Mae Stociau Ewrop yn Gollwng Gyda Dyfodol wrth i Tech Bwyso: Marchnadoedd Lapio

TipRanks

3 Stoc “Prynu Cadarn” Gan y Dadansoddwyr Gorau ar Wall Street

Bron i ddau fis i mewn i 2021, mae'n ymddangos nad yw'r farchnad wedi penderfynu ble mae'n mynd nesaf. Mewn gwirionedd, mae llawer o fuddsoddwyr yn ofni bod disgwyl i'r farchnad gael ei chywiro'n ddifrifol, yn enwedig ar gyfer y dewis eang o stociau sydd â gwerth cyfoethog. Mae'n amgylchedd sy'n gofyn am godi stoc mwy ffwdanus. Neu efallai ei bod yn ddoeth troi mewn amseroedd o'r fath i'r eithaf wrth sylwi lle mae'r cyfle nesaf. Ac am y gorau, rydym yn golygu hufen y cnwd - y dadansoddwyr gorau ar Wall Street. Rydyn ni wedi tynnu'r manylion ar 3 stoc y mae 3 dadansoddwr gorau'r Stryd, yn ôl cronfa ddata TipRanks, wedi'u clustnodi'n ddiweddar fel rhai i edrych amdanynt dros y 12 mis nesaf. Daw'r tri o wahanol sectorau ond mae ganddynt un nodwedd yn gyffredin; maent yn cael eu graddio yn Brynu Cryf gan gonsensws y dadansoddwr. Avalara, Inc. (AVLR) Byddwn yn dechrau gydag Avalara, cwmni meddalwedd sy'n datblygu systemau yn y cwmwl ar gyfer paratowyr treth rhyngwladol, gan ei wneud yn gynnyrch mawr ei angen ar gyfer unrhyw fusnes gyda chleientiaid rhyngwladol. Mae cynhyrchion Avalara yn awtomeiddio cydymffurfiad treth busnes, ac yn integreiddio apiau ar gyfer cofnodion busnes, treth a chyfrifyddu - yr holl wasanaethau sy'n angenrheidiol ar gyfer cadw cwmnïau cwsmeriaid bach a chanolig yn unol â rheoliadau treth lleol a rhyngwladol. Mae pandemig COVID - a’r cloeon cymdeithasol a’r cyfyngiadau teithio a roddwyd ar waith i’w frwydro yn erbyn - wedi ei gwneud yn anodd i fusnesau bach estyn allan at eu gweithwyr proffesiynol ym maes treth - ac wedi gwneud cynhyrchion Avalara ym maes awtomeiddio treth yn sydyn yn fwy gwerthfawr. Mae stoc y cwmni wedi codi i’r entrychion ers dirywiad y farchnad y gaeaf diwethaf, gan ennill 205% ers ei bwynt isaf, daro fis Mawrth diwethaf. Mae'r enillion cyfranddaliadau hyn wedi dod ochr yn ochr â thwf refeniw cyson. Dangosodd y chwarter diwethaf yr adroddwyd arno, 4Q20, $ 144.76 miliwn ar y llinell uchaf, i fyny 13% yn olynol a 34.5% flwyddyn-dros-flwyddyn. Yn well fyth, i fuddsoddwyr sy'n ceisio cryfder, cyhoeddodd Avalara ym mis Rhagfyr y bydd yn caffael cwmni meddalwedd treth yr Almaen INPOSIA. Ni ddatgelwyd telerau ariannol y cytundeb, ond mae INPOSIA yn dod â gwybodaeth dreth ryngwladol ychwanegol, mynediad i economi fwyaf Ewrop, a gweithlu o 50 o bobl - sydd i gyd bellach yn asedau i Avalara. Mae dadansoddwr Piper Sandler Brent Bracelin yn safle # 1 allan o fwy na 7,200 o ddadansoddwyr, ac mae'n gweld caffaeliad INPOSIA fel cam cryf i Avalara wrth addasu i'r olygfa gydymffurfio Ewropeaidd. “Gallai deddfau e-anfonebu newydd ddod i'r amlwg fel catalydd rheoleiddio. Mae gan sawl gwlad Ewropeaidd gynlluniau i foderneiddio'r system TAW 20+ oed gyda'r bwriad o symud i anfonebu digidol ac adrodd