Mae Cosmos (ATOM) Angen y Symudiad Hwn i Ddigwydd i Aros yn Fwrtais

Mae practis meddygol Cosmos (ATOM) pris cychwyn symudiad ar i fyny ar ôl cynhyrchu gwahaniaeth bullish. Byddai cynnydd uwchlaw $10.6 yn mynd yn bell i ddangos bod y duedd yn dal i fod yn bullish.

Yr ATOM pris wedi disgyn o dan linell gwrthiant ddisgynnol tymor byr ers cyrraedd uchafbwynt o $17.2 ar 9 Medi. Yn fwy diweddar, achosodd y llinell wrthod ar 5 Tachwedd, gan gyflymu'r symudiad ar i lawr. Gwelwyd gostyngiad tebyg ledled y farchnad crypto. 

Cyrhaeddodd pris Cosmos isafbwynt o $8.80 ar Dachwedd 24 cyn bownsio. Ar hyn o bryd, mae'n ceisio adennill y lefel 0.618 Fib ar $10. Byddai ei adennill yn gwneud rhagolwg pris Cosmos yn bullish, gan y byddai'r dadansoddiad blaenorol yn cael ei ystyried yn wyriad.

Yn yr achos hwnnw, byddai'r ardaloedd gwrthiant nesaf ar $12.30 a $14.30, a grëwyd gan y gwrthiant 0.5 Fib (gwyn) a'r llinell gwrthiant, yn y drefn honno.

Pris Cosmos: A fydd Dargyfeirio Bullish yn Arwain at Rali?

Mae edrych yn agosach ar ddangosyddion o'r dadansoddiad technegol 12 awr yn cefnogi parhad y symudiad tuag i fyny. Y prif reswm am hyn yw'r gwahaniaeth bullish yn y dyddiol RSI (llinell werdd). Mae gwahaniaethau o'r fath yn aml yn rhagflaenu symudiad tuag i fyny. 

Byddai cynnydd RSI uwchlaw 50 yn mynd ymhell i awgrymu bod y symudiad ar i fyny wedi dechrau. 

Ar ben hynny, mae pris ATOM wedi torri allan o linell ymwrthedd ddisgynnol yn ystod y 24 awr ddiwethaf, gan gefnogi ymhellach y rhagdybiaeth o symudiad ar i fyny.

Cynnydd Cymorth Cyfrif Tonnau

Yn olaf, mae'r cyfrif tonnau hefyd yn pwyso bullish. Mae'r gostyngiad ers Medi 7 yn debyg i batrwm cywiro ABC, lle mae gan donnau A:C gymhareb 1:1 (gwyn). Byddai cynnydd uwchlaw'r don A isel (llinell goch) o $10.6 yn cadarnhau'r cyfrif hwn. Yn yr achos hwn, mae'n debygol y bydd toriad o'r llinell ymwrthedd hirdymor yn y pen draw. 

I'r gwrthwyneb, byddai gostyngiad o dan y don C isel o $8.7 yn annilysu'r cyfrif penodol hwn.

Ar gyfer dadansoddiad marchnad crypto diweddaraf BeInCrypto, cliciwch yma.

Ymwadiad: Mae BeInCrypto yn ymdrechu i ddarparu newyddion a gwybodaeth gywir a chyfredol, ond ni fydd yn gyfrifol am unrhyw ffeithiau coll na gwybodaeth anghywir. Rydych yn cydymffurfio ac yn deall y dylech ddefnyddio unrhyw ran o'r wybodaeth hon ar eich menter eich hun. Mae arian cripto yn asedau ariannol hynod gyfnewidiol, felly ymchwiliwch a gwnewch eich penderfyniad ariannol eich huns.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.

Ffynhonnell: https://beincrypto.com/cosmos-atom-needs-this-move-remain-bullish/