Pam Mae Blockchains yn Baradocs Rhyfedd ar gyfer Rheoli Data

Trodd Bitcoin yn 13 oed yn ddiweddar, a thros yr amser hwnnw, mae'r blockchain Bitcoin wedi aros yn anllygredig ac yn anhydraidd i ymosod. O ganlyniad, mae'r rhwydwaith Bitcoin yn cynnal cofnod pristine, parhaol o bob trafodiad Bitcoin unigol sydd wedi digwydd. 

Rydym yn byw mewn economi data, lle mae llywodraethu data a rheoli data yn dod yn rhai o'r heriau mwyaf yn y diwydiant technoleg. Felly mae'r union ffaith yn unig bod Bitcoin wedi llwyddo i ddangos y gallu unigryw hwn i lywodraethu ei ddata yn llym yn drawiadol. 

Fodd bynnag, mae yna baradocs rhyfedd hefyd. Er efallai mai cadwyni bloc yw'r ffordd fwyaf adnabyddus o sicrhau llywodraethu data cyflawn, nid yw cadwyni bloc yn cael eu hadeiladu i drin llawer o ddata. Bitcoin yn cynhyrchu tua gigabeit o ddata bob dydd – gostyngiad yn y cefnfor o’i gymharu â’r 2.5 pum miliwn beit o ddata sy’n cael ei greu yn y byd bob dydd.

Mae'n werth nodi nad yw'r broblem hon yn gysylltiedig â'r broblem scalability a drafodir yn aml. Nid yw hyd yn oed y cadwyni bloc cyflymaf wedi'u cynllunio i drin symiau enfawr o ddata a storio. Mae'r ffaith bod angen i bob darn o ddata gael ei wirio gan y rhwydwaith yn creu cyfyngiad cynhenid. 

Ond mae yna hefyd y ffaith bod blockchains yn amgylcheddau penderfynol. Rhaid i bob darn o ddata fod yn wiriadwy, sy'n golygu nad yw cadwyni bloc yn trin unrhyw hen ddata. Dim ond y data o fewn amgylchedd y blockchain ei hun y maen nhw'n ei drin - felly yn Bitcoin, dim ond trafodion Bitcoin. Mae llwyfannau contract smart fel Ethereum yn fwy hyblyg, ond rhaid i gontractau smart gydymffurfio â phrotocolau penodol i weithredu yn yr amgylchedd blockchain. 

Y cyfyngiadau sylfaenol hyn yw pam mae blockchain yn aml yn cael ei feirniadu, fel bod yn “ateb i chwilio am broblem.” Mewn gwirionedd, dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o ddatblygwyr blockchain wedi adeiladu atebion a gynlluniwyd i oresgyn y cyfyngiadau cynhenid ​​​​hyn, gan lefelu galluoedd technolegau blockchain. 

 

Data a Storio Ffeiliau

Efallai na fydd llawer o ddefnyddwyr yn ei sylweddoli, ond nid yw'r rhan fwyaf o gymwysiadau blockchain mor ddatganoledig ag y gallent ymddangos. Er bod gwerth trafodion sy'n cynnwys tocynnau yn cael eu storio ar blockchain, mae'r holl ddata arall, gan gynnwys manylion mewngofnodi neu wybodaeth adnabod, yn cael ei storio amlaf ar weinyddion canolog gan gwmnïau fel AWS. 

Roedd protocolau storio data a ffeiliau yn dangos addewid cynnar sylweddol yn y gofod blockchain, ac mae llawer wedi mynd ymlaen i ddarparu Mainnet's gweithredol sy'n cynnig cyfle i ddatblygwyr app unioni'r mater hwn. Filecoin efallai mai dyma'r enghraifft fwyaf adnabyddus, darparu storfa ffeiliau ddatganoledig ar gyfer defnyddwyr pŵer, gan gynnwys Wikipedia a nawr, New York City hefyd. Mae swyddogion y ddinas yn profi'r protocol datganoledig ar gyfer storio data ar ddemograffeg, ansawdd aer, a hysbysiadau cyfreithiol. 

 

Oraclau

Mae natur benderfyniaethol amgylchedd blockchain yn ei gwneud hi'n heriol dod â ffynonellau data allanol i mewn oherwydd bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u canoli, gan arwain at heriau gydag ymddiriedaeth. Er enghraifft, mae DEX yn gofyn am ddata pris i weithredu'n effeithiol, sef gwybodaeth a gedwir oddi ar y gadwyn. Gallai'r DEX ddefnyddio API porthiant pris o gyfnewidfa ganolog. Ond mae hynny'n gwneud y DEX yn agored i'r holl risgiau o weithio gyda gweithredwr canolog. Os yw marchnadoedd ar y gyfnewidfa yn cael eu trin, bydd yn effeithio ar brisiau ar y DEX. 

 

Mae oraclau datganoledig yn bodoli i oresgyn yr her hon a darparu ffordd i apiau blockchain weithredu gan ddefnyddio data nad yw'n bodoli o fewn yr amgylchedd blockchain. chainlink yn un enghraifft o'r fath, darparu gwasanaethau fel porthiant prisiau datganoledig ac yn ôl pob tebyg NFT ar hap a chreu rhifau. 

 

Llwyfannau AI

Os gall rhywbeth mor syml â data pris fod yn gatalydd ar gyfer ecosystem DeFi gyfan, yna dychmygwch beth allai dod ag AI i'r hafaliad ei gyflawni. Dyna weledigaeth Oraichain, protocol blockchain ar gydgyfeiriant AI a blockchain. Mae'n caniatáu i ddatblygwyr blockchain ymgorffori ymarferoldeb dysgu peiriant mewn contractau smart, gan alluogi amrywiaeth eang o nodweddion newydd na fyddai'n bosibl fel arall. 

Er enghraifft, yn DeFi, gellid hyfforddi modelau AI i gynnal strategaethau masnachu awtomataidd ar draws DEXs a phrotocolau benthyca datganoledig, gan leihau gwallau dynol tra'n elwa o'r cynnyrch chwyddedig. Gellid integreiddio AI hefyd i brotocolau dilysu, gan ddefnyddio dulliau adnabod uwch i osgoi cymhlethdod llinynnau hir o gyfeiriadau a risgiau cyfrineiriau coll. 

 

 

I drin y symiau enfawr o ddata dan sylw, Oraichain wedi rhyddhau Hyb Data a ddefnyddir i drefnu, rhagbrosesu a safoni data at ddibenion hyfforddi a phrofi. Gall darparwyr AI greu llynnoedd data a warysau data i'w defnyddio mewn cymwysiadau ar gadwyn ac oddi ar y gadwyn. Mae’r Hyb Data wedi’i integreiddio â Hyb Labelu sy’n anodi data ac yn gwerthuso ei gywirdeb a’i ddibynadwyedd. 

Wrth i ddatblygwyr blockchain ddod yn fwy arloesol wrth oresgyn cyfyngiadau'r dechnoleg, gallwn ddisgwyl gweld blockchain yn chwarae rhan fwy wrth ddatrys yr heriau sy'n ymwneud â llywodraethu data a rheoli data. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.

Ffynhonnell: https://cryptodaily.co.uk/2022/01/why-blockchains-are-a-peculiar-paradox-for-data-management


YouTube fideo