Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao Eyes Goncwest yr Unol Daleithiau yn Major PR Push

Mae Changpeng Zhao yn cynnal un o'r ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus mwyaf yn hanes Binance, wrth i'r cwmni geisio esblygu o fod yn gwmni technoleg 'datganoledig' i ddod yn gwmni gwasanaethau ariannol canolog.

Yn ddiweddar, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance wedi cwblhau nifer o gyfweliadau proffil uchel, gan siarad â Bloomberg TV, CNBC, a'r Associated Press ymhlith eraill. Gosododd Binance ei hysbyseb gyntaf erioed yn y Financial Times, cynnig bil hawliau crypto.

Mae'r ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus yn rhan o gynllun ehangach i gyfreithloni Binance yng ngolwg y rheoleiddwyr wrth i'r cwmni geisio lansio nifer o ddigwyddiadau codi arian yn y dyfodol agos - gyda'r cyntaf o'r rhain i ddigwydd yn yr UD.

Ar CNBC yr wythnos diwethaf, trafododd Zhao weledigaeth strategol hirdymor Binance wrth i'r cwmni geisio dod allan o'r oerfel crypto i gofleidiad cynnes rheoleiddio ariannol.

“Ar hyn o bryd rydyn ni ar y pwynt canolog. Mae angen i ni newid o fod yn gwmni technoleg i fod yn gwmni gwasanaethau ariannol, ”meddai CZ. “Mae'n amlwg iawn bod angen strwythur canolog ar gyfer cyfnewidfa ganolog, felly rydyn ni'n sefydlu pencadlys, swyddfeydd, pencadlys rhanbarthol a changhennau lleol. Nid yw rheolyddion yn gwybod sut i weithio gyda strwythurau datganoledig. Felly rydyn ni'n sefydlu'r holl strwythurau canolog hynny nawr. ”

Er mwyn gosod y gerddoriaeth hwyliau iawn ar gyfer rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau, aeth pennaeth Binance ymlaen i ychwanegu, “Rydym yn credu’n gryf iawn bod rheoliadau’n dda i’r diwydiant hwn.”

Ar hyn o bryd mae Binance yn archwilio 3-5 lleoliad ar gyfer pencadlys rhanbarthol mawr ledled y byd. Yn ystod ymddangosiad ar Bloomberg TV, datgelodd pennaeth Binance mai codi arian yw un o'r rhesymau pam y bydd lleoliadau brics a morter yn gynyddol bwysig i'r cwmni yn y tymor agos.

“Rwy’n credu mai Binance.US yw’r un cyntaf a fydd yn cwblhau codi arian - maen nhw’n rhedeg yn gymharol annibynnol, er mai fi yw Cadeirydd y bwrdd,” meddai CZ. “Rwy’n credu y byddant yn cwblhau rownd [codi arian] o fewn mis neu ddau. Felly dyna'r un cyntaf. Os aiff hynny yn dda, a chredwn y bydd, yna byddwn yn ailadrodd yr ymarfer hwnnw mewn gwahanol rannau o'r byd. ”

Er mai rheoleiddio a lleoliadau brics a morter yw'r allwedd i ddatgloi buddsoddiad o'r tu allan yn y tymor agos, mae'r strategaeth hefyd yn rhan o ddrama tymor hir. Yn ystod y cyfweliad yn CNBC, cynigiodd CZ gliwiau ar sut mae'r darnau'n cyd-fynd â'i gilydd ac yn cynnig awgrym yn y endgame yn y pen draw ar gyfer y cyfnewid crypto. 

“Heddiw os edrychwn ni lle mae’r holl gyfoeth, mae’r rhan fwyaf o’r cyfoeth yn dal i fod mewn systemau ariannol traddodiadol. Mae angen i ni adeiladu pont rhwng y ddau hynny, ac mae Binance eisiau bod y bont rhwng y ddau ddiwydiant hynny, ”meddai CZ.

Ffioedd is a llwyddiant

Yn ystod y blitz cysylltiadau cyhoeddus diweddar, mae cyfwelwyr wedi bod yn awyddus i dynnu CZ ar werth Binance yn ogystal â'i gyfoeth personol. Ymhob achos mae pennaeth Binance wedi herio neu israddio'r mathau hyn o gwestiynau. 

Yn y Fforwm Economi Newydd Bloomberg yr wythnos diwethaf aeth un cyfwelydd ymlaen i awgrymu y gallai CZ fod yn un o'r bobl gyfoethocaf yn y byd.

“Dw i ddim yn siŵr am hynny i fod yn onest, a hefyd dwi ddim wir yn poeni am gyfoeth nac arian,” ymatebodd CZ. “Rwyf wedi ymrwymo i roi 90% o fy nghyfoeth i ffwrdd,” ychwanegodd.

“Rydyn ni [Binance] eisoes yn broffidiol fel y gallwn ni mewn gwirionedd feddwl am godi ffioedd is fyth. Rydyn ni mewn gwirionedd yn meddwl am hynny ar hyn o bryd, ”meddai. “Nid wyf yn credu mewn sicrhau cymaint o elw â phosibl, nid wyf ychwaith yn credu mewn cynyddu gwerth cyfranddaliwr yn y tymor byr. Rwy’n credu mewn tyfu’r diwydiant, gan ddarparu’r gwerth gorau i’n defnyddwyr ac yna byddwn yn tyfu ac yn y tymor hir ac rydym mewn gwirionedd yn cynyddu gwerth y cyfranddaliwr, ”esboniodd.

Ymatebodd y gwesteiwr, “Mae hynny'n swnio llawer i mi fel Jeff Bezos.”

Wrth i raddfa lawn uchelgais Prif Swyddog Gweithredol Binance gael ei gosod yn noeth o’r diwedd, dywedodd CZ, “Nid wyf yn ei adnabod yn bersonol, ond byddwn i wrth fy modd yn cael bod mor llwyddiannus ag y mae yn y dyfodol.”

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!

Ymwadiad


Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.

Ffynhonnell: https://beincrypto.com/binance-ceo-changpeng-zhao-eyes-us-conquest-in-major-pr-push/


YouTube fideo