Achosion Defnydd Bywyd Go Iawn NFT - Dadgryptio

Mae NFT, a elwir hefyd yn docyn anffyngadwy, yn fath unigryw o docyn blockchain yn ôl dyluniad. Yn wahanol i docynnau ffwngadwy fel BTC, ETH, neu SOL, mae pob NFT yn unigol ac nid oes ganddo docyn union yr un fath. 

Felly, NFT's Gellir ei ddefnyddio i brofi unigoliaeth neu unigrywiaeth rhywbeth - ac fel arfer mae metadata cysylltiedig ynghlwm wrtho, megis delwedd, ffeil fideo, neu ddogfen. Gall NFTs brofi perchnogaeth dros ased digidol neu ffisegol yn dibynnu ar y cyhoeddwr a'r metadata cysylltiedig.

Gelwir NFTs ar Ethereum hefyd ERC-721 tocynnau, ond mae NFTs hefyd yn bodoli ar blockchains eraill fel Solana, Avalanche, Cardano, a Tezos mewn gwahanol fformatau.

Defnyddio Achosion ar gyfer NFTs

Er y gallai beirniaid yr NFT ddadlau bod tocynnau o'r fath yn ddiangen, gall NFTs ddarparu nifer o achosion defnydd gwahanol i'w deiliaid.

Mae NFTs yn sefydlu prinder digidol a dynodwyr unigryw y gellir eu profi. Yn ein byd cynyddol ddigidol, efallai y bydd yn teimlo bod asedau digidol yn werth llai yn syml oherwydd bod modd copïo ac atgynhyrchu rhai ohonynt yn hawdd. Ond mae NFTs yn nodi pa ased digidol yw'r gwreiddiol - fel paentiad ardystiedig mewn ystafell sy'n llawn printiau dyblyg.  

Gall NFTs hefyd ganiatáu ar gyfer hunan-ddalfa perchennog, sy'n golygu bod perchennog yr NFT dywededig yn gallu cadw meddiant llawn o'u hased digidol heb orfod ymddiried mewn cyfryngwr trydydd parti neu weinydd gwe ar gyfer opsiynau dalfa. 

Yn crypto, mae'r ymadrodd “nid eich allweddi, nid eich crypto” yn cyfeirio at y syniad mai’r unig ffordd i “berchen” ar unrhyw asedau digidol yw trwy gadw sofraniaeth lawn dros eich allweddi preifat a storio eich asedau digidol mewn waled meddalwedd neu waled caledwedd hunan-garcharedig.

Gallai NFTs hefyd agor llwybrau newydd ar gyfer trosglwyddo asedau ar draws llwyfannau, a elwir hefyd yn rhyngweithredu. Dywedodd cyn-weithredwr Amazon Studios a thraethawd metaverse Matthew Ball yn flaenorol Dadgryptio mewn cyfweliad “Mae'n amlwg bod gwerth yno,” o ran NFTs, gan ychwanegu, fel technoleg, y gall NFTs raddio gyda metaverse cynyddol a nhw yw'r “ateb mwyaf hyfyw ar gyfer nwyddau rhithwir [fel] rydyn ni wedi'i weld.”

Trwy ddyluniad, mae NFTs yn galluogi cysyniad cwbl newydd o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn berchen ar asedau digidol.

NFTs mewn Ffilm

Mae Hollywood a'r diwydiant ffilm annibynnol wedi mabwysiadu NFTs am amrywiaeth o wahanol resymau. Er enghraifft, mae stiwdios traddodiadol mawr a llwyfannau ffrydio fel Paramount, Warner Bros., a Lionsgate yn gweld NFTs fel ffynhonnell refeniw newydd ar gyfer eu heiddo deallusol sefydledig (IP) a diwydiannau adloniant cartref sy'n dirywio wrth i ddefnyddwyr symud i ffwrdd o ddisgiau corfforol tuag at ddigidol yn unig. ffeiliau a ffrydio. 

Mae Warner Bros. yn ail-ddychmygu ei weledigaeth ar gyfer dyfodol adloniant cartref gyda'i “arbrawf”Lord of the Rings” NFTs sy'n datgloi nodweddion arbennig a chopi o'r ffilm, yn y bôn yn disodli'r DVD gyda NFT. 

Cymerodd Netflix agwedd wahanol gyda'i NFTs ar gyfer “Pethau dieithryn.” Penderfynodd y platfform ffrydio roi posteri digidol NFT o sêr y sioe i ffwrdd fel gwobrau am gwblhau gemau ar-lein wythnosol. 

