Pepe (PEPE) Ac Apecoin (APE) Dal I Ei Gael?

Mae'r farchnad arian cyfred digidol wedi profi gostyngiad dros dro yn ddiweddar, gyda cholled o dros $70 biliwn mewn gwerth, gan ddod â chyfanswm cyfalafu'r farchnad o dan $1.4 triliwn. O ganlyniad, mae cyfraddau twf llawer o altcoins yn arafu.

Mae'r dirywiad hwn wedi dod â ffocws newydd ar cryptocurrencies fel Apecoin (APE), Pepe (PEPE), a'r ScapesMania sy'n dod i'r amlwg. Fel newydd-ddyfodiad cymharol newydd yn y gofod crypto, mae ScapesMania yn ennill sylw am ei ffrydiau refeniw arloesol a'i fesurau diogelwch cadarn, gyda chefnogaeth archwiliadau haen uchaf.

Crynodeb

  • ScapesMania: Yn dod i'r amlwg fel chwaraewr newydd addawol yn y farchnad crypto, mae ScapesMania yn ennill tyniant am ei ddull arloesol, yn enwedig yn y diwydiant hapchwarae, a mesurau diogelwch cadarn.
  • Apecoin (APE): Yn wynebu amgylchedd marchnad heriol, mae Apecoin (APE) ar groesffordd gyda metrigau bearish ar-gadwyn a chynnydd posibl mewn pwysau gwerthu, gan nodi cywiriad pris posibl.
  • Pepe Pepe): Er gwaethaf anweddolrwydd marchnad a heriau ymwrthedd diweddar, mae Pepe (PEPE) yn dangos cryfder sylfaenol gyda phatrwm parhad bullish, gan awgrymu potensial ar gyfer cynnydd mewn prisiau.

ScapesMania: Gwawr Newydd mewn Arloesedd Crypto

Mae ScapesMania wedi dod yn gyfystyr â gwreiddioldeb yn gyflym yn y farchnad arian cyfred digidol gymharol newydd. Mae ScapesMania yn sefyll allan o'r dorf o altcoins sydd wedi'u tanbrisio a thitanau crypto sydd wedi'u hen sefydlu oherwydd ei ffrydiau refeniw arloesol a'r cynnydd meteorig yn ei ragwerthu.

Gyda chefnogaeth tîm arobryn, mae ScapesMania yn ymwneud â diogelwch, ar ôl llwyddo mewn archwiliadau gan labordai diogelwch haen uchaf. Gyda phresenoldeb ar gyfnewidfeydd allweddol ar y gorwel, mae ScapesMania yn barod am welededd a hylifedd, sy'n mynd i danio ei dwf.

- Hysbyseb -

Darganfod Mwy ar y Safle Swyddogol

Beth yw Presale?

Pwrpas presale crypto yw rhoi cyfle i bartïon â diddordeb ddysgu am ddarn arian newydd ac efallai ei brynu cyn iddo gael ei ryddhau'n swyddogol a'i restru ar lwyfannau masnachu ar-lein. Hefyd, mae'n ffordd wych o gaffael tocynnau am bris llawer is nag y byddant unwaith y bydd y prosiect yn mynd yn fyw.

Mae presale presennol ScapesMania yn casglu stêm yn ystod y dydd, gan roi ffenestr fach o gyfle i fasnachwyr drosoli'r tocyn hwn tra ei fod yn dal yn ei gamau cychwynnol. Mae ymuno â'r presale yn eich galluogi i arbed yn sylweddol gan fod disgwyl i ScapesMania gynyddu mewn gwerth wrth restru. Nid yw cynigion o'r fath yn para'n hir - gan fod y cloc yn tician, mae'r cyfle i brynu tocynnau ScapesMania am bris gostyngol yn llithro i ffwrdd.

A fydd ScapesMania yn Altcoin poethaf 2023 a Thu Hwnt?

Mae sawl ffactor yn nodi mai ScapesMania yw arian cyfred digidol mwyaf addawol 2023:

  • Mecanweithiau Arloesol: Mae ScapesMania yn caniatáu i bobl cripto-savvy elwa o'r diwydiant hapchwarae aml-biliwn;
  • Symboleg Syml: Mae tocenomeg y prosiect yn flaengar ac yn syml i'w deall gan eu bod yn osgoi unrhyw amwysedd;
  • Niferoedd Presale Cynyddol: Mae ystadegau rhagwerthu ScapesMania yn nodi ei fod yn ennill tyniant sylweddol yn y byd crypto.

Apecoin (APE): Llywio Uchafbwyntiau ac Isafbwyntiau'r Farchnad

Ar hyn o bryd mae Apecoin (APE) yn wynebu amgylchedd marchnad heriol. Mae metrigau Bearish ar-gadwyn yn peryglu enillion prisiau diweddar Apecoin (APE). Mae cyflenwad Apecoin (APE) ar gyfnewidfeydd bron wedi dyblu dros y chwe mis diwethaf, gan gyrraedd 50.65 miliwn, a allai ddangos cynnydd posibl mewn pwysau gwerthu. Mae'r cynnydd hwn yn y cyflenwad ar gyfnewidfeydd, ynghyd â gostyngiad mewn cyfeiriadau gweithredol, yn pwyntio at wahaniaeth bearish, sy'n awgrymu y gallai cywiriad ym mhris Apecoin (APE) fod ar fin digwydd.