amser real, ”meddai'r dadansoddwr 5 seren. “Mae caffaeliad INPOSIA yn bont ddigidol allweddol i awdurdodau treth. Mae gan gaffael cwmni meddalwedd Almaeneg y disgwylir iddo gau yn ystod 1H 2021 y potensial i ddod i'r amlwg fel cyfrwng newydd i Avalara elwa ar yr holl ddeddfau e-anfonebu newydd hyn ... ”Mae Bracelin yn credu mai gwerthiannau rhyngwladol yw naid nesaf Avalara twf cynyddrannol. Yn unol â'r rhagolwg hwn, mae'r dadansoddwr yn graddio'r stoc dros bwysau (h.y. Prynu) ac mae ei darged pris $ 210 yn awgrymu 26% wyneb i waered ar gyfer y flwyddyn i ddod. (I wylio hanes Bracelin, cliciwch yma) O'r 11 dadansoddwr sydd wedi adolygu Avalara yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae 10 yn cytuno â Bracelin bod hwn yn stoc i'w brynu, ac mae'r dadansoddiad hwn o 10 Prynu i 1 Hold yn rhoi dadansoddwr Prynu Cadarn i'r cwmni. sgôr consensws. Pris cyfranddaliadau yn Avalara yw $ 166.60, ac mae'r targed pris cyfartalog o $ 209.45 yn awgrymu bod ganddo ~ botensial twf 26% o'r lefel honno. (Gweler dadansoddiad stoc AVLR ar TipRanks) Axcelis Technologies (ACLS) Yn nesaf, mae Axcelis, yn gwmni cap bach yn sector cymorth y diwydiant lled-ddargludyddion. Mae Axcelis yn cynhyrchu offer gweithgynhyrchu sy'n hanfodol mewn gwneuthuriad sglodion lled-ddargludyddion; yn benodol, mae Axcelis yn arbenigwr mewn technoleg mewnblannu ïon sy'n hanfodol i'r broses sglodion fab. Gan droi at y refeniw, nododd Axcelis $ 122.2 miliwn yn 4Q20, cynnydd o 13.5% flwyddyn ar ôl blwyddyn a churo’r amcangyfrifon o $ 3.8 miliwn. Neidiodd EPS yn Ch4 o 0.29 cents flwyddyn yn ôl i 43 cents, gan guro galwad y Stryd 13 cents hefyd. Y curiad oedd y diweddaraf mewn cyfres hir o berfformiadau llinell waelod; Mae Axcelis wedi curo'r rhagolygon ym mhob un o'r 9 chwarter diwethaf. Yn ei adolygiad o Axcelis, graddiodd Quinn Bolton o Needham, y dadansoddwr # 2 ar Wall Street gan TipRanks, yn credu bod llinell cynnyrch a rhagolygon gwerthiant y cwmni yn ategu optimistiaeth y rheolwyr. “[Rydyn ni] yn fwy hyderus ynglŷn â chryfder a gwelededd WFE (offer wafer fab) yn 2021, ac rydyn ni nawr yn disgwyl i'r cwmni gyrraedd refeniw $ 500MM am y flwyddyn lawn. Rydym hefyd yn codi ein hamcangyfrifon 2022 ac yn awr yn credu y bydd ACLS yn cyrraedd ei darged refeniw $ 550MM yn 2022, wedi'i yrru gan ddwy flynedd yn olynol o dwf DRAM WFE, cryfder parhaus nodau aeddfed, ac enillion cyfranddaliadau, ”opiodd Bolton. Mae'r sylwadau hyn yn cefnogi sgôr Prynu Bolton, ac mae ei darged pris o $ 44 yn awgrymu wyneb i waered o ~ 13% am y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Bolton, cliciwch yma) Mae cydweithwyr Bolton ar Wall Street yn cytuno’n fras â’i safbwynt ar ACLS - fel y dangosir gan sgôr consensws Strong Buy y stoc gyda 5 adolygiad unfrydol. Mae'r targed pris cyfartalog, $ 46.80, ychydig yn fwy bullish na Bolton, ac mae'n awgrymu ~ 20% wyneb i waered o'r pris cyfranddaliadau cyfredol o $ 39.02. (Gweler