Wrth i chwaraewyr mwyaf Hollywood drochi eu traed i fyd yr NFTs, mae rhai yn codi tâl ar gefnogwyr am y pethau digidol casgladwy tra bod eraill yn hapchwarae'r profiad.

Ond nid oes rhaid i NFTs ffilm fod yn fasnachol neu hyrwyddol - mae rhai yn ceisio eu gwneud yn chwyldroadol. Cynhyrchydd ffilm annibynnol Niels Juul, a gynhyrchodd ffilmiau Martin Scorsese “Silence” a “The Irishman,” yn gweld NFTs fel ffordd o ariannu prosiectau ffilm na fyddent yn cael eu gwneud fel arall.

“Rwy’n gwybod nad yw cymaint o sgriptiau gwych sy’n gorwedd yno yn cael eu gwneud ar ryw 10, 15, 20 miliwn o ddoleri oherwydd bod stiwdios yn edrych ar bethau Marvel, pethau masnachfraint,” meddai Juul yn flaenorol Dadgryptio mewn cyfweliad.

Mewn ymdrech i ariannu'r ffilmiau bach a chanolig, ni fydd stiwdios mawr yn golau gwyrdd, creodd Juul NFT Studios a KinoDAO, y mae'r olaf ohonynt yn caniatáu i brynwyr NFT gael dweud eu dweud mewn amrywiol benderfyniadau gwneud ffilmiau a derbyn mynediad unigryw â giât tocyn a gwobrau. . 

Cyd-gynhyrchydd “Hunger Games”. Bryan Unkeless mewn sefyllfa debyg - ond eisiau defnyddio NFTs i ariannu a chreu ffandom o amgylch prosiect amlgyfrwng sydd ar ddod “Runner.” Mae Unkeless a’i dîm yn canolbwyntio’n gyntaf ar chwedlau a datblygiad llyfr comig “Runner” cyn mynd i’r afael ag unrhyw fathau eraill o fformatau cyfryngau fel sioe deledu neu gêm fideo. 

Mae NFTs yn caniatáu i dîm “Runner” gael y rheolaeth greadigol y mae ei eisiau heb borthorion wrth adeiladu cymuned a chael adborth yn uniongyrchol gan gefnogwyr.

“Yr her, a dweud y gwir, o lawer o brosiectau Web3 yw bod ganddyn nhw ddelweddau anghredadwy, ac mae ganddyn nhw hyd yn oed adeiladu byd gwych, ond nid oes ganddyn nhw o reidrwydd y cysyniad a'r lluniad trosfwaol sy'n addas ar gyfer gwahanol gyfryngau,” Unkeless o'r blaen dweud Dadgryptio mewn cyfweliad. 

“Yr hyn rydyn ni’n ei obeithio yw bod gennym ni ddigon o wybodaeth a phrofiad o ffilm a theledu a gemau fel ein bod ni’n gwybod beth sy’n gweithio yno.”

Ond nid cynhyrchwyr Hollywood yw'r unig rai sy'n creu NFTs oherwydd eu bod yn hoffi potensial y dechnoleg. Mae actorion enwog fel Anthony Hopkins a Scott Eastwood hefyd wedi ymuno â NFTs. 

Gwerthwyd allan casgliad Hopkins o Ethereum NFTs sy'n ei ddarlunio mewn rolau amrywiol o fewn munudau, a dywedodd Eastwood o'r blaen Dadgryptio mewn cyfweliad ei fod yn yr un modd yn bwriadu rhyddhau NFTs ohono'i hun ar gyfer ei gefnogwyr mwyaf. 

Er ei bod hi'n ymddangos bod Hollywood yn pwyso ar Web3, nid yw pawb yn siŵr bod y diwydiant wedi'i gynnwys eto. Ysgrifennodd Bryce Anderson o “Runner” ar Twitter ym mis Mai 2022 nad yw Hollywood yn barod am y newid.

“A yw'r diwydiant ffilm yn barod i groesawu NFTs? Na, nid ydyn nhw,” Anderson Dywedodd. “Ni fydd llawer o gorneli hyd yn oed yn cofleidio ffrydio, archarwyr, na chamerâu digidol. Ond bydd unrhyw beth sy’n gweithio i’r gynulleidfa yn gweithio i Hollywood yn y pen draw.”

NFTs mewn Cerddoriaeth

Mae llawer o gerddorion, fel DJs Steve Aoki a 3LAU, yn credu bod angen ailwampio model y diwydiant cerddoriaeth draddodiadol. Mae artistiaid yn gweld canran fach iawn o gyfanswm y breindaliadau a enillir o ganeuon sy'n cael eu ffrydio - ac felly'n aml yn teimlo dan bwysau i fynd ar daith a gwneud sioeau byw er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd.

