Dyma'r opsiwn gorau i fasnachwyr ar hyn o bryd

Mae'r 48 awr ddiwethaf wedi bod yn hynod anhrefnus i Bitcoin. Ar ôl dringo i uchafbwynt o $ 58,354 ar 21 Chwefror, gostyngodd cryptocurrency mwyaf y byd i fasnachu ar $ 47,400 ar y siartiau prisiau.

Ar adeg ysgrifennu, roedd Bitcoin yn cael ei brisio ar lai na $ 47,000, gyda'i gap marchnad yn gostwng yn is na'r marc $ 1 triliwn hefyd ar ôl torri ei lefel cymorth ar unwaith.

Mae cyfnewidfeydd yn dyst i'r mewnlifau Bitcoin mwyaf ers mis Mawrth 2020

Un o'r naratifau bullish sy'n cefnogi Bitcoin dros yr ychydig fisoedd diwethaf fu graddfa'r all-lifoedd Bitcoin a gofrestrwyd gan gyfnewidfeydd lluosog. Roedd y naratif dan sylw yn ymwneud i raddau helaeth â defnyddwyr yn cymryd Bitcoin oddi ar gyfnewid, sy'n arwydd o deimlad HODLing cynyddol yn y farchnad.

Ffynhonnell: Twitter

Fodd bynnag, fe wnaeth cwymp prisiau Bitcoin birthed newid sylweddol yn hynny o beth, yn enwedig gan fod mewnlifau cyfnewid Bitcoin wedi cofrestru eu pigyn mwyaf ers mis Mawrth 2020. Ergo, gellir dyfalu bod rhai buddsoddwyr manwerthu o bosibl yn cyfnewid am elw yn ystod y domen pris dywededig.

Daeth agwedd allweddol arall i’r amlwg yn ystod y cwymp. Pan ostyngodd Bitcoin i $ 29,000 ganol mis Ionawr, yn hytrach na’i fod yn alwad besimistaidd, roedd y gymuned gyffredinol yn crio “Prynwch y dip” yn y farchnad.

Ffynhonnell: Santiment

Nawr, yn ôl Santiment, Mae galwadau “Prynu’r dip” wedi bod yn hynod isel dros yr oriau diwethaf, gan awgrymu bod teimlad cymdeithasol negyddol wedi gorchuddio Bitcoin yn ddiweddar.

Ar hyn o bryd, mae'n anodd gwerthuso pris llawr. Yn ôl Ki-Young Ju, Prif Swyddog Gweithredol CryptoQuant, gall pris y llawr fod mor isel â $ 44,000, ond o bosibl ddim yn is. Honnodd Young Ju fod morfilod Coinbase wedi bod yn cronni Bitcoin yn yr ystod $ 44- $ 48k dros yr ychydig fisoedd diwethaf, gyda'r premiwm yn amrywio'n aruthrol dros y 24 awr ddiwethaf.

Mewn gwirionedd, dadansoddwr arall Adroddwyd bod premiwm Coinbase yn agos at niwtral, adeg y wasg, felly gallai gwrthdroad byr positif fod ar ôl gweld premiwm cyson yn uwch na sero.

 A oes angen panig yn y farchnad?

Gadewch inni roi'r rhediad tarw cyfan yn ei gyd-destun. Wrth ystyried y ffaith bod y rali bresennol wedi cychwyn tuag at ddechrau mis Rhagfyr (hy 12fed), adeg y wasg, roedd BTC i fyny 168.97%. Y gostyngiad pris diweddaraf yw cywiriad o 18.65%, sydd, ar ôl cyfnod o 73 diwrnod, yn gymharol fach.

Yma, mae'n bwysig nodi bod Bitcoin wedi bod yn dyst i gyfnod tynnu i lawr ym mis Ionawr hefyd, felly mae'r tebygolrwydd o gwymp enfawr yn dal i fod yn fach iawn.

Ffynhonnell: Trading View

Wedi dweud hynny, mae angen monitro lefelau prisiau cyfredol Bitcoin. Er mwyn gwrthdroi'r sefydlu bearish uchod, dylai Bitcoin gydgrynhoi uwch na $ 54,000 dros y 24-48 awr nesaf neu gynnal safle uwch na $ 47,400.

Ysywaeth, gall cwymp o dan $ 44,000 gadarnhau cyfnod tynnu i lawr hirfaith. Er hynny, ni fydd yn amser pwyso'r botwm panig eto.


Cofrestrwch Ar Gyfer Ein Cylchlythyr


Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/bitcoin-under-50k-heres-the-best-option-for-traders-right-now/