dadansoddiad stoc ACLS ar TipRanks) TFF Pharmaceuticals (TFFP) O'r diwydiant lled-ddargludyddion, rydym yn symud drosodd i'r sector biotechnoleg, i TFF Pharmaceuticals. Mae'r TFF yn sefyll ar gyfer Thin Film Freezing, platfform technoleg patent y biopharma y mae'n seilio datblygiad ei gynhyrchion cyffuriau arloesol arno. Mae'r platfform yn ei gwneud hi'n bosibl creu fformwleiddiadau sych o asiantau sy'n cael eu rhoi ar lafar ar hyn o bryd, gan eu troi'n therapïau anadlu. Ymhlith detholiad o fersiynau cenhedlaeth nesaf o'r cyffuriau sydd ar gael, mae'r ddau ymgeisydd mwyaf datblygedig yn barod i fynd i dreialon cam canol dros y tymor canolig. HC Mae'r dadansoddwr Wainwright Ram Selvaraju yn 3ydd ymhlith dadansoddwyr Wall Street ac mae'n credu y gall y rhain weithredu fel catalyddion mawr i'r stoc. Un ymgeisydd yw TFF VORI, fersiwn powdr sych wedi'i anadlu o Voriconazole a'i glustnodi ar gyfer trin Aspergillosis Pwlmonaidd Ymledol (IPA), clefyd pwlmonaidd ffwngaidd peryglus a all fod â chyfradd marwolaeth o 90% mewn rhai poblogaethau cleifion. Mae Selvaraju yn disgwyl i TFF gychwyn datblygiad Cam 2 TFF Vori yn 1H21, ac mae'n rhagweld data llinell flaen rhwng canol a diwedd 2022. Gallai hyn arwain at astudiaeth Cam 3 hefyd y flwyddyn nesaf neu ffeilio NDA “os penderfynir nad yw'r FDA yn gofyn am y rhaglen ganolog.” Yr ail ymgeisydd sy'n gwneud cynnydd yw TFF Tac-Lac, powdr sych wedi'i anadlu sy'n cymryd Tacrolimus, a'i gynllunio i atal trawsblaniad organ rhag cael ei wrthod. Gallai rhaglen Cam 2 ddechrau rywbryd eleni gyda'r posibilrwydd o ddarllen data yn 2022. Os yw data Cam 2 yn “ddigon effeithiol,” meddai Selvaraju, efallai na fydd angen rhaglen Cam 3. Mae Selvaraju o'r farn y gallai'r cwmni lansio TFF Vori a TFF TacLac yn 2024 a “sicrhau proffidioldeb yn y flwyddyn honno.” Wrth grynhoi ei draethawd ymchwil bullish, dywedodd y dadansoddwr 5 seren, “Rydym yn argyhoeddedig bod potensial wyneb i waered sylweddol o ran ei ymgeiswyr cam clinigol mwyaf datblygedig a bod piblinell cam cynnar a chymhwysedd platfform y cwmni yn parhau i fod yn rhy isel.” Yn unol â hynny, mae Selvaraju yn graddio TFFP yn rhannu Prynu ynghyd â tharged pris $ 31. Mae buddsoddwyr yn sefyll i ennill enillion o 95% pe bai traethawd ymchwil y dadansoddwr yn chwarae allan. (I wylio hanes Selvaraju, cliciwch yma) Ychydig o ddadansoddwyr sydd gan TFF yn olrhain ei gynnydd ar hyn o bryd, ond mae pob un yn cefnogi ei lwyddiant. Yn seiliedig ar 3 Prynu, mae gan y stoc sgôr consensws Prynu Cadarn. Y targed pris cyfartalog yw $ 28.33 ac mae'n awgrymu enillion o ~ 78% yn y flwyddyn i ddod. (Gweler dadansoddiad stoc TFFP ar TipRanks) I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i Brynu TipRanks, offeryn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks. Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig.

Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-open-weaker-commodities-222247960.html