Tocyn Cyfleustodau Llwyfan Nimbus, NBU, I Restru ar Uniswap ar Chwefror 24, Cyfle i Fuddsoddwyr sy'n Ceisio Gwerth?

Mae tocyn cyfleustodau NBU, sy'n frodorol i Blatfform Nimbus, yn rhestru ar y DEX Uniswap ar Chwefror 24, 2021, yn 12 PM GMT. 

Uniswap yw Canolbwynt DeFi

Uniswap yw cyfnewidfa ddatganoledig fwyaf y byd yn seiliedig ar Ethereum, gan brosesu dros $ 100 biliwn mewn cyfeintiau masnachu.

Gyda thwf DeFi a gwthio cynyddol i symud o systemau cyllid traddodiadol i opsiynau datganoledig sy'n cynnig mwy o ledred i ddefnyddwyr terfynol, mae Llwyfan Nimbus mewn sefyllfa i ddarparu dewisiadau amgen addas i geiswyr gwerth DeFi. 

Ar hyn o bryd, mae cyllid datganoledig, neu DeFi, yn rheoli dros $ 40 biliwn o asedau dan glo, ac Uniswap yw un o'r rhai mwyaf. 

Yn ôl Pulse Defi, safle sy'n olrhain nifer yr asedau digidol sydd wedi'u cloi mewn gwahanol brotocolau cyllid agored, Uniswap yn cloi dros $ 4.1 biliwn o werth. 

Beth yw Llwyfan Nimbus?

Mae Nimbus yn ecosystem ar raddfa lawn a lywodraethir gan DAO a fydd yn y pen draw yn cynnwys pedwar dApp DeFi perfformiad uchel. Bydd y rhain yn asio rhannau gorau'r ecosystem cyllid agored cynyddol ac agweddau cyffrous ar gyllid traddodiadol. 

Bydd defnyddwyr yn cyrchu dros ddeg pwll strategaeth cymhelliant o un platfform wedi'i bweru gan docyn NBU, gan agor swyddi proffidiol newydd i ddefnyddwyr.

Er enghraifft, byddent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel cyllido cychwynnol a Chynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPOs) trwy'r Hwb IPO.

Buddion Lansio NBU ar Uniswap 

Cyn y rhestru hwn, dosbarthwyd y tocyn yn Nimbus Internal Swap gyda chanlyniadau rhagorol gan eu dros 50,000 o ddefnyddwyr ap masnachu. 

Mae data o'r Llwyfan Nimbus Analytics yn datgelu bod cyfanswm hylifedd wedi sefyll dros $ 3.4 miliwn ar Chwefror 22, gyda NBU yn masnachu ar $ 1.25.

Dosbarthu Gwerth ac Atgyfnerthu Synnwyr y Gymuned

Mae Nimbus wedi'i gynllunio ar gyfer synergedd lle mae gweithgareddau platfform o fudd uniongyrchol i ddeiliaid tocyn NBU. Mae hyn oherwydd bod NBU yn docyn cyfleustodau, gan weithredu fel allwedd i holl atebion y platfform. Felly, byddai defnyddwyr sy'n caffael NBU trwy Uniswap yn gwneud hynny'n rhad wrth helpu'r ecosystem i ddatblygu.

Dyluniwyd protocol Uniswap fel y gall prosiectau, fel Llwyfan Nimbus, ddosbarthu eu tocynnau trwy fodel i ddefnyddwyr heb ddibynnu ar drydydd partïon. 

Yn unol â hynny, ar Chwefror 24, byddai defnyddwyr yn caffael tocynnau NBU heb gyflwyno eu gwybodaeth bersonol na datgelu manylion eraill yn ddiangen. 

Manteisio ar Gyflafareddu a Gwneud Arian

Mae rhestru'r tocyn NBU hefyd yn ddechrau taith gyffrous i ddefnyddwyr DeFi. 

