Yn Cwblhau'r Rownd Hadau Gyntaf i Gyflymu Develoment Hapchwarae ac Ecosystem NFT

Ar Dachwedd 18fed, gwnaeth Funganomics wybod bod ei gylch cyllid cychwynnol o gyllid wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, gyda'r rownd ei hun yn cael ei harwain gan fuddsoddwr preifat o'r Unol Daleithiau. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gefnogi amrywiol agweddau megis galluogi meddalwedd, cynnydd personél, seilwaith technoleg atodol a mwy, yn ôl y cwmni.

Funganomics yw prif ddarparwr platfform hapchwarae P2E (Play To Earn) wedi'i addasu'n llawn a chymuned NFT. Mae'r diwydiannau NFT a hapchwarae wedi bod yn gweithio'n agosach gyda'i gilydd yn raddol yn ddiweddar, felly mae'n ymddangos bod cyfiawnhad da am ymdrechion Funganomics.

Ar hyn o bryd, mae Funganomics yn aros gydag anadl bated ynglŷn â lansiad eu platfform a'u hecosystem NFT Marketplace sydd ar ddod. Yn ôl pob sôn, bydd yr ateb sy’n seiliedig ar Ethereum yn brif gymuned ar-lein, un-o-fath, sy’n ymdrechu i ddod â llawer o etholwyr ar draws sawl diwydiant at ei gilydd, gan gynnwys datblygwyr, chwaraewyr chwarae-i-ennill-gamers a buddsoddwyr tocyn nad ydynt yn hwyl.

Yn ôl cefnogwyr Funganomics, er ei bod yn wir ei bod yn ymddangos bod safleoedd hapchwarae NFT newydd yn ogystal â P2E yn cael eu lansio bob dydd, dim ond llond llaw sydd wedi cysylltu cymuned wirioneddol gadarn, gref a chynhwysol sy'n gwobrwyo'r holl randdeiliaid allweddol mewn cymuned mor ddi-dor a dull arloesol.

Ffwngatopia

Enw'r platfform marchnad dan sylw yw 'Ffwngatopia'. Mae'n elfen hanfodol o'r ecosystem Funganomics, sy'n cael ei sefydlu mewn ffordd a fydd o fudd i'w bartneriaid, gamers, cydweithredwyr ac aelodau o'r gymuned tra hefyd yn cynorthwyo brandiau ac artistiaid i raddio'n gyflym ac yn ddiymdrech o fewn yr NFT yn ogystal â chymunedau blockchain.

Mae'r platfform newydd sbon hwn yn cynnig profiad cynhwysfawr ac unigryw ynghyd ag eglurder digynsail ynghylch cyfeiriad cyffredinol y cwmni ynghyd â'i gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Yn syml, mae'n darparu ei aelodau â thocynnau na ellir eu hwylio o ansawdd uchel ar blatfform cyson, diogel a hawdd ei ddefnyddio, gan ganiatáu iddynt brynu a gwerthu o fewn eu hecosystem eu hunain fel aelod o'r gymuned, ac yn allanol trwy farchnadoedd amgen.

Er mwyn ei roi mewn ffordd arall, mae Fungatopia yn cynnig ei NFTs mewn tri dosbarth asedau gwahanol, sef 'Gweledol', 'Sain', ac yn olaf 'Fideo'. Mae nodweddion wedi'u teilwra o fewn y platfform yn caniatáu i'r cwmni raddfa'r hyn y maen nhw'n credu yw'r meysydd pwysicaf ar gyfer twf P2E. Ar ben hynny, trwy ganiatáu i gasglwyr NFT yn ogystal â chrewyr gategoreiddio a rhannu eu casgliadau yn ychwanegol at eu masnachu yn fewnol ac yn allanol, maent felly yn dod â lefel o amlochredd mawr ei angen i'w platfform hefyd. Hefyd, mae'n debyg y bydd ychydig o'r nodweddion hyn ar gael ar unwaith, ond bydd eraill yn cael eu hychwanegu trwy ddiweddariadau yn y dyfodol.

Pam Ffwngamonics?

Yn y bôn, mae Funganomics yn paratoi ar gyfer cam nesaf y gofod ffres a greddfol hwn, lle mae am allu pontio'r bylchau yn llwyddiannus o ran profiad y defnyddiwr ac ymarferoldeb. Felly mae nod cyffredinol Funganomeg yn canolbwyntio ar ddatrys heriau heddiw a fyddai fel petai'n cyfyngu ar wahanol lwyfannau a gwahanol gymunedau rhithwir.

Gyda dweud hynny, bydd yr ecosystem newydd yn cynnwys llawer o adrannau swyddogaethol hanfodol a fydd yn gweithio o amgylch ei gilydd yn gyd-ddibynnol, gan gynnwys Ffwngatopia (NFTs), Gemau FGS (Hapchwarae P2E), a Ffwngoldeb (Profiadau AR / VR), y mae pob un ohonynt ar hyn o bryd y broses o gwblhau amrywiol geisiadau nod masnach cofrestredig.

“Mae Funganomics yn gymwys iawn yn ogystal â mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig ystod eang o atebion i’r diwydiant blockchain,” meddai Jeremy Roberts, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd y cwmni. “Hyd yma, mae'r tîm eisoes wedi llwyddo i gyflawni nifer o gerrig milltir mawr ynghyd â meincnodau ynghylch cynnydd cyffredinol,” parhaodd. Yna ychwanegodd y Prif Swyddog Gweithredol fod ei dîm bellach ar ei ffordd i presale tocyn FGS yn ogystal â gostyngiad cymeriad gêm NFT cyntaf y cwmni trwy'r platfform uchod.

Yn ôl pob sôn, bydd y presale tocyn Funganomics yn digwydd ar Dachwedd 30ain, a bydd y cwymp cymeriad NFT yn digwydd ar Ragfyr 16eg. Ar ôl y cyflwyniad cychwynnol cymeriad presale a chyffyrddadwy nad yw'n hwyl, bydd Funganomics hefyd yn ystyried partneriaethau cyfalaf menter mewn ymgais i gyflymu ei gynnydd a'i dwf cyffredinol.

Ffynhonnell: https://blockonomi.com/funganomics-seed-round-gaming-nft/


YouTube fideo