 
 • Yn ystod y sesiwn Asiaidd, cynhaliodd Banc Pobl Tsieina (PBOC) ei gyfarfod polisi a phenderfynodd adael ei Gyfradd Prif Fenthyciad meincnod (LPR) bron â'r isafbwyntiau uchaf erioed o 3.45%. Mae hefyd wedi chwistrellu tua 80 biliwn Yuan o hylifedd i'r economi.
 • Mae'r PBOC hefyd yn gosod pwynt canol dyddiol cryfach na'r disgwyl ar gyfer yr atgyweiriad USD / CNY. 
 • Ar y llaw arall, pwyswyd Doler yr UD gan y disgwyliad bod y Gronfa Ffederal (Fed) wedi dod i'r casgliad codi cyfraddau llog. 
 • Gan fod cyfraddau llog uwch yn tueddu i gynyddu'r galw am arian cyfred oherwydd eu bod yn denu mewnlifoedd cyfalaf tramor, mae hyn wedi pwyso ar USD. 
 • Mewn gwirionedd, mae marchnadoedd bellach yn prisio yn y posibilrwydd o bron i 100 bps o doriadau cyfradd Ffed erbyn Rhagfyr 2024, sydd wedi arwain at ostyngiad sydyn yn arenillion bondiau Trysorlys yr UD, sydd â chydberthynas agos â'r USD. Gostyngodd y cynnyrch ar fond meincnod 10 mlynedd llywodraeth yr UD i'r lefel isaf o ddau fis ddydd Gwener ac mae'n parhau i danseilio Doler yr UD.
 • Y datganiad mawr nesaf ar gyfer Doler Seland Newydd yw Balans Masnach Seland Newydd ar gyfer mis Hydref, allan am 21:45 GMT. 

Dadansoddiad technegol Doler Seland Newydd: Gall NZD/USD fod yn ffurfio gwaelodion posibl

Mae NZD/USD - nifer y Doler yr UD y gall un Doler Seland Newydd eu prynu - yn parhau â'i adlam ddydd Llun, gan gyrraedd uchafbwynt yn agos at uchafbwyntiau allweddol Hydref yn (0.6050 - 0.6055). 

Doler Seland Newydd yn erbyn Doler yr Unol Daleithiau: Siart Ddyddiol

Mae'r pâr yn parhau i fod mewn tuedd bullish tymor byr, gogwyddo longs; mae hyn yn wir cyn belled â bod isafbwynt Tachwedd 14 ar 0.5863 yn aros yn gyfan. 

Mae'r parth o amgylch uchafbwyntiau mis Hydref wedi'i gyffwrdd sawl gwaith eleni, gan ei wneud yn lefel gefnogaeth a gwrthiant pwysig. O ganlyniad i'w arwyddocâd uwch, mae'n debygol o esgor ar wthiad anweddol yn uwch pan gaiff ei dorri yn y pen draw.

Byddai toriad pendant uwchben 0.6055 yn newid y rhagolygon i bullish yn y tymor canolig, gan nodi'r posibilrwydd o enedigaeth uptrend newydd. Byddai cam o’r fath wedyn yn targedu’r Cyfartaledd Symud Syml (SMA) 200 diwrnod i ddechrau ar tua 0.6100.

Efallai bod patrwm pen ac ysgwyddau gwrthdro gwrthdro posibl wedi ffurfio ar yr isafbwyntiau. Mae'r patrwm yn cael ei nodi gan y labeli a roddir ar y siart uchod. Mae L ac R yn sefyll am yr ysgwyddau chwith a dde, tra bod H yn sefyll am y pen. Os caiff y gwddf ar uchafbwyntiau mis Hydref ei dorri'n bendant, bydd yn nodi symudiad sylweddol i'r ochr uchaf, i darged o 0.6215. 

Toriad pendant fyddai un gyda channwyll werdd hir neu dair cannwyll werdd yn olynol. 

Fel y mae pethau ar hyn o bryd, mae'r tueddiadau tymor canolig a hirdymor yn dal i fod yn bearish, fodd bynnag, sy'n awgrymu bod y potensial ar gyfer mwy o anfanteision yn parhau'n gryf.

 

Cwestiynau Cyffredin RBNZ

Banc Wrth Gefn Seland Newydd (RBNZ) yw banc canolog y wlad. Ei hamcanion economaidd yw cyflawni a chynnal sefydlogrwydd prisiau – a gyflawnir pan fo chwyddiant, a fesurir gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), yn dod o fewn y band rhwng 1% a 3% – a chefnogi cyflogaeth gynaliadwy uchaf.

Mae Pwyllgor Polisi Ariannol (MPC) Banc Wrth Gefn Seland Newydd (RBNZ) yn penderfynu ar lefel briodol y Gyfradd Arian Parod Swyddogol (OCR) yn unol â'i amcanion. Pan fydd chwyddiant uwchlaw'r targed, bydd y banc yn ceisio ei ddofi trwy godi ei OCR allweddol, gan ei gwneud yn ddrutach i gartrefi a busnesau fenthyca arian a thrwy hynny oeri'r economi. Mae cyfraddau llog uwch yn gyffredinol gadarnhaol ar gyfer Doler Seland Newydd (NZD) gan eu bod yn arwain at gynnyrch uwch, gan wneud y wlad yn lle mwy deniadol i fuddsoddwyr. I'r gwrthwyneb, mae cyfraddau llog is yn tueddu i wanhau NZD.

Mae cyflogaeth yn bwysig i Fanc Wrth Gefn Seland Newydd (RBNZ) oherwydd gall marchnad lafur dynn hybu chwyddiant. Diffinnir nod RBNZ o “gyflogaeth gynaliadwy uchaf” fel y defnydd uchaf o adnoddau llafur y gellir eu cynnal dros amser heb greu cyflymiad mewn chwyddiant. “Pan fydd cyflogaeth ar ei lefel gynaliadwy uchaf, bydd chwyddiant isel a sefydlog. Fodd bynnag, os yw cyflogaeth yn uwch na’r lefel gynaliadwy uchaf am gyfnod rhy hir, yn y pen draw bydd yn achosi i brisiau godi’n fwyfwy cyflym, gan ei gwneud yn ofynnol i’r MPC godi cyfraddau llog i gadw chwyddiant dan reolaeth,” meddai’r banc.

Mewn sefyllfaoedd eithafol, gall Banc Wrth Gefn Seland Newydd (RBNZ) ddeddfu arf polisi ariannol o'r enw Rhwyddineb Meintiol. QE yw'r broses y mae'r RBNZ yn ei defnyddio i argraffu arian lleol a'i ddefnyddio i brynu asedau - bondiau'r llywodraeth neu fondiau corfforaethol fel arfer - gan fanciau a sefydliadau ariannol eraill gyda'r nod o gynyddu'r cyflenwad arian domestig a sbarduno gweithgaredd economaidd. Mae QE fel arfer yn arwain at Doler Seland Newydd wannach (NZD). Mae QE yn ddewis olaf pan fo dim ond gostwng cyfraddau llog yn annhebygol o gyflawni amcanion y banc canolog. Defnyddiodd yr RBNZ ef yn ystod pandemig Covid-19.

Ffynhonnell: https://www.fxstreet.com/news/new-zealand-dollar-rises-as-chinese-officials-vow-more-support-for-economy-202311201524