Mae pris Apecoin (APE) yn llywio trwy gyfnod cyfnewidiol, gyda'i amrediad prisiau cyfredol yn amrywio rhwng $1.063 a $1.506. Mae'r Cyfartaledd Symud 10 Diwrnod ar $1.410 a'r Cyfartaledd Symud 100 Diwrnod ar $1.303 yn darparu rhai dangosyddion sefydlogrwydd. Fodd bynnag, mae'r lefelau cymorth ar $0.365 a $0.808, a lefelau ymwrthedd ar $1.695 a $2.139, yn farcwyr hollbwysig i'w gwylio. Bydd y lefelau hyn yn chwarae rhan sylweddol wrth bennu symudiadau prisiau tymor byr Apecoin (APE).

Wrth edrych ymlaen, mae'n ymddangos bod dyfodol Apecoin (APE) yn hongian mewn cydbwysedd ansicrwydd. Gallai'r metrigau ar-gadwyn bearish a'r cynnydd posibl mewn pwysau gwerthu arwain at gywiriad pris yn y tymor byr. Fodd bynnag, mae posibilrwydd o rali yn arwain at ddigwyddiad datgloi tocyn Apecoin (APE) ar Dachwedd 17, a allai godi teimlad y farchnad dros dro. Ar ôl y digwyddiad datgloi, efallai y bydd y farchnad yn dyst i gywiriad gan fod disgwyl i dros 15 miliwn o docynnau orlifo'r cyfnewidfeydd.

Pepe (PEPE): Cymysgedd Anweddol

Ar hyn o bryd mae Pepe (PEPE) yn llywio tirwedd marchnad heriol, wedi'i nodi gan wrthwynebiad sylweddol ar y lefel $0.00000145. Mae'r gwrthwynebiad hwn wedi arwain at ostyngiad nodedig o 22% yn ei werth ar y farchnad, gan ddod ag ef i bris masnachu o tua $0.00000114. Er gwaethaf hyn, mae taith Pepe (PEPE) yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf wedi'i nodweddu gan batrwm parhad bullish, a elwir yn Lletem Cwympo, sy'n awgrymu cryfder sylfaenol yn ei sefyllfa yn y farchnad.

Mae taflwybr prisiau Pepe (PEPE) yn ddiddorol, gyda'i ddirywiad diweddar yn rhan o batrwm bullish mwy. Mae'r patrwm Lletem Gostyngol hwn yn dangos tebygolrwydd uchel o barhad tuedd ar i fyny, er ar ôl mân gywiriad. Mae'r cyfaint masnachu presennol o $51 miliwn, gyda cholled o 12%, yn adlewyrchu agwedd ofalus y farchnad tuag at y memecoin hwn. Mae'r parth cymorth allweddol yn sefyll ar $0.00000100, sy'n hanfodol ar gyfer cynnal y teimlad bullish.

Wrth edrych ymlaen, mae ffurfio'r patrwm Lletem Syrthio yn Pepe (PEPE) yn awgrymu potensial ar gyfer cynnydd o 25% yn ei bris, gyda'r nod o ailedrych ar ei uchafbwynt olaf o $0.00000146. Fodd bynnag, mae'r twf hwn yn dibynnu ar dorri allan llwyddiannus o'r patrwm presennol, a fyddai'n cynyddu'r pwysau prynu yn sylweddol. Mae dyfodol Pepe (PEPE) yn dibynnu ar ei allu i gynnal uwchlaw'r lefel gefnogaeth allweddol a thorri'r gwrthiant, a thrwy hynny barhau â'i lwybr ar i fyny yng nghanol ansicrwydd y farchnad.

Casgliad

Wrth i'r farchnad arian cyfred digidol ddioddef addasiad dros dro, mae'r ffocws yn symud i cryptocurrencies fel Apecoin (APE), Pepe (PEPE), a'r ScapesMania sy'n dod i'r amlwg. Mae gan Apecoin (APE) botensial ar gyfer rali, yn enwedig o amgylch digwyddiadau allweddol fel datgloi tocynnau. Gallai Pepe (PEPE), gyda'i batrwm cyfnewidiol ond bullish, weld cynnydd mewn gwerth os yw'n llwyddo i oresgyn y lefelau gwrthiant cyfredol. Mae ScapesMania, yn ei dro, yn sefyll allan gyda'i ddull arloesol a'i berfformiad rhagwerthu cryf, gan nodi dyfodol disglair.

I'r rhai sy'n edrych i arallgyfeirio eu portffolio crypto, gall ScapesMania fod yn opsiwn deniadol Gyda ROI a ragwelir o 500%, ynghyd â gostyngiadau, bonysau yn agosáu at 150%, a chymhellion atodol, mae'n gwneud synnwyr ymgysylltu â ScapesMania cyn gynted â phosibl.

Gwefan

Twitter

Telegram

Dilynwch ni on Twitter a Facebook.

Ymwadiad: Mae'r cynnwys hwn yn llawn gwybodaeth ac ni ddylid ei ystyried yn gyngor ariannol. Gall y safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl hon gynnwys barn bersonol yr awdur ac nid ydynt yn adlewyrchu barn The Crypto Basic. Anogir darllenwyr i wneud ymchwil drylwyr cyn gwneud unrhyw benderfyniadau buddsoddi. Nid yw'r Crypto Basic yn gyfrifol am unrhyw golledion ariannol.

-Drosglwyddo-

Ffynhonnell: https://thecryptobasic.com/2023/11/20/pepe-pepe-and-apecoin-ape-still-got-it/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pepe-pepe-and-apecoin-ape-still -got-it