Byddai tocyn NBU, o ystyried yr hyn y mae'n ei wasanaethu, yn rhestru yn y pen draw mewn cyfnewidfeydd mwy datganoledig a chanoledig. Gyda hyn, bydd cyfle i ddefnyddwyr sy'n gwneud y farchnad ecsbloetio ac elwa ar gyfleoedd cyflafareddu pe byddent yn codi, gan gydbwyso'r system felly.

Mae mabwysiadwyr cynnar sy'n mynd o flaen y dorf mewn sefyllfa wych i glipio newidiadau mewn Cyflafareddu, gan ddychwelyd yn weddus. 

Bydd Prisiau NBU yn Codi gyda Mabwysiadu Cynyddol

Y tu allan i ecsbloetio cyflafareddu, disgwylir y bydd mwy o ddefnyddwyr yn treialu'r platfform wrth ennill mwy o enillion o enillion cyfalaf ar yr un pryd. 

Os rhywbeth, mae rhestru allanol y tocyn NBU yn amserol ar gyfer y prosiect sy'n ystyried y rhediad tarw cyfredol. Yn ddealladwy, nid yw defnyddwyr a fethodd â phrosiectau eraill y mae eu prisiadau wedi mwy na phedryblu eisiau gwneud yr un camgymeriad trwy golli allan ar Nimbus.

Yn benodol, ar gyfer deiliaid NBU, bydd mwy o lansiadau a digwyddiadau cyffrous ar ddod yn uniongyrchol fuddiol i ecosystem Llwyfan Nimbus yn yr wythnosau i ddod.

Yn ormodol, mae hyn yn helpu i ddenu gwerth, ac felly'n gyrru mabwysiadu. At ei gilydd, mae hyn yn solidoli nodau Nimbus Platform o ddarparu mwy o refeniw enillion i ddefnyddwyr. 

Caffael Tocynnau NBU yn Rhad

Ar gyfer defnyddwyr sy'n dymuno gosod archebion mawr, ni fydd yn rhaid iddynt boeni. Mae hylifedd Uniswap yn gymharol fwy na chyfnewidfeydd canolog ymylol a hyd yn oed peiriant Cyfnewid Mewnol Nimbus. 

Yn unol â hynny, ni fydd hylifedd yn her, yn hwb i gefnogwyr brwd sy'n awyddus i gaffael tocynnau NBU.

Rhaid cyfaddef, mae'r peiriant Cyfnewid Mewnol yn codi comisiwn uwch. Fodd bynnag, yr unig beth ar gyfer hyn yw creu cylch rhinweddol. Mae ffioedd yn cael eu rhoi yn ôl i ddarparwyr hylifedd sy'n cyfranogi ar ôl prynu tocynnau o'r peiriant cyfnewid mewnol, rhaglenni atgyfeirio deiliaid tocynnau, a mwy. 

Y rheswm dros y cylch symbiotig, buddiol hwn yw gwella profiad y defnyddiwr yn unig a darparu mwy nag un llif refeniw i ddefnyddwyr.

Ennill Mwy o Ddarpariaeth Hylifedd a Stacio LP

Yn nodedig, pyllau hylifedd Llwyfan Nimbus a stancio LP yw'r gemau go iawn o'r protocol. Mae'r ddau ohonynt yn hygyrch i ddeiliaid tocynnau NBU yn unig. 

Mae darpariaeth hylifedd yn cadw ecosystem Nimbus i redeg yn ddibynadwy. Mae defnyddwyr sy'n darparu hylifedd i byllau Nimbus yn derbyn cyfran o'r ffioedd masnachu a godir ar gyfnewidwyr. 

O ran ysgrifennu, mae hylifedd yn gwella, gyda chyfeintiau masnachu yn ddiweddar yn codi uwch na $ 250k. Ar y llaw arall, gall hylifedd staking ar y staking LP arwain at hyd at 100 y cant APY. 

Fel BTCMANAGER? Gyrrwch domen i ni!

Ein Cyfeiriad Bitcoin: 3AbQrAyRsdM5NX5BQh8qWYePEpGjCYLCy4

Ffynhonnell: https://btcmanager.com/nimbus-platform-utility-token-nbu-list-uniswap-feb-24-value-seeking-investors/