Yn ystod y pandemig, daeth teithio'n amhosibl, ac edrychodd artistiaid yn gynyddol tuag at ddulliau eraill o ariannol. Mae cynhyrchwyr ac artistiaid cerddoriaeth electronig - sy'n gweithio gyda chyfrifiaduron trwy'r dydd - wedi dechrau archwilio byd NFTs a'u potensial i ddarparu cysylltiad mwy uniongyrchol â chefnogwyr heb y labeli record mawr.

Yn wir, cyffes Aoki yn ystod digwyddiad Gala Music ym mis Chwefror 2022 ei fod wedi ennill mwy o arian gan NFTs nag o ddegawd o ddatblygiadau cerddoriaeth wedi dychryn y rhyngrwyd. 

“Ond pe bawn i wir yn torri lawr, iawn, yn y 10 mlynedd rydw i wedi bod yn gwneud cerddoriaeth… chwe albwm, a'ch bod chi'n [cyfuno] yr holl ddatblygiadau hynny, beth wnes i mewn un diferyn y llynedd yn NFTs, fe wnes i fwy o arian . A hefyd, roeddwn i'n llawer mwy di-dor gyda cherddoriaeth, ”meddai Aoki.

I'r rhai yn y diwydiant cerddoriaeth, nid oedd datganiad Aoki yn syndod. Mae mater breindaliadau artistiaid hefyd yn brif reswm pam y dechreuodd yr artist electronig a DJ Justin “3LAU” Blau ei lwyfan cerddoriaeth Web3 Brenhinol, sy'n galluogi artistiaid i fod yn berchen ar eu cerddoriaeth eu hunain a dileu canrannau o hawliau cerddoriaeth i gefnogwyr sy'n talu trwy werthiannau NFT.

Cerddorion eraill, fel Tycho a Salwch, eisiau defnyddio NFTs fel “tocynnau” o bob math i'w cymunedau unigryw.

“Dydw i ddim yn edrych arno […] gan fod y weledigaeth iwtopaidd hon yr oedd yn fath ohoni yn cael ei chyffwrdd fel ar y dechrau,” Tycho yn flaenorol Dywedodd Dadgryptio o We3. “Ond rwy’n bendant yn meddwl ei fod yn arf arall yn y pecyn cymorth o artistiaid, felly unrhyw bryd mae gennym unrhyw fath arall o drosoledd rwy’n meddwl bod hynny’n mynd i newid [y] deinameg pŵer mewn rhyw ffordd.”

Yr hyn sydd wedi dod yn amlwg yw bod artistiaid electronig yn llawer mwy tebygol o ymuno â NFTs nag unrhyw genre arall o gerddor. Data Audius Canfuwyd mai artistiaid electronig a hip-hop yw'r rhai mwyaf poblogaidd ar ei lwyfan.

“Mae’r rhan fwyaf o artistiaid cerddoriaeth electronig bob amser yn ceisio bod ar drothwy beth bynnag sy’n digwydd mewn technoleg oherwydd ein bod yn gwneud cerddoriaeth ar ein cyfrifiaduron,” yn flaenorol, y cerddor electronig Dillon Francis Dywedodd Dadgryptio

“Nid yw cerddoriaeth electronig yn dibynnu ar, wyddoch chi, Billboard Top 10 hits. Rydyn ni'n dibynnu ar ein caneuon yn cael eu chwarae mewn cylchoedd gwyliau neu glybiau, ac ar lafar gwlad ar flogiau ... felly dyna ran arall o pam mae diwylliant a chymuned Web3 mor ddiddorol i ni,” meddai Francis.

NFTs mewn Ffasiwn

Ynghanol hype metaverse 2022, lansiodd llawer o frandiau ffasiwn moethus gasgliadau NFT o gelf weledol neu nwyddau gwisgadwy digidol - ac roedd yr NFTs hynny weithiau hefyd yn gysylltiedig ag asedau ffisegol y byd go iawn. 

Mae'n ymddangos bod rhai brandiau dylunwyr ffasiwn uchel yn defnyddio NFTs a Web3 fel ffordd o apelio at y genhedlaeth iau o frodorion digidol. 

Lansiodd Tiffany 250 o NFTs argraffiad cyfyngedig yn gysylltiedig â Crypto Punks Yuga Labs. Ar gyfer 30 ETH, gallai deiliaid Punks weld eu cymeriad picsel yn cael ei drawsnewid yn fywyd go iawn Mwclis Tiffany.

