Metaverse a hawliau – Y Cryptonomydd

Os mai 2021 oedd blwyddyn yr NFTs, Mae 2022 yn argoeli i fod yn flwyddyn y Metaverse. Ond ni all yr endid haniaethol hwn fod heb hawliau. Felly, mae'n rhaid i'r Metaverse hefyd gael ei statws cyfreithiol ei hun.

Mae Facebook a chewri eraill yn dewis y metaverse

Roedd yn lansiad wrth gwrs Metaverse Mark Zuckerberg sy'n gosod yr olwynion yn symud, gwthio technolegau rhith-realiti (VR) y tu hwnt i ffiniau hapchwarae ac adloniant.

Yng ngolwg biliynau o ddefnyddwyr Facebook, cyflwynwyd naratif pwerus: roedd posibiliadau diddiwedd o ran cymwysiadau a chydgyfeirio technolegau presennol. 

Mae'r ras i'r Metaverse wedi dechrau, ac mae cewri gwe a TG mawr, Microsoft yn eu plith, wedi dechrau neu'n paratoi i arllwys biliynau o ddoleri o fuddsoddiad i'r maes newydd hwn.

Mae’n hawdd rhagweld y bydd llawer o weithgareddau a busnesau o natur ddigidol yn dod o hyd i le naturiol i fynegiant yn yr ecosystem ddatblygol hon.

Diffinio'r metaverse

Mewn ymgais i ddeall y ffenomen, mae llawer wedi ceisio rhoi diffiniad o'r Metaverse, yn bennaf yn defnyddio’r cyfeiriad anochel at nofel Neal Stephenson Snow Crash, neu brofiadau fel Second Life.

Y gwir yw ei fod yn dal i fod cysyniad mor hylifol bod unrhyw ddiffiniad heddiw mewn perygl o fod yn annigonol o ran datblygiadau yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae llawer eisoes yn gweld y Metaverse fel rhyw fath o fydysawd cyfochrog lle bydd modd rhoi siâp i fodolaethau sy'n wahanol i'r dimensiwn real a chorfforol, teyrnas sy'n gallu cynnig rhyw fath o alldiriogaeth, y mae rheolau lleol yn berthnasol, eto i'w hysgrifennu.

Fodd bynnag, mae'r math hwn o ganfyddiad yn gamarweiniol i raddau helaeth, ac mae angen ymdrech i ymwybyddiaeth o lawer o agweddau cyfreithiol.

Mae'n anochel, am gyfnod penodol, nes bod ffiniau a dynameg y Metaverse yn dod yn gliriach, math o Orllewin Gwyllt yn cael ei ryddhau yn ymddygiad y rhai a fydd yn gweithredu neu'n symud yn syml yn y byd newydd hwn.

Hawliau metaverse
Hyd yn hyn, nid oes diffiniad cyfreithiol o fetaverse

Hawliau yn y metaverse

Heddiw, mae'n amlwg nad oes diffiniad cyfreithiol o'r Metaverse.

Mae hyn yn ei hanfod oherwydd, yng ngolwg y gyfraith, nid yw'r Metaverse yn ddim mwy na set o endidau cyfreithiol (personau, cwmnïau, ac ati) sy'n defnyddio cyfres o dechnolegau i berfformio gweithredoedd a allai, yn dibynnu ar yr achos, fod â perthnasedd cyfreithiol penodol.

Er enghraifft, os byddaf yn prynu cymhwysiad penodol neu'n tanysgrifio i wasanaeth penodol sydd ar gael yn Metaverse Store, ni fydd contract wedi'i berffeithio mewn rhyw fath o dir neb gan fy avatar gydag endid rhithwir sy'n byw ac yn bodoli yn yr ystyr na - tir dyn.

Yn lle hynny, bydd a contract, yn ddilys ac mewn grym yn y byd go iawn, rhyngof i a'r cwmni a wnaeth y cais hwnnw neu sy'n darparu'r math hwnnw o wasanaeth ar lwyfan Metaverse.

Mae'r un peth yn wir os byddaf yn creu marchnad ar gyfer gwerthu NFTs yn Metaverse: Byddaf i, a minnau yn unig, yn cymryd cyfres o rwymedigaethau a byddaf yn berchen hawliau tuag at y rhai sy'n rhoi eu gwaith ar werth trwy fy marchnadle a'r rhai sy'n penderfynu wedyn ei brynu. Nid yr avatars priodol.

Enghraifft arall: os penderfynaf ddechrau busnes sy'n ymgymryd â'r dasg o gasglu buddsoddiadau ar y Metaverse er mwyn gwireddu mentrau sydd â chynodiadau offerynnau hapfasnachol neu ariannol yn y bôn, fy mhroblem i fydd gwneud yn siŵr bod gennyf y cyfan. y papurau er mwyn gwneud hynny. Felly, bydd yn rhaid i mi gael holl ofynion y ddeddfwriaeth (e.e. trwyddedau a chofrestriadau yn y cofrestrau priodol), bydd yn rhaid i mi gydymffurfio â holl reolau tryloywder a datgelu, rheoliadau gwrth-wyngalchu arian, ac ati.

Ac, wrth gwrs, Fi a fi yn unig fyddai'n gyfrifol am unrhyw droseddau. Yn sicr nid fy avatar ac yn sicr nid gerbron rhith-farnwr.

Pwyntiau critigol cyntaf y metaverse

Mae'n amlwg bod natur amherthnasol llawer o weithgareddau ac estyniad byd-eang platfform fel y Metaverse a'r hyn a fydd yn ôl pob tebyg yn blatfformau amgen yn y dyfodol, yn golygu anawsterau ymarferol (megis, er enghraifft, deall bob tro pa gyfraith sy'n gymwys, neu pa farnwr neu awdurdod i droi ato er mwyn hawlio eich hawliau).

Yn awr, heblaw yr anhawsderau ymarferol hyn, y rhai sydd yn sicr o gael eu datrys gydag amser a chymhwysiad ymarferol, y mae yn werth myfyrio ar unwaith ar yr hyn a all fod yn feysydd y gyfraith o ddyddordeb mwyaf yn adgyfnerthiad y Metaverse.

Maes hollbwysig cyntaf yn sicr yw'r casglu a phrosesu data personol.

Pa bynnag weithgaredd a wneir yn y Metaverse (heddiw, gadewch inni ddweud, yn bennaf yn Metaverse of Meta), mae'n anochel y bydd yr holl ddata yn mynd trwy weinyddion perchennog y platfform. Mae hyn yn achosi problem gyntaf, gan ei bod yn wir bod corff pwysig o gyfraith eisoes yn rheoleiddio (hyd yn oed mewn ffordd llym iawn) yr holl fater. Ar lefel ymarferol, fodd bynnag, mae'n rhaid ystyried yr anhawster i ddefnyddwyr wirio cydymffurfiad gwirioneddol y gwahanol ddarparwyr gwasanaeth â'r rheolau. Ar ben hynny, ar gyfer cwmnïau rhyngwladol fel Meta (a oedd, yn benodol, yn ymwneud yn uniongyrchol pan oedd yn dal i gael ei alw'n Facebook), y cwestiynau a godwyd gan Lys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn nyfarniadau Schrems I, II a III ar allforio data casglu y tu allan i'r UE ac mae'r trothwyon amddiffyn a roddir i ddefnyddwyr yn y trydydd gwledydd amrywiol yn parhau i fod ar agor ac ar y bwrdd.

Ail fater yw mater y gwahanol contractau gwasanaeth: yn aml iawn mae gan y “telerau ac amodau” a gyflwynir i ddefnyddwyr eiriad cryptig, cymalau aneglur, rhwymedigaethau nad ydynt wedi'u diffinio'n glir, ac sydd yr un mor aml â statws cyfreithiol hynod amheus.

Maes arall hynod sensitif yw'r holl reolau, ac yn arbennig gwyngalchu gwrth-arian rheolau, pan fydd gwasanaethau o natur ariannol yn cael eu cynnig ar y farchnad.

Ac mae hyn yn arwain at fater hollbwysig arall. Hynny yw, bod y adnabyddiaeth gywir o ddefnyddwyr yn cuddio y tu ôl i avatar, ym mhob achos lle mae canfod yr union hunaniaeth yn hanfodol ar gyfer priodoli cysylltiadau ac effeithiau cyfreithiol yn gywir.

Mae hyn, er enghraifft, yn angenrheidiol yn yr achosion hynny lle mae'n hanfodol gwirio bod darparwr gwasanaethau â chymhwyster cyfreithiol (gadewch inni ddweud, yn union yn y maes ariannol) yn meddu ar y teitlau a'r awdurdodiadau i gyflenwi'r math hwnnw o wasanaeth. ac a ydynt yn cynnig lefelau digonol o warant. 

Mae'r holl achosion hyn eisoes wedi'u gweld yn y paith helaeth o fusnes ar-lein. Ond mae hynodion technolegol y cyfrwng arbennig hwn yn agor y drws i achosion digynsail posibl eraill.

Un enghraifft yw achos aflonyddu rhywiol a godwyd yng Nghanada, sydd wedi cael rhywfaint o sylw yn y cyfryngau yn ddiweddar, a honnir yn ymwneud â defnyddiwr benywaidd ar blatfform Horizon World. Mae'n werth nodi bod ategolion realiti estynedig, sy'n ymledu'n gyflym, yn caniatáu amgyffred a throsglwyddo cyfres o deimladau cyffyrddol sy'n mynd i mewn i faes corfforol defnyddwyr yn uniongyrchol. Mae hyn yn awgrymu bod gweithredoedd un defnyddiwr o bosibl yn gallu pennu canlyniadau corfforol i ddefnyddiwr arall.

Yn fyr, mae ffiniau datblygiad y Metaverse eto i'w harchwilio, ond mae'n sicr, er mwyn mentro i'r byd newydd hwn, y mae ei ffiniau'n dal heb eu diffinio, y bydd yn gynyddol ddefnyddiol cael cyfreithiwr da wrth law.

Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/14/metaverse-and-rights/


YouTube fideo