Prynodd Gucci dir i mewn Y Blwch Tywod ac mae hefyd wedi bod yn weithgar yn Roblox. Hefyd lansiodd NFTs ei hun a dywedodd yn ôl ym mis Mai 2022 y byddai derbyn Bitcoin ac ApeCoin fel mathau o daliad yn rhai o'i siopau.

Yn yr un modd, Prada, Givenchy, Balmain, Dolce & Gabbana, a Balenciaga hefyd wedi croesawu NFTs fel llwybr digidol ar gyfer refeniw cynnyrch, er mai ychydig sydd wedi trafod yn gyhoeddus ddefnyddio NFTs fel ffordd o ddilysu nwyddau corfforol. 

Yn y gofod dillad stryd a dillad chwaraeon, mae Adidas, Nike, a Puma i gyd wedi symud i Web3. Prynodd Nike rtfkt ac wedi rhyddhau nifer NFTs sneaker, weithiau'n gysylltiedig â sneakers corfforol. Mae Adidas hefyd yn gysylltiedig â Labs Yuga ac yn rhyddhau gwisgadwy digidol gyda brandio Adidas. Prynodd Puma hefyd ei enw .eth Ethereum Name Service (ENS) ac ers hynny mae wedi lansio nwyddau gwisgadwy metaverse brand Puma hefyd.

Wrth siarad am enwau .eth, prynodd safle e-fasnach ar-lein Farfetch ei enw hefyd ac mae'n pwyso i mewn i Web3 a NFT's ar gyfryngau cymdeithasol.

 

NFTs mewn Hapchwarae 

Mae NFTs wedi achosi cryn gynnwrf yn y diwydiant hapchwarae traddodiadol. Er bod rhai cwmnïau'n hoffi Ubisoft, Cymerwch-Dau, Gemau Epic, a Enix Square wedi croesawu'r syniad o ddatblygu gemau gydag asedau yn y gêm a cholur fel NFTs, eraill fel Valve (o'r Stêm siop) a datblygwr indie Gemau Cranc Aggro wedi eu gwrthod yn ddirfawr. 

Celfyddydau Electronig wedi cymryd safiad cymedrol optimistaidd, ond nid yw'n ymddangos ei fod yn datblygu neu'n mynd ar drywydd gemau NFT eto. Mae safiad Microsoft ar NFTs yn ymddangos yn gymysg, fel y cawr technoleg gwahardd NFTs trydydd parti yn “Minecraft” ond mae ganddo a arwain blockchain a awgrymodd fod crypto a Web3 yn rhan o “bortffolio” ehangach y cwmni. Ac Sony Mae'n ymddangos ei fod yn archwilio NFTs yn y gêm, gan ei fod wedi ffeilio patentau cysylltiedig â NFT ar gyfer ei adran hapchwarae yn 2021.

Mae eiriolwyr Hapchwarae NFT yn dweud bod gemau gydag asedau NFT yn ffordd i gamers fanteisio ar eu hamser a theimlo mwy o ymdeimlad o berchnogaeth dros eu cyflawniadau a'u hasedau digidol. Mae dinistrwyr yn dadlau bod chwaraewyr eisoes yn gwerthu eu cyfrifon ar wahanol farchnadoedd ac yn credu nad yw NFTs yn angenrheidiol.

Cyn Cyfuno Ethereum, roedd cymaint o adlach o amgylch NFTs yn y gêm â hynny Byd Gêm GSC ac Team17 canslo cynlluniau NFT ar gyfer teitlau sydd ar ddod.

Er bod datblygwyr gemau traddodiadol wedi cymryd safiadau amrywiol ar NFTs mewn gemau, mae dosbarth newydd o gemau wedi dod i'r amlwg gyda NFTs yn eu canol. Mae gemau Web3 fel Axie Infinity, Splinterlands, Alien Worlds, a Big Time yn enghreifftiau o deitlau gyda'r rhagosodiad o asedau yn y gêm fel NFTs yn eu canolfannau. 

Mae cwmnïau hapchwarae eraill wedi neidio i Web3 i foderneiddio a digideiddio eu brandiau. Manwerthwr brics a morter GameStop creu marchnad NFT a phartneru ag ImmutableX, blockchain sy'n gydnaws ag Ethereum, i werthu NFTs gêm Web3 trwy ei blatfform.

 

Arhoswch ar ben newyddion crypto, mynnwch ddiweddariadau dyddiol yn eich mewnflwch.

Ffynhonnell: https://decrypt.co/resources/nft-real-life-use-cases